Stickord: Internationell överenskommelse

16.5.2019/661
Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
14.12.2018/1123
Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
4.5.2018/300
Lag om avtalet med Bahrain om luftfart
4.5.2018/299
Lag om avtalet med Kuba om luftfart
20.4.2018/250
Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
20.4.2018/249
Lag om överenskommelsen med Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
20.4.2018/248
Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
12.1.2018/62
Lag om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden
24.3.2017/176
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
20.5.2016/394
Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald
22.5.2015/682
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv
21.12.2012/869
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna
12.6.2009/435
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
23.1.2009/26
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
21.12.2007/1383
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
2.2.2007/109
Lag om användning av Kyotomekanismerna
21.12.2000/1189
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande
3.2.1995/346 år 1997
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
18.12.1995/1552
Lag om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
8.12.1994/1540
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
8.1.1993/91
Lag om tillämplig lag vid vissa försäkringsavtal av internationell karaktär
27.11.1991/1331
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen
16.1.1987/21
Lag om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
21.7.1977/588
Lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk
23.12.1970/821
Förordning angående tillämpning mellan Finland samt Danmark, Norge och Sverige av lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling
11.12.1970/761
Lag om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling
29.12.1967/659
Lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen
20.6.1963/326
Lag om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.