Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

22.10.1926/272

Förordning angående meddelande av uppgifter över mål rörande åtal mot innehavare av tjänst eller befattning (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 21.9.2018/795, som gäller fr.o.m. 1.10.2018.

På föredragning av justitieministern stadgas härmed:

1 § (18.3.1994/215)

1 § har upphävts genom L 18.3.1994/215.

2 §

Från högsta domstolen skall årligen inom januari månad till justitiekanslern insändas förteckning över alla under föregående år därstädes, handlagda mål angående åtal för tjänstefel med uppgift om tiden, då målet till högsta domstolen inkommit, och på vilken åtgärd målet är beroende.

Om tjänsteöverdomstolens skyldighet att till justitiekanslern insända uppgifter över de ärenden, som därstädes handlagts, är särskilt stadgat.

3 § (15.5.1936/221)

Alla domstolar åligger att i mål rörande tjänsteåtal till justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman insända avskrift av utslaget, underdomstol dock endast i fall utslaget vunnit laga kraft.

Avskrift, varom i 1 mom. sägs, skall insändas från överdomstol inom trettio och från underdomstol inom sextio dagar efter avgivandet av utslaget.

4 § (21.1.1944/41)

Har innehavare av tjänst eller befattning av domstol fällts till straff för brott, skall härom meddelande inom trettio dagar efter avgivandet av utslaget lämnas till den myndighet, under vilken innehavaren av tjänsten eller befattningen lyder, därest icke sagda myndighet med anledning av brottet blivit hörd inför rätta.

5 §

Genom denna förordning upphäves kungl. brevet till samtlige hov- och överrätter av den 12 november 1761, angående fiskaliska aktioners skyndsamma befordran till slut.


6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1927.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Ikraftträdelsestadganden:

15.5.1936/221:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1936.

21.1.1944/41:
16.12.1983/964:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

18.3.1994/215:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1994.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.