Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

5.12.1929/379

Lag angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.12.2010/1081, som gäller fr.o.m. 18.6.2011.

För klargörande därav, vilken stats lag skall tillämpas på nedan berörda familjerättsliga förhållanden av internationell natur, varder härmed i enlighet med Riksdagens beslut stadgat, som följer:

I Avdelningen (13.12.2001/1227)

I Avdelningen har upphävts genom L 13.12.2001/1227.

II Avdelningen

Barn i eller utom äktenskapet samt adoptivbarn

1 Kap

Barn i äktenskap

18 § (4.12.2009/1017)

18 § har upphävts genom L 4.12.2009/1017.

19 §

Rättsförhållandet mellan föräldrar och deras barn i äktenskap bedömes enligt lagen i den stat de tillhöra. Äro föräldrarna eller den ena av dem och barnet medborgare i olika stater, vare lagen i barnets hemland bestämmande.

2 Kap

Barn utom äktenskap

20 §

Rättsförhållandet mellan ett barn utom äktenskap och dess moder skall bedömas enligt lagen i den stat de tillhöra. Äro modern och barnet medborgare i olika stater, tillämpas lagen i barnets hemland.

21 §

Anspråk på underhållsbidrag, som här i riket väckes för barn utom äktenskap mot dess fader eller mot den, som haft samlag med modern och kunnat råda henne med barnet, skola bedömas enligt finsk lag. Lag samma vare beträffande annat anspråk, som här för sådant barn väckes mot finsk man. I övrigt vare barnets hemlands lag bestämmande för rättsförhållandet mellan sagda personer.

22 § (4.12.2009/1017)

22 § har upphävts genom L 4.12.2009/1017.

23 §

Talan på grund av rättsförhållande, varom i detta kapitel är fråga, må upptagas i Finland, om den, mot vilken talan utföres, här har sitt hemvist, så ock eljes, om barnet är finsk medborgare eller stadigvarande vistas härstädes.

2 mom. har upphävts genom L 13.3.2009/162. (13.3.2009/162)

3 Kap (8.2.1985/153)

(8.2.1985/153)

3 kap., 24–27 §§, har upphävts genom AdoptionsL 8.2.1985/153.

III Avdelningen (3.9.2010/782)

28–45 §

III Avdelningen har upphävts genom L 3.9.2010/782.

IV Avdelningen

Särskilda stadganden

46 § (16.4.1987/413)

46 § har upphävts genom L 16.4.1987/413.

47 § (13.12.2001/1227)

47 § har upphävts genom L 13.12.2001/1227.

48 § (16.4.1987/413)

48 § har upphävts genom L 16.4.1987/413.

49 § (13.12.2001/1227)

49 § har upphävts genom L 13.12.2001/1227.

50 § (13.12.2001/1227)

50 § har upphävts genom L 13.12.2001/1227.

51 § (13.12.2001/1227)

51 § har upphävts genom L 13.12.2001/1227.

52 §

Därest för olika områden av en stat, vars lag enligt vad ovan stadgas skall lända till efterrättelse, skilda lagar äro gällande, bedömes enligt den statens rättsordning, vilken lag skall tillämpas.

53 §

Skall jämlikt rättsordningen i viss stat, vars lag vore tillämplig såsom utgörande vederbörandes hemlands lag, annan stats lag i stället tillämpas, lände det till efterrättelse.

54 §

Om det, då visst mål göres anhängigt vid finsk domstol, visas, att målet redan är anhängigt vid utländsk domstol, som enligt denna lag är behörig att handlägga detsamma, skall förfaras som om målet vore anhängigt vid annan finsk domstol.

55 §

Vad i denna lag stadgas om rättsförhållandet mellan makar, mellan föräldrar och barn eller mellan adoptivföräldrar och adoptivbarn gäller icke i fråga om arv eller testamente.

56 §

Bör i mål, varom i denna lag är fråga, främmande stats lag tillämpas, äger rätten, där lagens innehåll ej är för densamma bekant eller av part styrkes, därom söka upplysning. Kan sådan upplysning ej erhållas, skall finsk lag tillämpas.

57 §

Ej må någon under åberopande av främmande lag med tvångsmedel, som ej godkännas av finsk lag, göra gällande befogenhet, som kan tillkomma honom enligt förstnämnda lag, eller undandraga sig en person i hans ställning enligt finsk lag åliggande underhållsskyldighet gentemot make, föräldrar eller barn.

58 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1930.

De bestämmelser, som äro av nöden för dess tillämpning, meddelas genom förordning.

Ikraftträdelsestadganden:

28.4.1967/190:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1967.

Ärenden, vilka äro anhängiga vid finsk domstol då denna lag träder i kraft och vilka angå dels återgång av äktenskap, äktenskaps förklarande för ogiltigt på grund av formfel, hemskillnad och äktenskapsskillnad samt dels stadfästelse av beslut, som i sagda ärenden meddelats av myndighet i främmande stat, skola behandlas och avgöras i enlighet med den nya lagen. Är anhängigt ärende sådant, att det här kan upptagas till prövning enligt den lag som gällde innan denna lag träder i kraft, men icke enligt den nya lagen, skall i detta avseende likväl tidigare lag tillämpas. Borde talan godkännas enligt den tidigare men icke enligt den nya lagen, skall likaså den tidigare lagen till denna del tillämpas.

Har make, som är finsk medborgare, före denna lags ikraftträdande erhållit vetskap om sådan omständighet, på vilken talan om äktenskapsskillnad i de fall som avses i 70æ73 §§ äktenskapslagen kan grundas, men var äktenskapsskillnad icke på grund av stadgandet i 10 § denna lag, sådant detta lagrum lyder i sin ursprungliga form, tillåten på nämnda grund, må han, utan hinder av vad i 83 § 3 mom. äktenskapslagen är stadgat, inom ett år efter denna lags ikraftträdande på grund av sagda omständighet anhängiggöra sådan talan.

De i 13 § avsedda ärenden, vilka vid denna lags ikraftträdande äro anhängiga vid Åbo hovrätt, överföras till Helsingfors hovrätt. Angående sådan överföring skall sökanden eller hans ombud på åtgärd av Åbo hovrätt ofördröjligen på lämpligt sätt underrättas.

8.2.1985/153:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985.

Regeringens proposition 107/84, Lagutsk. bet. 7/84, Stora utsk. bet. 129/84

16.4.1987/413:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På ärenden, som gäller upplösning av äktenskap eller hemskillnad och som har anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft, skall tidigare lag tillämpas.

Utan hinder av stadgandena i denna lag gäller i fråga om finsk domstols allmänna behörighet i ärende som gäller upplösning av äktenskap vad som föreskrivs i den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 6 februari 1931 slutna konventionen, innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap (FördrS 20/31).

Regeringens proposition 62/86, Lagutsk. bet. 14/86, Stora utsk. bet. 265/86

26.4.1991/767:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Har en make före ikraftträdandet överlåtit egendom som gåva till den andra maken, tillämpas tidigare lag.

Regeringens proposition 102/90, Andra lagutsk. bet. 13/90, Stora utsk. bet. 195/90

7.5.1993/416:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1993.

RP 11/93, LaUB 5/93

13.12.2001/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 44/2001, LaUB 20/2001, RSv 120/2001

13.3.2009/162:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008, LaUB 16/2008, RSv 5/2009

4.12.2009/1017:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010.

RP 104/2009, LaUB 14/2009, RSv 165/2009

3.9.2010/782:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

L 782/2010 träder i kraft enligt F 115/2011 1.3.2011.

RP 61/2010, LaUB 13/2010, RSv 108/2010

10.2.2011/115:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.