Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

27.9.1919/122

Lag angående rättighet att idka näring

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 23.3.2023/565, som gäller fr.o.m. 1.6.2023.

Med upphävande av 1 § 6 kap. Handelsbalken ävensom 1-17, 19-22 samt 40 §§ i förordningen om näringarna, given den 31 mars 1879, 3, 13, 14 och 20 §§, sådana de lyda i förordningarna av den 17 december 1888, av den 11 november 1889 samt av den 12 maj 1884, stadgas i enlighet med Lantdagens beslut härmedelst såsom följer:

I kap.

Allmänna bestämmelser

1 § (19.2.1993/228)

På de villkor som stadgas i denna lag får laglig och med god sed förenlig näring idkas av

1) fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) finska sammanslutningar och stiftelser samt

3) utländska sammanslutningar och stiftelser som registrerat en filial i Finland och som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verk samhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Patent- och registerstyrelsen kan bevilja också andra fysiska personer samt utländska sammanslutningar och stiftelser än de som avses i 1 mom. tillstånd att idka näring. Sådant tillstånd behövs även för idkande av näring som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, om inte minst en av bolagsmännen i det öppna bolaget eller den ansvarige bolagsmannen i kommanditbolaget är en i 1 mom. 1 punkten avsedd fysisk person eller finsk sammanslutning eller stiftelse eller en sådan utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (1.11.2002/893)

Villkoren enligt 1 mom. 1 och 3 punkten tillämpas dock inte, om något annat bestäms i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland.

2 § (22.12.1995/1717)

Med filial avses i denna lag en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland, från ett fast driftställe beläget här i landet, fortlöpande driver rörelse eller utövar yrke i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning.

Om filialer till försäkringsbolag samt till kreditinstitut och finansiella institut stadgas särskilt.

3 § (12.12.1941/858)

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar: (14.6.1985/484)

1) anläggning för bearbetning av gruvor och malmstreck;

2) bokhandel, kolportage av böcker, bok- och stentrycken, läse- och lånebibliotek samt utgivande av periodisk tryckskrift;

3) apoteks- och drogerirörelse samt tillverkning, förvaring och försäljning av gifter och av preparat, i vilka gift ingår;

4) tillverkning, införsel, försäljning, forsling och upplag av alkoholhaltiga ämnen;

5) tillverkning och försäljning av alkoholfria drycker;

6) hållande av värdshus, natthärbärge, kafé, biljard och annan likartad rörelse;

7) tillverkning och försäljning av margarin och margarinost samt annan likartad till människoföda avsedd produkt;

8) handel med konstgjorda gödningsämnen och beredda fodermedel samt med utsädesvaror;

9) tillverkning, forsling, upplag och försäljning av explosiva ämnen samt eldfarliga oljor och andra med dem jämförliga varor;

10) planering, byggande, tillverkning, reparation, underhåll och drift av elmateriel och -anordningar, produktion och överföring av elektricitet samt leverans av elektricitet för annat än eget bruk; (16.3.1979/320)

11) depositionsbanker och andra kreditinstitut samt pantlåneinrättningar; (20.12.1991/1549)

12) försäkringsrörelse;

13) mäklar-, skeppsklarerar- och privatdetektivyrke; (7.5.1997/421)

14) upplagsmagasin med rätt att utgiva warrants;

15) bostadsförmedlingsrörelse; (26.11.1993/1036)

16) anläggning och nyttjande av järnväg för allmänt begagnande; (20.2.1987/184)

16 a) utövande av televerksamhet; (20.2.1987/184)

16 b) utövande av postförmedling och utgivning av frimärken; (29.10.1993/908)

17) användning av motorfordon och andra maskiner som förflyttar sig med egen kraft, fordonsbesiktning och uppgifter i samband med det samt inmatning i trafik- och transportregistret av data om fordonsbesiktningar och om uppgifter i samband med besiktningar, (4.5.2018/314)

