Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

30.3.1922/78

Lag om statsrådet (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 28.2.2003/175, som gäller från och med den 1.4.2003.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Ministerierna och ministrarna (17.7.1995/977)
1 § (17.7.1995/977)

I statsrådet skall finnas statsrådets kansli och högst sjutton andra ministerier. Verksamhetsområdet för varje ministerium skall vara samhälleligt betydelsefullt samt ändamålsenligt i förvaltningshänseende och i ekonomiskt hänseende.

Om statsrådets indelning i ministerier, deras verksamhetsområden och fördelningen av ärendena mellan dem stadgas genom förordning.

Vid statsrådet finns justitiekanslersämbetet enligt vad som bestäms särskilt. (18.2.2000/145)

1 a § (17.7.1995/977)

Republikens president utnämner till medlemmar av statsrådet, statsministern inberäknad, högst aderton ministrar att tjänstgöra såsom chefer för ett ministerium eller att handlägga ärenden som hör till ministeriernas verksamhetsområde eller att vara ministrar utan portfölj.

1 b § (18.2.2000/145)

När republikens president fattar beslut i statsrådet skall minst fem ministrar delta i behandlingen.

2 § (9.11.1956/590)

För det fall att minister för semester, sjukdom, jäv eller annat tillfälligt hinder icke kan handhava sina åligganden, förordnar republikens president någon annan minister i hans ställe.

Om skötseln av statsministerns uppgifter när statsministern har förhinder bestäms i grundlagen. (18.2.2000/145)

2 a § (18.2.2000/145)

2 a § har upphävts genom L 145/2000.

Föredragande i statsrådet (18.2.2000/145)
3 § (18.2.2000/145)

Föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde är de tjänstemän vid ministerierna som utnämns av republikens president och statsrådets allmänna sammanträde samt de extraordinarie föredragandena i statsrådet.

2 mom. har upphävts genom L 962/2000. (17.11.2000/962)

Verksamhetsområde i vissa fall (17.7.1995/977)
3 a § (16.6.2000/540)

Fördrag och andra internationella förpliktelser behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde fördraget eller förpliktelsen enligt sakinnehållet hör.

Utrikesministeriet behandlar fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller betydelsefulla utrikes- eller säkerhetspolitiska synpunkter. Ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag behandlas av utrikesministeriet tillsammans med statsrådets kansli.

Utrikesministeriet biträder vid samordningen av i 1 mom. avsedda internationella ärenden som behandlas vid olika ministerier. Statsrådets kansli samordnar dock på det sätt som bestäms i 3 b § 2 mom. ärenden som gäller ändring av Europeiska unionens grundfördrag samt ärenden som gäller fördrag och andra internationella förpliktelser som behandlas i Europeiska unionen.

3 b § (16.6.2000/540)

Ärenden som avgörs i Europeiska unionen behandlas av det ministerium till vars ansvarsområde ärendet enligt sakinnehållet hör.

Statsrådets kansli samordnar beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs i Europeiska unionen och som behandlas av olika ministerier, om inte något annat bestäms genom förordning av statsrådet i fråga om någon kategori av ärenden.

4 § (18.2.2000/145)

Om det har uppstått oklarhet om vilket ministerium som skall behandla ett ärende, avgörs frågan av statsrådet på framställning av statsministern.

Statsrådet kan också besluta vilket ministerium som skall behandla ett sådant vittsyftande eller principiellt viktigt ärende som berör flera än ett ministeriums ansvarsområde.

Behandling av ärenden i statsrådet (18.2.2000/145)
5 § (18.2.2000/145)

Vid statsrådets allmänna sammanträde behandlas inte i förberedande syfte

1) ärenden som republikens president enligt grundlagen eller någon annan lag fattar beslut i utan att statsrådet lägger fram förslag till avgörande,

2) ärenden som skall föredras för presidenten och som gäller en främmande stats begäran om agremang eller förordnande av en representant för Finland vid högtidligheter utomlands, eller

3) meddelanden till presidenten angående riksdagens skrivelser i ärenden som faller inom området för presidentens uppgifter eller behörighet.

6 § (10.12.1993/1120)

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgörs ärenden som stadgas eller bestäms för statsrådet i eller med stöd av lag och som innebär begränsning av de grundläggande rättigheterna eller i vilka beslutet skall underställas riksdagen för behandling.

7 § (18.2.2000/145)

Regerings- och förvaltningsärenden som ankommer på statsrådet avgörs i det ministerium som saken gäller, om ärendena inte enligt grundlagen, någon annan lag eller en förordning skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde.

