Stickord: Europeiska unionen

19.12.2019/1339
Statsrådets förordning om information om allvarlig risk för djursjukdom inom passagerartrafik i Europeiska unionen
28.6.2017/418
Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
7.4.2017/214
Lag om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
9.12.2016/1048
Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
25.8.2016/676
Lag om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
30.10.2015/1292
Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen
11.6.2015/712
Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen
22.5.2015/682
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv
23.4.2015/502
Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen
22.8.2014/684
Lag om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen
15.3.2013/193
Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
15.3.2013/185
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet
21.12.2012/869
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna
15.6.2012/295
Lag om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
11.5.2012/214
Lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
25.11.2011/1170
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
25.11.2011/1169
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
14.7.2010/668
Lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument
14.5.2010/352
Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
23.1.2009/26
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
29.6.2006/544
Lag om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor
21.10.2005/825
Lag om en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
15.7.2005/540
Lag om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
30.12.2003/1286
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
12.7.2002/581
Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen
31.12.1994/1554
Lag om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
8.12.1994/1540
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
29.12.1967/659
Lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.