Stickord

Abort se Havandeskap (2) Ackumulator (1)Adoption (3)Advokat (1)Advokatförening (2)Aerosol (1)Affärsaktie (1)Affärsbank (1)Affärslokal (1)Affärsverk (4)Afghanistan (1)Aktiebolag (9)Aktielägenhet (1)Aktiesparkonto (1)Alkohol (10)Alkolås (2)Allmän advokatförening (1)Allmän handling (10)Allmän ordning (1)Allmän rättshjälp (3)Allmän sammankomst (2)Allmän väg (2)Allmän åklagare (3)Allmännyttigt samfund (3)Allmänt område (2)Allmänt vattenområde (1)Alterneringsledighet (1)Andelsbank (1)Andelslag (4)Animalisk biprodukt (1)Ansökningsärende (1)Antarktis (1)Apoteksskatt (1)Arava (4)Aravalån (2)Arbetarskydd (9)Arbetarskyddsförvaltning (2)Arbete. Olycksfall i (4)Arbets- och näringsbyrå (1)Arbets- och näringscentral (1)Arbets- och näringsministeriet (5)Arbetsavtal (4)Arbetsdomstolen (1)Arbetsförmedling (1)Arbetsförvaltning (1)Arbetsgivares folkpensionsavgift (1)Arbetsgivares låglönestöd (1)Arbetsgivares pensionsavgift (1)Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (1)Arbetsgivares socialskyddsavgift (1)Arbetshygien. Institutet för (2)Arbetskraft. Uthyrning av (2)Arbetskraftens rörlighet (1)Arbetskrafts- och företagsservice (2)Arbetskrafts- och näringscentral (2)Arbetskraftsbyrå (1)Arbetskraftspolitik (1)Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (1)Arbetskraftsservice (12)Arbetsliv (3)Arbetslöshet (Utkomstskydd) (7)Arbetslöshetsförmån (5)Arbetslöshetsförsäkringspremie (7)Arbetslöshetskassa (2)Arbetsmarknadsregion (5)Arbetsmarknadsstöd (2)Arbetsmarknadsverk (1)Arbetsministeriet (3)Arbetspension (4)Arbetspensionsförsäkringsavgift (2)Arbetspensionsförsäkringsbolag (3)Arbetspensionskassa (1)Arbetspensionsärenden. Besvärsnämnden för (1)Arbetsrätt (1)Arbetsrådet (2)Arbetstagare (5)Arbetstagare i kortvarigt arbetsförhållande (1)Arbetstagares arbetspensionsavgift (2)Arbetstagares uppfinning (2)Arbetstagarpension (9)Arbetstid (3)Arbetstillstånd (1)Arbetstvist (3)Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (1)Arealtillägg/-stöd (1)Arkiv (7)Arkivverket (2)Arv (2)Arv och gåva. Skatt på (1)Asbestarbete (3)ASP se Bostadssparpremie (3) Assisterad befruktning (1)Asylsökande (2)Atomansvarighet (1)Audiovisuell produktion (1)Auktoriserad translator se Översättare (6) Automathandel (1)Automatisk databehandling (2)Avbetalningsköp (3)Avbytarservice (3)Avfallsförbränning (2)Avfallshantering (19)Avfallsskatt (2)Avfallsåtervinning (1)Avgiftsbefrielse (2)Avgiftsgrund (2)Avgångsbidrag (1)Avgångsbidragsfonden (1)Avloppsvatten (1)Avstjälpningsplats (1)Avträdelsepension (2)
Bahrain (1)Banförvaltningscentralen (3)Bank (8)Bankfullmäktige (2)Bankkonto (1)Bannät (2)Barn och unga. Service för (1)Barnaunderhåll (2)Barnavård (1)Barnbidrag (1)Barnombudsmannen (1)Barnpornografi (1)Barnskydd (8)Barnsäkerhet (1)Basbolagsordning (1)Basinkomst. Försök med (1)Basråvaruförsörjning (1)Bassamfund (1)Basservice (2)Batteri (1)Befolkningsdata (5)Befolkningsregistercentralen (1)Begravning (1)Begränsat skattskyldig (3)Behörighetskrav se Kompetensfordringar (7) Bekämpningsmedel (2)Beredskapslag (2)Beredskapslagring (1)Berusad. Behandling av (1)Besiktning (6)Beskattningsförfarande (4)Beskattningsuppgift (8)Beskattningsvärde (1)Beskickning se Utrikesrepresentation (2) Beskogningspremie (1)Besöksförbud (3)Betalningsinstitut (3)Betalningsmedel (2)Betalningsorder (1)Betalningsöverföring (1)Betaltjänst (2)Bevakningsföretag (1)Bevismaterial (1)Bevisningskostnad (3)Beväring se Värnplikt (15) Bibliotek (5)Bidrag se Statsunderstöd (109) Bil (2)Bildprogram (2)Bildskärmarbete (1)Bilskatt (2)Bingo (1)Biobank (1)Biodrivmedel (5)Bioenergi (2)Biologisk mångfald (1)Blodtjänst (2)Blodundersökning (1)Bokföring (5)Bokföringsnämnden (1)Bokslut (3)Bolagsskatt (2)Borgen (3)Borgenär (4)Bostad. Reparation av (1)Bostadsaktie (1)Bostadsaktiebolag (2)Bostadsaktiebolaghus (1)Bostadsaktiebolagshus (1)Bostadsbidrag (18)Bostadsbyggnad (4)Bostadsbyggnad. Reparation av (1)Bostadsdatasystem (1)Bostadsfonden (1)Bostadsförhållanden (2)Bostadsförhållandena. Fonden för utvecklande av se Statens bostadsfond (1) Bostadshusreservering (1)Bostadsköp (3)Bostadslån (12)Bostadsproduktion (1)Bostadsrättsbostad (1)Bostadsrättsförening (1)Bostadsrättshus (1)Bostadsrättshuslån (2)Bostadssparpremie (3)Bot (8) se även Plikt (2) Bottenhavets nationalpark (1)Brandskyddsfonden (1)Brandsäkerhet (2)Bredband (1)Bro (1)Brott. Förhindrande av (5)Brottmål (31)Brottspåföljdsmyndigheten (6)Brottspåföljdsområdet. Delegationen för (1)Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (2)Brottsskada (2)Brytningsarbete (3)Brännbar vätska (1)Brännolja (1)Bränntorv se Torv (2) Bränsle (8)Bränsleaccis (2)Bränsleavgift (3)Bullerbekämpning (2)Business Finland (1)Buss (2)Busstrafik (1)Byggbestämmelse (1)Bygglag (4)Byggnad (12)Byggnadsarbete (2)Byggnadsbalk (1)Byggnadsentreprenad (1)Byggnadsinvestering (1)Byggnadslag se Bygglag (2) Byggnadsverksamhet (6)Byggprodukt (3)Byggskatt (1)Bygnadsskydd (1)Båt (1)Båttrafik (1)
Ed (2)Edsvuren translator se Översättare (6) EES se Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) EES-stat (1)EG:s rättsakt (1)Egendom. Frysningsbeslut av (1)Eggvapen (2)Ekologisk animalieproduktion (1)Ekologisk jordbruksproduktion (4)Ekologisk odling (4)Ekonomisk rådgivning (1)Ekonomisk zon (1)Ekonomiska forskningscentralen (1)Ekonomiska och monetära unionen (1)Ekonomiska rådet (3)Elarbete (1)Elektrisk nettoenergi (1)Elektronisk kommunikation (7)Elektronisk signatur (3)Elektroniskt recept se Recept (1) Elev- och studerandevård (1)Elmarknader (4)Elmateriel (6)Elnätsverksamhet (1)Elproduktion (5)Elström (1)Elsäkerhet (3)Elverk (1)Energi (1)Energicertifikat (3)Energieffektivitet (6)Energiförsörjning (3)Energikälla (2)Energimarknadsverket (1)Energimyndigheten (1)Energimärkning (1)Energistöd (4)Energiunderstöd (1)Ensamrätt (2)Enskild väg (4)EPPO se Europeiska åklagarmyndigheten (1) Ersättning (1)Estland (1)Estonias vrak (1)EU-miljömärke (1)Euro (1)Europaandelslag (2)Europabolag (2)Europarådet (1)Europeiska ekonomiska intressegruppering (1)Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2)Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (1)Europeiska gemenskaperna (11)Europeiska gemenskapernas kommission (1)Europeiska skolan i Helsingfors (1)Europeiska stabilitetsmekanismen se Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (1) Europeiska säkerhets- och samarbetskonferens (1)Europeiska unionen (32)Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (1)Europeiska åklagarmyndigheten (1)Evangelisk-lutherska kyrkan (15)Examen (14)Exekutionsverk se Utsökningsverket (1) Explosionsfara (1)Explosionsfarligt ämne (2)Explosiv vara (9)Export se Utrikeshandel (7) Exportgaranti (3)Exportkontroll (1)Exportkredit (1)