17 a) användande av luftfartyg, byggande eller tillverkande av luftfartyg eller deras tillbehör och reservdelar, utförande av underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på dem samt drivande av flygplats; (22.12.1993/1378)

18) cirkus-, varieté- och kinematografföreställningar samt andra likartade offentliga förevisningar;

19) tillverkning och införsel av samt handel med stämpling, underkastade arbeten av ädla metaller samt vissa andra stämpling underkastade artiklar ävensom ordens-, heders- och förtjänsttecken samt minnesmedaljer;

20) affärsrörelse som avser bevakning av gods eller liv; (14.6.1985/484)

21 punkten har upphävts genom L 20.11.1998/855. (20.11.1998/855)

22 punkten har upphävts genom L 31.1.1995/145. (31.1.1995/145)

23 punkten har upphävts genom L 28.12.2000/1298. (28.12.2000/1298)

24) idkande av paketreserörelse; (28.11.1994/1081)

25) organisation och administration av mervärdesskattefri försäljning till resande; (8.12.1995/1395)

26) fondverksamhet; (19.2.1993/252)

27) verksamhet vid en värdepappersförmedlingsrörelse och ett optionsföretag, fondbörsverksamhet, avtalsmarknadsverksamhet och anordnande av annan offentlig handel med värdepapper samt förande av värdeandelsregister; samt (19.2.1993/252)

28) bedrivande av försäkringsmäklarverksamhet. (19.2.1993/252)

4 § (4.5.2018/314)

4 § har upphävts genom L 4.5.2018/314.

5 § (10.1.1969/9)

Utövande av lovlig näring utan annat biträde än make eller maka eller omyndiga efterkommande i rätt nedstigande led och utan att därvid affärslokal, kontor eller särskilt försäljningsställe begagnas, är tillåtet utan särskild anmälan eller särskilt tillstånd. Denna rätt till självförsörjning tillkommer även den som icke råder över sig och sin egendom.

II kap.

Om rättighet att på grund av anmälan utöva näring

6 § (10.1.1969/9)

Önskar någon idka handel eller annan likartad rörelse i affärslokal eller kontor eller på sådant särskilt försäljningsställe eller idka rederirörelse eller vara huvudredare i rederibolag, eller önskar han i annan näringsverksamhet såsom biträde använda annan än make eller maka eller omyndiga efterkommande i rätt nedstigande led, kräves av honom, att han råder över sig och sin egendom.

Utan hinder av sistnämnda villkor är omyndig berättigad att idka näring på sätt i 1 mom. sägs, om förmyndaren därtill samtycker samt, i det fall att förmyndaren endast med domstols tillstånd får idka rörelse på myndlingens vägnar, därtill utverkar domstolens tillstånd.

Näringsidkaren ska ha en företrädare som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar. Företrädaren ska ha hemvist i Finland. Om näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska företrädaren vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte vara företrädare. En fysisk person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och en finsk sammanslutning eller stiftelse som har en i ett register över sammanslutningar eller stiftelser antecknad firmatecknare eller någon annan företrädare som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, behöver dock inte utse en särskild företrädare. Företrädaren ska anmälas för anteckning i handelsregistret. Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag anses stämning och annan delgivning ha tillställts näringsidkaren när den har delgetts företrädaren. (23.5.2008/344)

Vad som i 3 mom. stadgas om skyldighet att ha en företrädare gäller dock inte redare eller ett partrederis huvudredare. (19.2.1993/228)

7 § (19.2.1993/228)

En fysisk person som har förvärvat tillstånd att idka näring som nämns i 3 § eller har för avsikt att idka näring som avses i 6 § samt utländsk sammanslutning och stiftelse skall innan verksamheten inleds göra grundanmälan enligt handelsregisterlagen. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte redare eller ett partrederis huvudredare.

Om skyldighet att för anteckning i handelsregistret anmäla finsk sammanslutning och stiftelse som idkar näring stadgas särskilt.

8 § (19.2.1993/228)

8 § har upphävts genom L 19.2.1993/228.

