Stickord: Domstol

28.12.2018/1384
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2019–2021
13.9.2018/789
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål
19.12.2017/1031
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
19.12.2017/1024
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering
19.12.2017/1023
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
19.12.2017/1022
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol
19.12.2017/1021
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
18.11.2016/983
Lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna
18.11.2016/971
Lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland
24.10.2016/888
Justitieministeriets förordning om hovrätternas sammanträdesplatser
13.10.2016/865
Statsrådets förordning om förvaltningsdomstolarnas placeringsorter och domkretsar
13.10.2016/864
Statsrådets förordning om hovrätternas placeringsorter och domkretsar
25.8.2016/677
Lag om rättegång i försäkringsdomstolen
25.8.2016/676
Lag om nominering av kandidater för uppdrag som domare vid eller ledamot av internationella domstolar och Europeiska unionens domstol
25.8.2016/675
Lag om nämndemän vid tingsrätterna
25.8.2016/673
Domstolslag
30.12.2015/1744
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar
17.12.2015/1558
Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016-2018
11.12.2015/1455
Lag om domstolsavgifter
19.9.2014/812
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om förkastade åtal
13.12.2013/953
Justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
31.1.2013/100
Lag om rättegång i marknadsdomstolen
19.5.2011/516
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om utsökningsgrunden
29.4.2011/394
Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
14.5.2010/373
Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
30.3.2007/381
Lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
30.3.2007/370
Lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
26.8.2005/665
Lag om högsta domstolen
21.12.2004/1153
Lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
25.2.2000/204
Lag om utrikesförvaltningen
25.2.2000/193
Lag om justitiekanslern i statsrådet
3.12.1999/1121
Lag om säkerhetskontroller vid domstolar
26.3.1999/430
Lag om förvaltningsdomstolarna
27.3.1998/214
Lag om Finlands Bank
5.1.1994/12
Lag om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien
20.3.1992/279
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
20.8.1982/630
Förordning om Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
29.6.1978/508
Förordning om marknadsdomstolen
13.6.1975/446
Förordning om utgivande av ersättning till den som inkallats till finsk domstol från annat nordiskt land
13.6.1975/445
Förordning om tillämpning mellan Finland samt Danmark, Norge och Sverige av lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land
23.5.1975/349
Lag om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land
31.7.1974/646
Lag om rättegång i arbetsdomstolen
17.12.1965/655
Förordning om insändande av vissa handlingar till domstolar
7.5.1965/248
Lag om insändande av vissa handlingar till domstolar
1.1.1734/4
Rättegångsbalk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.