Faderskap (7)Familjepension (10)Familjerättsliga förhållanden (1)Familjevård (3)Farkostregister (1)Farled. Utmärkning av (1)Farledsavgift (2)Farlig återfallsförbrytare (2)Fartyg (27)Fartyg. Inteckning i (1)Fartygsapotek (1)Fartygskredit (1)Fartygspersonal (5)Fartygsregister (2)Fartygssäkerhet (6)Fartygstrafikservice (2)Fast egendom (4) se även Fastighet (10) Kommunindelning (4) Statens egendom (10) Fastighetsbildning (3)Fastighetsdatasystem (1)Fastighetsfond (1)Fastighetsförmedling (3)Fastighetsförrättning (1)Fastighetsförrättningsavgift (3)Fastighetsingenjör (1)Fastighetsregister (2)Fastighetsskatt (2)Film (3)Filmgranskningsbyrå (2)Filmkonst (1)Finansiell stabilitet. Myndigheten för (2)Finansiell säkerhet (1)Finansiellt institut (5)Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (1)Finansieringsverksamhet (2)Finansinspektionen (3) se även Finansinspektionen (3) Finansministeriet (4)Finlands Akademi (2)Finlands Bank (2)Finlands ekonomiska zon se Ekonomisk zon (1) Finlands flagga (2)Finlands författningssamling (4)Finlands grundlag (1)Finlands Industriinvestering Ab (1)Finlands Lejons orden (1)Finlands miljöcentral (2)Finlands Röda Kors (1)Finlands självständighet. Jubileumsfonden för (1)Finlands skogscentral se Skogscentral (4) Finlands vapen (1)Finska språken (2)Firma (1)Fiske (11)Fiskerinäring (1)Fiskeripolitik (2)Flagga (1)Flyghavre (2)Flygplats (1)Flygsäkerhet (1)Flykting (1)Flytgas (1)Foder (1)Folkbokföring (2)Folkhälsa (2)Folkhälsoinstitutet (2)Folkomröstning (2)Folkpension (5)Folkpensionsanstalten (7)Folkpensionsavgift (1)Folkpensionsindex (2)Fond (28)Fordonsförvaltning (1)Fordonsförvaltningscentralen (2)Fordonsskatt (4)Fordringar (5)Fornminne (2)Forskning (6)Forsknings- och innovationsrådet (1)Forskningsinstitut (6)Forsskydd (1)Forststyrelsen (4)Forumbestämmelse (11)Fredsbevarande verksamhet (2)Fri rättegång (2)Friexemplar (2)Frihetsstraff (3)Friluftsliv (1)Frisersalong (1)Fritidsbåt (1)Fritt bildningsarbete (2)Frontmannapension (2)Frontveteran (3)Fängelse (4)Fängelsestraff (6)Fånge (4)Fången. Frigivning av (1)Fångvård (3)Fångvårdens utbildningscentral (2)Fångvårdsväsendet (1)Förarexamen (1)Förbrytare (3)Förbränningsanläggning (1)Förbudsförfarande. Gränsöverskridande (1)Förening (5)Föreningsregister (1)Förenta Nationerna (2)Föreskriftssamling (3)Företagare se Företagsverksamhet (11) Företagarpension (4)Företags- och organisationsdata (3)Företagsförvärv (1)Företagshemlig (1)Företagshälsovård (5)Företagsinteckning (2)Företagsköp (1)Företagssanering (4)Företagssaneringsregister (2)Företagsverksamhet (2)Författare (2)Författningssamling (4)Förhandlingsrätt (1)Förköpsrätt (2)Förmyndarverksamhet (1)Förmynderskap (4)Förmögenhetsrättens område (2)Förmögenhetsskatt (4)Förnybar energi (3)Förpackning (3)Förpackningsavfall (2)Förplägnadsverksamhet (2)Församling (9)Förskoleundervisning (1)Förskottsinnehållning se Förskottsuppbörd (7) Förskottsuppbörd (7)Förströelseanordning (1)Försvarsarbete (4)Försvarsfastigheter (1)Försvarshögskolan (1)Försvarsmakten (13)Försvarsmateriel (4)Försvarstillstånd (1)Försvarsutbildning (1)Försäkring (5)Försäkringsanstalt (3)Försäkringsavtal (2)Försäkringsbolag (8)Försäkringsdomstolen (2)Försäkringsförening (3)Försäkringsförmedling (1)Försäkringsinspektionen (1) se