Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

22.7.1918/74B

Lag om Högsta förvaltningsdomstolen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

16 c § i denna lag har upphävts genom L 30.3.2007/383, som gäller fr.o.m. 1.10.2007.

Enligt Finlands Lantdags beslut stadgas som följer:

1 §

Högsta domsrätten i förvaltningsrättsliga besvärsmål utövas med nedannämnda undantag av Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen äger jämväl vaka över lägre myndigheters lagskipning på förvaltningtsrättens område.

2 § (25.2.2000/207)

Högsta förvaltningsdomstolen består av en president och såsom ledamöter minst 15 förvaltningsråd. Om utnämning av presidenten och ledamöterna vid högsta förvaltningsdomstolen samt om behörighetsvillkoren för dem bestäms i lagen om utnämning av domare (205/2000).

De för viss tid utnämnda förvaltningsråden skall fördelas jämnt på de olika avdelningarna.

2 a § (4.2.2000/107)

I högsta förvaltningsdomstolen deltar i behandlingen av ärenden enligt vattenlagen (264/1961), miljöskyddslagen (86/2000) och lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) utöver de lagfarna ledamöterna dessutom två ledamöter med uppdraget som bisyssla (miljösakkunnigråd). (2.9.2005/700)

Ledamöterna med uppdraget som bisyssla utnämns av republikens president för fyra år i sänder. När en plats som ledamot med uppdraget som bisyssla blir ledig under mandattiden utnämns i samma ordning en ny ledamot med uppdraget som bisyssla för återstoden av tiden.

Behörighetsvillkor för en ledamot med uppdraget som bisyssla är lämplig högre högskoleexamen inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Dessutom förutsätts att ledamoten är förtrogen med uppgifter som hör till området för den lagstiftning som skall tillämpas. För en sådan ledamot med uppgiften som bisyssla som utnämns till miljösakkunnigråd är de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. (19.12.2003/1205)

Om utnämningen av andra sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla och om deras deltagande i högsta förvaltningsdomstolens sammansättning i ärenden som gäller patent, nyttighetsmodellrätt eller kretsmönster för integrerade kretsar bestäms särskilt.

3 §

Högsta förvaltningsdomstolen äger pröva och slutligt avgöra:

1) de förvaltningsrättsliga besvärsmål, som härintills avgjorts av Senatens ekonomiedepartement, med de i 4 och 5 §§ stadgade undantag;

2) ärenden, uti vilka enligt särskilda lagar och författningar besvär anföras hos Högsta förvaltningsdomstolen eller vilka underställas dess prövning, ävensom ansökningar om återställande av försutten tid och återbrytande av laga kraft ägande utslag i sådana förvaltningsmål, som ankomma å denna domstols eller Regeringens behandling.

2 mom. har upphävts genom L 25.2.2000/207. (25.2.2000/207)

4 § (2.8.1994/692)

Besvär i utnämningsärenden handläggs av statsrådet. Statsrådet handlägger likaså besvär i ärenden som enligt lag har underställts statsrådet.

5 §

Finner Högsta förvaltningsdomstolen besvär gälla fråga, vars avgörande i huvudsak beror på bedömande av besluts eller åtgärds ändamålsenlighet, skall målet överlämnas till Regeringens avgörande.

År i mål, varom i 1 mom. säges, jämväl fråga därom, huruvida beslut eller åtgärd är stridande mot lag, avgive Högsta förvaltningsdomstolen därom utlåtande.

Vid Högsta förvaltningsdomstolens i denna paragraf avsedda åtgärd eller utlåtande skall förbliva.

6 §

Är med besvär förenad ansökan om vidtagande av förvaltningsåtgärd i samma ärende, äger Högsta förvaltningsdomstolen avgöra besvärsmålet samt hänskjuta saken i övrigt till Regeringens avgörande.

7 §

Högsta förvaltningsdomstolen äger till Regeringen avgiva utlåtanden i administrationen berörande lagstiftningsfrågor.

Högsta förvaltningsdomstolen äger, då den finner ändring eller förklaring av lag eller författning, som rör förvaltningen, vara av behovet påkallad, hos Regeringen göra framställning därom.

8 §

Högsta förvaltningsdomstolen är domför med fem medlemmar, såframt icke för avgörande av vissa slags ärenden ett större eller mindre antal medlemmar blifvit i lag särskilt föreskrivet.

Högsta förvaltningsdomstolen kan med tre ledamöter behandla och avgöra

1) ärenden som gäller besvärstillstånd och yrkanden som har samband med det,

2) ärenden som gäller verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställighet eller något annat förordnande om verkställigheten,

3) ärenden som gäller rättshjälp,

4) ärenden i vilka besvären eller ansökan har återtagits eller i vilka det är fråga om huruvida ändring har sökts inom utsatt tid eller med iakttagande av föreskriven form eller trots besvärsförbud samt yrkanden som har samband med sådana ärenden, samt

5) ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande, om ansökan enhälligt avslås eller avvisas, och yrkanden som har samband med sådana ärenden.

