Stickord: Brottmål

5.12.2018/1054
Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
30.1.2018/108
Lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
18.11.2016/983
Lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna
22.5.2015/669
Lag om brottsofferavgift
28.3.2014/255
Lag om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
15.6.2012/295
Lag om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
24.6.2010/633
Lag om utredning av unga brottsmisstänktas situation
19.3.2010/187
Lag om CE-märkningsförseelse
19.12.2008/1009
Lag om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn
21.12.2007/1383
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
12.4.2006/267
Statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
9.12.2005/1015
Lag om medling vid brott och i vissa tvister
20.2.2004/150
Lag om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål
30.12.2003/1286
Lag om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
30.12.2002/1313
Lag om gemensamma utredningsgrupper
11.7.1997/689
Lag om rättegång i brottmål
16.8.1996/627
Förordning om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
5.1.1994/13
Förordning om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
5.1.1994/12
Lag om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien
5.1.1994/11
Lag om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning
5.1.1994/4
Lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
7.7.1970/456
Lag om utlämning för brott
5.3.1965/148
Lag om förrättande av undersökning och användande av tvångsmedel ombord på utländskt handelsfartyg med anledning av brott i vissa fall
18.12.1964/620
Förordning angående verkställighet av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
20.6.1963/326
Lag om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
29.4.1932/125
Förordning, innefattande stadganden till påskyndande av handläggningen vid underrätt av brottmål rörande häktad person
19.12.1889/39
Strafflag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.