även Finansinspektionen (3) Försäkringskassa (2)Försäkringsklass (1)Försäkringsmäklare (1)Försäkringspremie (1)Försäkringspremiesskatt (1)Försäkringstjänster (2)Försäljare (1)Försöksdjursverksamhet (1)Försörjningsberedskapen. Tryggande av (2)Försörjningsberedskapscentralen (2)Förtjänsttecken (1)Förundersökning (6)Förutvarande vägområde (1)Förvaltningsdomstol (3)Förvaltningsförfarande (1)Förvaltningsförsök (1)Förvaltningsärende (5)Förvarsministeriet (5)Föräldraansvar (1)Föräldradagpenning (1)Föräldralösa verk se Upphovsrätt (8)
Kajanaland (1)Kalibrering (1)Kanal (1)Kapitalinvesteringsverksamhet (1)Kastrering (1)Katt (2)Kemikalie (13) se även Farligt ämne (26) Kemiskt vapen (1)Keva (1)Kiosk (1)Kioskhandel (1)Klimatförändring (1)Klyvning se Lantmäteriförrättning (7) Koldioxid (1)Kollektivavtal (5)Kollektivtrafik (4)Kolovesi nationalpark (1)Kommanditbolag (2)Kommitté (1)Kommun (28)Kommun- och servicestrukturreform (3)Kommunal basservice se Basservice (2) Kommunal folkomröstning (1)Kommunal konjunkturdeposition (1)Kommunal tjänsteinnehavare (1)Kommunal tjänsteinnehavare och arbetstagare (4)Kommunala arbetsmarknadsverket (1)Kommunalförbund (1)Kommunalskatt (1) se även Skatteöre (3) Kommunalt arbetskollektivavtal (1)Kommunalt tjänstekollektivavtal (1)Kommunens dyrortsklassificering (1)Kommunens fastighetsingenjör (1)Kommunens miljövård (1)Kommunens miljövårdsförvaltning (1)Kommunens sammanslagningsunderstöd (1)Kommunens statsandel (2)Kommunernas garanticentral (1)Kommungräns (1)Kommunikationsförvaltning (1)Kommunikationsministeriet (5)Kommunindelning (4) se även Kommun- och servicestrukturreform (3) Kommunutredning (2)Kompetensfordringar (4)Koncernbidrag (2)Koncernbokslut (2)Konfliktmineral (1)Konjunkturdeposition (2)Konkurrens (3)Konkurrens- och konsumentverket (3)Konkurrensrådet (1)Konkurs (10)Konkurs- och företagssaneringsregister (3)Konstens främjande (2)Konstmuseum (2)Konstnärspension (2)Konstnärsprofessor (2)Konstnärsstipendium (2)Konstutställning (2)Konsulär tjänst (1)Konsumentklagonämnden (2)Konsumentkredit (4)Konsumentombudsmannen (1)Konsumentrådgivning (2)Konsumentskydd (21)Konsumentsäkerhet (1)Konsumenttvist (3)Konsumentverket (4)Konsumtionsnyttighet (2)Konsumtionsvara (2)Kontinentalsockel (1)Kosmetik (2)Kosttillskott (1)Kraftverk (2)Kravöverensstämmelse (6)Kreditinstitut (13)Kreditupplysning (2)Krigsförbrytelsedomstol (1)Krigsmannaed (1)Krigsmateriel (1)Kriminalvård (1)Krishantering (3)Kuba (1)Kulturarvet se Kulturegendom. Skydd för (1) Kulturegendom. Skydd för (1)Kulturföremål (2)Kulturverksamhet (4)Kungsörn (1)Kungörelse se Offentlig kungörelse (1) Kungörelseregister (1)Kvarstad (3)Kvinna (3)Kvinnoorganisation (1)Kvitto (1)Kyotoprotokollet (1)Kyrka (21)Kyrkoordningen (2)Källskatt (1)Kännetecken (2)Kärnenergi (2)Könsbyte (1)Köp av lös egendom (1)Köpeskillingsregister (1)Köplagen (2)Köpvittne (3)Körkort (3)Körtillstånd (2)Kött (1)