De tjänster vid ministerierna som inte enligt grundlagen eller någon annan lag skall tillsättas av republikens president tillsätts av statsrådet. Om fördelningen av utnämningsrätten mellan statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna bestäms i reglementet för statsrådet.

8 § (10.12.1993/1120)

I enskilda fall kan ett ärende i vilket ett ministerium annars har beslutanderätt överföras till allmänt sammanträde, om ärendet anses vara så vittsyftande och av sådan principiell vikt att det bör avgöras vid allmänt sammanträde. Beslutet om överföring fattas av allmänna sammanträdet på framställning av statsministern eller den minister som saken gäller.

Till allmänt sammanträde får dock inte överföras ärenden som gäller underställning eller besvär, ej heller andra ärenden som enligt lag inte får överföras.

Avgörande av ärenden i ministerium (10.12.1993/1120)
9 § (18.2.2000/145)

Ärenden i vilka beslut fattas i ett ministerium avgörs av den minister som är chef för ministeriet eller av någon annan sådan medlem av statsrådet som behandlar ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde eller av en tjänsteman vid ministeriet. Om utfärdande av ministerieförordningar beslutar ministern.

Närmare bestämmelser om organiseringen av beslutsbefogenheterna i ett ministerium utfärdas i reglementet för statsrådet eller i en statsrådsförordning om ministeriet och i en såsom ministerieförordning utfärdad arbetsordning för ministeriet.

10 § (10.12.1993/1120)

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som har uppdragits åt en tjänsteman för avgörande.

Genom förordning stadgas om den rätt som en tjänsteman vid ett ministerium har att förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

Förhinder för republikens president (10.12.1993/1120)
11 § (10.12.1993/1120)

Ärenden som gäller förhinder för republikens president skall vid statsrådets allmänna sammanträde föredras från justitieministeriet.

Om presidenten har bestående förhinder, skall detta tillkännages genom ett meddelande från justitieministeriet som publiceras i Finlands författningssamling. Om den minister som sköter presidentens uppgifter är medlem av riksdagen, skall saken anmälas också till riksdagens talman. (18.2.2000/145)

När hindret upphör skall detta föredras och kungöras enligt 1 och 2 mom.

Särskilda stadganden (17.7.1995/977)
11 a § (17.7.1995/977)

När indelningen av ministeriernas verksamhetsområden ändras överförs de ämbetsverk och inrättningar som hör till ett ministeriums förvaltningsområde till förvaltningsområdet för det ministerium som är behörigt enligt den nya indelningen. Till detta ministerium skall på samma sätt överföras anhängiga ärenden, liksom även avtal och andra förbindelser som ett ministerium ingått samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem.

11 b § (17.7.1995/977)

Statsrådet kan i överensstämmelse med en ändring i indelningen av ministeriernas verksamhetsområden överföra en tjänst som inrättats vid ett ministerium till ett annat ministerium. Likaså kan en i 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) avsedd tjänsteman som utnämnts för viss tid överföras till ett annat ministerium för återstoden av denna tid. En tjänst och en tjänsteman kan överföras utan tjänstemannens samtycke.

Närmare stadganden (10.12.1993/1120)
12 § (18.2.2000/145)

Närmare bestämmelser om statsrådets verksamhet och formerna för organiseringen av statsrådet kan utfärdas i reglementet för statsrådet, som ges i form av en statsrådsförordning.

Genom statsrådsförordning kan även bestämmas om de extraordinarie föredragandena i statsrådet och om särskilda behörighetsvillkor för dem samt om ministeriernas organisation.

Genom statsrådsförordning utfärdas vid behov bestämmelser om examina och andra särskilda behörighetsvillkor som krävs för en tjänst vid ett ministerium.

Ikraftträdelsestadganden:

18.8.1967/374:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968. Vad i ärenden angående hälso- och sjukvård samt apoteksväsendet är stadgat eller föreskrivet beträffande ministeriet för inrikesärendena gäller efter denna lags ikraftträdande på motsvarande sätt social- och hälsovårdsministeriet.

I ministeriet för inrikesärendena anhängiga ärenden angående hälso- och sjukvård samt apoteksväsendet överföras vid denna lags ikraftträdande till social- och hälsovårdsministeriet.

Vad annorstädes är stadgat om socialministeriet skall efter denna lags ikraftträdande äga motsvarande tillämpning på social- och hälsovårdsministeriet.