9 § (19.2.1993/228)

9 § har upphävts genom L 19.2.1993/228.

10 § (19.2.1993/228)

10 § har upphävts genom L 19.2.1993/228.

11 § (19.2.1993/228)

11 § har upphävts genom L 19.2.1993/228.

12 § (1.11.2002/893)

12 § har upphävts genom L 1.11.2002/893.

13 §

Undervisnings- och straffanstalter samt fattigvårds- och övriga inrättningar, tillhöriga kommun eller församling, vare ej förmenat att i öppen bod bedriva försäljning av sådana alster, som blivit vid desamma eller under deras inseende förfärdigade eller eljes tillhöra deras verksamhetsområde. Dock bör försäljningens öppnande föregås av anmälan på sätt i detta kapitel är stadgat, varvid ock föreståndaren för försäljningen bör uppgivas.

14 §

Utan hinder av stadgandena i detta kapitel äger allmogen och innehavare av lägenhet å landet rätt att utan särskild anmälan själva eller genom andra såväl i stad som på landet till salu hålla allt vad från deras lägenheter erhålles eller vad de eller deras husfolk genom hemslöjd tillverka.

III kap.

Om rättighet att på grund av tillstånd utöva näring

15 § (8.7.1961/389)

15 § har upphävts genom L 8.7.1961/389.

16 § (12.12.1958/482)

16 § har upphävts genom L 12.12.1958/482.

17 § (8.7.1961/389)

17 § har upphävts genom L 8.7.1961/389.

18 § (8.7.1961/389)

18 § har upphävts genom L 8.7.1961/389.

19 § (8.7.1961/389)

19 § har upphävts genom L 8.7.1961/389.

19 a § (8.7.1961/389)

19 a § har upphävts genom L 8.7.1961/389.

19 b § (8.7.1961/389)

19 b § har upphävts genom L 8.7.1961/389.

20 § (10.1.1969/9)

20 § har upphävts genom L 10.1.1969/9.

IV kap.

Särskilda bestämmelser

21 §

Skall industriell inrättning drivas med vatten, ånga, gas, elektricitet eller annan elementarkraft, bör ej mindre vid anläggningen än ock vid drivkraftens begagnande lända till efterrättelse vad i sådant avseende är stadgat.

Angående vad i yrkesarbete bör iakttagas till skyddande av arbetare och i närheten av arbetsstället boende är särskilt stadgat.

22 § (15.2.1991/344)

22 § har upphävts genom L 15.2.1991/344.

23 §

1 mom. har upphävts genom L 27.6.2003/620. (27.6.2003/620)

Särskild avgift för den av allmoge och innehavare av lägenhet å landet utövade handel å allmänt försäljningsställe får fastställas endast om därvid användes stånd, disk eller avskild försäljningsplats, i vilket fall härför stadgade avgifter böra till kommunen eller annan innehavare av försäljningsplatsen erläggas.

Genom vederbörligen fastställd ordningsföreskrift kan nödigbefunnen inskränkning av återförsäljares rätt till uppköp av lantmannavaror påbjudas.

24 § (27.6.2993/620)

24 § har upphävts genom L 27.6.2003/620.

25 § (19.2.1993/228)

25 § har upphävts genom L 19.2.1993/228.

26 § (16.12.1977/961)

26 § har upphävts genom L 16.12.1977/961.

27 §

Den som underlåter att utse en företrädare enligt 6 § 3 mom. eller att göra anmälan enligt nämnda lagrum eller som överskrider den näringsrätt om vilken stadgas i denna lag eller särskilt skall för näringsförbrytelse dömas till böter, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag. (19.2.1993/228)

Denna lag träder i kraft den 1 november 1919.

Det alle, som vederbör, till efterrättelse länder.

Ikraftträdelsestadganden:

12.12.1941/858:
12.12.1958/482:
8.7.1961/389:
11.12.1964/597:

Denna lag träder i kraft den dag, som bestämmes genom förordning. (L 597/1964 trädde i kraft enligt F 637/1968 den 1 december 1968.)