(2.9.2005/700)

I de fall som avses i 2 mom. 1–4 punkten kan ärendet behandlas och avgöras utan de sakkunnigledamöter som enligt denna eller någon annan lag hör till den ordinarie sammansättningen vid avgörande. (2.9.2005/700)

9 § (23.12.1998/1109)

Föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen är kanslichefen samt referendarieråden, äldre förvaltningssekreterarna och förvaltningssekreterarna.

Föredragandena utnämns av högsta förvaltningsdomstolen. För föredragandena gäller i fråga om behörighetsvillkor, utnämningsgrunder och utnämning för viss tid det som bestäms i lagen om utnämning av domare. (25.2.2000/207)

10 § (11.3.1997/199)

10 § har upphävts genom L 11.3.1997/199.

11 §

Den samtliga domare genom grundlag tillförsäkrade rätt, att icke utan laga ransakning och dom kunna varda från sina ämbeten skilda, gälle jämväl Högsta förvaltingsdomstolens president och ledamöter samt dess föredragande.

12 § (24.10.1986/756)

12 § har upphävts genom L 24.10.1986/756.

13 §

För fel i ämbetets utövning åtalas Högsta förvaltningsdomstolens president och förvaltningsråd i Högsta domstolen.

Föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen åtalas för tjänstebrott vid Helsingfors hovrätt. (12.4.1996/250)

14 § (26.7.1996/587)

14 § har upphävts genom L 26.7.1996/587.

15 § (12.1.1979/12)

1 mom. har upphävts genom L 26.7.1996/587. (26.7.1996/587)

Högsta förvaltningsdomstolen kan besluta, att muntlig förhandling hålles och syn förrättas av en eller flera medlemmar av domstolen jämte föredragande.

16 § (26.7.1996/587)

16 § har upphävts genom L 26.7.1996/587.

16 a § (26.7.1996/587)

16 a § har upphävts genom L 26.7.1996/587.

16 b § (26.7.1996/587)

16 b § har upphävts genom L 26.7.1996/587.

16 c § (30.3.2007/383)

16 c § har upphävts genom L 30.3.2007/383.

17 § (12.4.1996/250)

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Närmare bestämmelser om hur arbetet skall ordnas vid högsta förvaltningsdomstolen utfärdas i högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning, som fastställs av högsta förvaltningsdomstolen.

18 § (12.1.1979/12)

18 § har upphävts genom L 12.1.1979/12.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1949/805:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1950. Därförinnan kunna likväl extraordinarie förvaltningsråd utnämnas i högsta förvaltningsdomstolen i stöd av 2 § 2 mom.

23.12.1958/526:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1959.

22.1.1971/55:
12.1.1979/12:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Genom denna lag upphäves 139 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), 17 kap. 6 § 2 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61), 76 § 2 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63) och 10 § 2 mom. lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65).

21.12.1984/948:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1985.

Regeringens proposition 56/84, Andra lagutsk. bet. 5/84, Stora utsk. bet. 145/84

24.10.1986/756:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 238/84, Andra lagutsk. bet. 2/86, Stora utsk. bet. 49/86

25.1.1991/198:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 84/90, Lagutsk. bet. 11/90, Stora utsk. bet. 150/90

30.12.1992/1695:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 123/92, LaUB 11/92

2.8.1994/692:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994. Lagens 4 § träder dock i kraft den 1 december 1994 och 3 § 2 mom. upphävs samma dag.

Lagen tillämpas även på ärenden som är anhängiga i högsta förvaltningsdomstolen när denna lag träder i kraft.

RP 143/93, LaUB 11/94

12.4.1996/250:

Denna lag träder i kraft den 1 maj1996.

RP 191/95, LaUB 1/96, RSv 8/96

26.7.1996/587:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På ett ärende på vilket förvaltningsprocesslagen (586/96) med stöd av 82 § 1 mom. i nämnda lag inte tillämpas, tillämpas de stadganden som är i kraft då denna lag träder i kraft.

RP 217/95, LaUB 5/96, RSv 75/96

11.3.1997/199:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996, LaUB 20/1996, RSv 237/1996

23.12.1998/1109:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När lagen träder i kraft överförs de personer som har utnämnts till en stadigvarande tjänst som yngre förvaltningssekreterare vid högsta förvaltningsdomstolen utan särskilda åtgärder till de förvaltningssekreterartjänster som inrättas.

RP 171/1998, LaUB 12/1998, RSv 141/1998

26.3.1999/431:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 114/1998, LaUB 19/1998, RSv 217/1998

4.2.2000/107:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag. (L 107/2000 trädde i kraft enligt L 113/2000 den 1.3.2000.)

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

25.2.2000/207:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 109/1999, GrUU 13/1999, LaUB 1/2000, RSv 21/2000

19.12.2003/1205:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Den som blivit utnämnd för viss tid till ledamot med uppdraget som bisyssla före denna lags ikraftträdande är i fråga om språkkunskaperna behörig för uppdraget till utgången av denna tid.

RP 103/2003, LaUB 3/2003, RSv 81/2003

2.9.2005/700:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

30.3.2007/383:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 12/2006, LaUB 25/2006, RSv 268/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.