Vid denna lags ikraftträdande överföras med iakttagande av stadgad ordning vederbörande innehavare av tjänst eller fast befattning vid ministeriet för inrikesärendena till motsvarande för honom lämpad tjänst eller befattning vid social- och hälsovårdsministeriet eller, om han icke på sagda sätt överföres till ovan avsedd eller annan för honom lämplig tjänst eller befattning, uppföres på indragningsstat.

Ovan avsedda tjänster och befattningar vid social- och hälsovårdsministeriet må i nämnd ordning besättas före denna lags ikraftträdande. Likaså må före denna lags ikraftträdande även andra sådana åtgärder vidtagas som påkallas av överföringen av ärendena angående hälso- och sjukvård samt apoteksväsendet från ministeriet för inrikesärendena till social- och hälsovårdsministeriet.

29.12.1967/664:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

Vad i angelägenheter som angå yrkesutbildning är stadgat eller föreskrivet angående handels- och industriministeriet, gäller efter denna lags ikraftträdande undervisningsministeriet.

Ärenden angående yrkesutbildning, som äro anhängiga i handels- och industriministeriet, överföras vid denna lags ikraftträdande till undervisningsministeriet.

Före denna lags ikraftträdande må åtgärder vidtagas som påkallas av överföringen av ärendena angående yrkesutbildning från handels- och industriministeriet till undervisningsministeriet.

9.1.1970/16:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1970, dock sålunda, att de ärenden angående vattenförvaltningen, som överföras från ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena till lanbruksministeriet, sedan denna lag trätt i kraft, först handlägges av trafikministeriet och från den 1 juli 1970 av lantbruksministeriet.

Vad om ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena annorstädes är stadgat berör efter denna lags ikraftträdande, dock med beaktande av vad ovan är stadgat om vattenförvaltningsärenden, enligt ärendets art antingen finansministeriet, lantbruksministeriet, trafikministeriet eller arbetskraftsministeriet.

I ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena anhängiga ärenden överföras i motsvarighet härtill i enlighet med vad ovan sagts antingen till finansministeriet, lantbruksministeriet, trafikministeriet eller arbetskraftsministeriet för behandling.

Vid denna lags ikraftträdande överföras de innehavare av tjänst eller fast befattning vid ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena, vilkas tjänster eller fasta befattningar indragas i statsförslaget för år 1970, med iakttagande av stadgad ordning till en för vederbörande lämpad, genom samma statsförslag inrättad tjänst eller fast befattning vid arbetskraftsministeriet eller uppföres på indragningsstat, om han icke på sagda sätt överföres till ovan avsedd eller annan för honom lämplig tjänst eller befattning, övriga innehavare av tjänst eller fast befattning vid ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena bli, när denna lag träder i kraft, utan särskilda åtgärder innehavare av motsvarande tjänst eller fasta befattning vid trafikministeriet.

Före denna lags ikraftträdande må åtgärder vidtagas som påkallas av överföringen av ärenden enligt denna lag till behandling i vederbörande ministerier. Likaså må tjänster och fasta befattningar samt extraordinarie befattningar som genom statsförslaget för år 1970 inrättas vid trafikministeriet och arbetskraftsministeriet besättas i stadgad ordning redan före denna lags ikraftträdande.

15.7.1970/521:

Vad i kommunala vallagen av den 7 februari 1964 (49/64) är stadgat angående ministeriet för inrikesärendena berör, med undantag av lagens 2 § 4 mom., efter denna lags ikraftträdande justitieministeriet.

15.1.1971/43:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1971 i fråga om 1 § 1 mom. 7 punkten och 3 § 1 mom. 8 punkten.

Vad annorstädes är stadgat om lantbruksministeriet gäller räknat från sagda tidpunkt jord- och skogsbruksministeriet.

Till övriga delar träder denna lag i kraft den 1 juli 1971.

Vad i ärenden som angår tekniska högskolor och handelshögskolor är stadgat eller föreskrivet om handels- och industriministeriet samt vad i ärenden som angår veterinärmedicinska högskolan är stadgat om lantbruksministeriet eller jord- och skogsbruksministeriet gäller från den 1 juli 1971 undervisningsministeriet.

I handels- och industriministeriet samt i jord- och skogsbruksministeriet anhängiga ärenden, som angår ovan nämnda högskolor, överföres den 1 juli 1971 till undervisningsministeriet, dock icke i fråga om de statsbidrag och ersättningar, vilka hänför sig till tiden före denna lags ikraftträdande.

Före denna lags ikraftträdande må åtgärder vidtagas som är av nöden för överförande av de ärenden, vilka angår ovan nämnda högskolor, till behandling i undervisningsministeriet.