10.1.1969/9:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1969.

16.12.1977/961:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

16.3.1979/320:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

14.6.1985/484:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Regeringens proposition 78/85, Ekonomiutsk. bet. 9/85, Stora utsk. bet. 68/85

26.7.1985/653:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 125/84, Socialutsk. bet. 13/85, Stora utsk. bet. 79/85

20.2.1987/184:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 60/86, Trafikutsk. bet. 4/86, Stora utsk. bet. 201/86

26.8.1988/774:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1988.

Regeringens proposition 53/88, Bankutsk. bet. 2/88, Stora utsk. bet. 88/88

7.4.1989/332:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet gäller enligt tillståndsbesluten.

Regeringens proposition 200/89, Ekonomiutsk. bet. 1/89, Stora utsk. bet. 9/89

26.5.1989/498:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 157/88, Stora utsk. bet. 8/89, Bankutsk. bet. 1/89

9.6.1989/533:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989.

Regeringens proposition 13/89, Trafikutsk. bet. 3/89, Stora utsk. bet. 62/89

15.2.1991/344:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 175/90, Trafikutsk. bet. 7/90, Stora utsk. bet. 247/90

20.12.1991/1549:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 69/91, Ekonomiutsk. bet. 18/91

19.2.1993/228:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 228/1993 trädde i kraft enligt F 1342/1993 den 1.1.1994.)

Den som idkar näring enligt gällande stadganden då denna lag träder i kraft får fortsätta sin näringsutövning utan hinder av vad som stadgas i 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten i denna lag.

Säkerhet som ställts innan denna lag trätt i kraft och som avses i 1 mom. i den upphävda 2 § är utan hinder av denna lag i kraft så som stadgas i den upphävda 2 § till den del säkerheten hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

RP 259/92, EkUB 51/92, EES-avtalet, artiklarna 31-39

19.2.1993/252:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt om vilken bestäms genom förordning. (L 252/1993 trädde i kraft enligt F 1645/1993 den 1.1.1994.)

RP 323/92, EkUB 56/92, Bilaga IX till EES-avtalet: rådets direktiv (77/92/EEG)

29.10.1993/908:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 49/93, TrUB 6/93

26.11.1993/1036:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1036/1993 trädde i kraft enligt F 1106/1993 den 1.1.1994.)

RP 103/93, ApUB 8/93

22.12.1993/1378:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 180/93, TrUB 13/93

28.11.1994/1081:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 32/94, EkUB 28/94

22.12.1994/1362:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 1362/1994 trädde i kraft enligt F 1588/1994 den 1.1.1995.)

RP 280/94, TrUB 14/94, Rådets förordning (EEG) nr 3577/92 ; EGT nr L 364, 12.12.1992, s. 7, Rådets förordning (EEG) nr 3921/91 ; EGT nr L 373, 31.12.1991, s. 1

31.1.1995/145:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 313/94, EkUB 52/94, Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (75/369/EEG)

8.12.1995/1395:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 169/95, EkUB 20/95, RSv 101/95

22.12.1995/1717:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 162/95, EkUB 23/95, RSv 155/95

7.5.1997/421:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

RP 259/1996, EkUB 4/1997, RSv 9/1997

20.11.1998/855:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1998.

RP 81/1998, EkUB 16/1998, RSv 90/1998

28.12.2000/1298:

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2001.

RP 49/2000, EkUB 32/2000, RSv 176/2000

1.11.2002/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

En tillståndsansökan som inte har avgjorts när denna lag träder i kraft skall överföras till Patent- och registerstyrelsen.

RP 58/2002, EkUB 16/2002, RSv 115/2002

27.6.2003/620:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002, FvUB 28/2002, RSv 295/2002

23.5.2007/344:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

RP 20/2008, EkUB 6/2008, RSv 39/2008

4.5.2018/314:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.