19.1.1973/34:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1973.

18.5.1973/393:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

7.1.1983/1:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1983.

Vad som i 3 § 1 mom. 13 punkten är stadgat eller bestämt om andra ministerier i ärenden som angår miljöministeriets verksamhetsområde gäller, sedan denna lag trätt i kraft, på motsvarande sätt miljöministeriet.

I 3 § 1 mom. 13 punkten nämnda ärenden som är anhängiga i andra ministerier överförs när denna lag träder i kraft till miljöministeriet.

Om de tjänster och befattningar som skall inrättas, indragas och överföras när denna lag träder i kraft stadgas särskilt.

Innan denna lag träder i kraft kan behövliga åtgärder vidtagas.

Regeringens proposition 147/82, Lagmotion 128/82, Grundlagsutsk. bet. 26/82, Stora utsk. bet. 208/82

16.12.1983/978:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1984.

Angående de tjänster och befattningar som skall inrättas, indras och överföras när denna lag träder i kraft stadgas särskilt. Vad som är stadgat eller bestämt om statsrådets kansli i ovan i 3 § 1 mom. 4 punkten nämnda ärenden som angår regionalpolitiken och den samhällspolitiska planeringen i anslutning därtill gäller, sedan denna lag trätt i kraft, i tillämpliga delar inrikesministeriet.

I 3 § 1 mom. 4 punkten nämnda ärenden angående regionalpolitiken och den samhällspolitiska planeringen i anslutning därtill, som är anhängiga i statsrådets kansli, överförs när denna lag träder i kraft till inrikesministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 97/83, Grundlagsutsk. bet. 18/83, Stora utsk. bet. 71/83

17.1.1986/23:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1986.

Regeringens proposition 184/85, Lag- och ekonomiutsk. bet. 13/85, Stora utsk. bet. 210/85

26.6.1987/572:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Regeringens proposition 251/84, Grunglagutsk. bet. 9/86, Stora utsk. bet. 56/86, Perustusutsk. bet. 1/87

23.12.1987/1100:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 132/87, Grundlagsutsk. bet. 9/87, Stora utsk. bet. 160/87

2.12.1988/1008:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.

Vad som annars stadgas eller bestäms om handels- och industriministeriets behörighet att handlägga sjöfartsärenden som enligt denna lag skall höra till trafikministeriets verksamhetsområde gäller sedan denna lag har trätt i kraft för trafikministeriet.

I 3 § 1 mom. 9 punkten nämnda sjöfartsärenden som är anhängiga vid handels- och industriministeriet överförs när denna lag träder i kraft till trafikministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 133/88, Grundlagsutsk. bet 5/88, Stora utsk. bet. 113/88

13.1.1989/31:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Har det i fråga om ärenden som nämns i 3 § 1 mom. 12 punkten och som hör till arbetsministeriets verksamhetsområde stadgats eller bestämts något om social- och hälsovårdsministeriet eller arbetskraftsministeriet, gäller detta efter ikraftträdandet på motsvarande sätt arbetsministeriet.

I 3 § 1 mom. 12 punkten nämnda ärenden som är anhängiga vid social- och hälsovårdsministeriet överförs när denna lag träder i kraft till arbetsministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 100/88, Grundlagutsk. bet. 6/88, Stora utsk. bet. 159/88

23.11.1990/995:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1990.

Vad som i fråga om civiltjänstärenden som avses i 3 § 1 mom. 12 punkten och hör till arbetsministeriets verksamhetsområde stadgas eller bestäms om försvarsministeriet gäller sedan denna lag har trätt i kraft på motsvarande sätt arbetsministeriet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 134/90, Försvarsutsk. bet. 4/90, Stora utsk. bet. 129/90

10.12.1993/1118:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1993.

Rp 317/92, GrUB 10/93, StoUB 2/93

10.12.1993/1120:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Rp 184/92, GrUB 11/93

31.12.1994/1552:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 318/94, GrUB 10/94

17.7.1995/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Vad 11 b § stadgar tillämpas även på de tjänstemän som avses i 72 § 1 mom. statstjänstemannalagen.

RP 306/94, GrUB 22/94, GrUB 2/95

18.2.2000/145:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 145/1999, GrUB 12/1999, RSv 2/2000

16.6.2000/540:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

De tjänster som inrättas vid statsrådets kansli på grund av flyttningen av EU-sekretariatet kan besättas första gången utan att de ledigförklaras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 26/2000, GrUB 9/2000, RSv 73/2000

17.11.2000/962:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000, LaUB 7/2000, RSv 101/2000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.