Laddare (1)Laga tid. Beräknande av (1)Lagfart (1)Lagfarts- och inteckningsregister (2)Lagstiftningen. Bedömning av (1)Landsbygden. Utvecklande av (6)Landsbygdsförvaltning (1)Landsbygdsnäring (8)Landsbygdsnäringsförvaltning (1)Landsbygdsnäringsregister (1)Landsbygdsverket (1)Landskap (4)Landskapsfogdeämbete (1)Landskapsindelning (1)Landskapsåklagarämbetet (1)Landsvägstrafik se Vägtrafik (22) Lantbruk (2)Lantbrukets investeringsreservering (1)Lantbruksföretagare (2)Lantbruksföretagares avbytarservice (1)Lantbruksföretagares avträdelseersättning (1)Lantbruksföretagares avträdelsestöd (3)Lantbruksföretagares företagshälsovård (1)Lantbruksföretagares generationsväxlingspension (2)Lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (1)Lantbruksföretagares sjukförsäkring (2)Lantbruksföretagarpension (5)Lantbruksstöd (4)Lantmäteriförrättning (7)Lantmäteriverket (4)Lastbil (2)Leksak (2)Lettland (1)Likabehandling (4)Litauen (1)Livsförsäkring (1)Livsmedelshygien (2)Livsmedelssäkerhet (1)Livsmedelssäkerhetsverket (1)Livsmedelstillsats (2)Livsmedelstillsyn (2)Livsmedelsverket (1)Lokalförvaltning (1)Lotsning (5)Lotsverket (2)Lotteri (2)Lotteribeskattning (1)Luftfart se Flygtrafik (17) Luftfartsförvaltningen (1)Luftfartsverket (3)Luftfartyg (2)Luftkvalitet (2)Lufttransport se Flygtrafik (17) Luftvård (10)Läkare (2)Läkarundersökning (1)Läkemedel (10)Läkemedelsbehandling. Utvecklingscentralen för (2)Läkemedelsförteckning (2)Läkemedelsområdet. Säkerhets- och utvecklingscentret för (2)Läkemedelsverket (2)Länsstyrelse (2)Läroplikt (1)Läskedryck (1)Läskedrycksaccis (1)Låglönestöd se Arbetsgivares låglönestöd (1) Långsiktigt sparande se Sparavtal (1) Långtidsarbetslös (1)Lön (6)Lönegaranti (6)Löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift (4)
Magistrat (8)Malm (1)Man (1)Marin utrustning (3)Markanvändning (1)Markanvändnings- och bygglag (4)Marknadsdomstolen (4)Marknadsföringsavgift (1)Marktäkt (3)Maskin (1)Masskommunikation (1)Matpotatis se Potatis (2) Matrikel (2)Matsvamp se Svamp (2) Medborgarinitiativ (2)Medborgarskap (5)Medicin se Läkemedel (10) Medicinaltaxa (3)Medicinsk forskning (6)Medicinsk rehabilitering (1)Medlemsavgift (1)Mentalvård (2)Mervärdesskatt (4)Meteorologiska institutet (2)Migrationsverket (2)Militär disciplin (3)Militär grad (2)Militär kommandomål (1)Militär luftfart (3)Militär rättegång (4)Militär underrättelseverksamhet (2)Militärfordon (1)Militärtjänst (2)Militärtjänst. Olycksfall i (1)Militärtjänst. Skada, ådragen i (2)Militärunderstöd (1)Miljö- och hälsoskydd (1)Miljöcentral (3)Miljöfrågor (3)Miljöförvaltning (2)Miljökonsekvensbedömning (5)Miljöministeriet (4)Miljömärke (3)Miljöskada (2)Miljöskadeförsäkring (3)Miljöskydd (22)Miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (3)Miljöstöd (2)Miljötillståndsförfarande (2)Miljötillståndsverk (3)Miljövård (22) se även Luftvård (10) Naturvård (18) Miljövårdsinvestering (1)Ministeransvarighet (1)Minoritetsombudsmannen (2)Minuthandel (1)Missbrukarvård (3)Mjölk (2)Moderskap (1)Moderskapsunderstöd (1)Motorfordon se Fordon (19) Motorfordonsskatt (2)Mul- och klövsjuka (1)Museiverket (2)Museum (5)Myndighet (6)Myndigheternas föreskrift och anvisning (3)Mynt (1)Myrskydd (2)Människohandel (3)Människoliv (2)Mänskliga organ (4)Mätinstrument (2)Mätningsredskap (1)Mätnormalsystem (1)Mätteknikcentralen (3)Måttenhet (3)Mönsterrätt (2)Mönstring (1)
Paketresa (3)Paketreserörelse (4)Pallas-Yllästunturi nationalpark (1)Pantlåneinrättning (1)Parkeringsbot (12)Parkeringsövervakning (1)Parti (2)Partnerskap (1)Pass (5)Passagerarfartyg (3)Passagerartrafik (1)Patent (2)Patent- och registerstyrelsen (3)Patentdomstolen (1)Patientens ställning (4)Patientförsäkring (2)Patientskada (3)Patientskadenämnden (1)PCB (1)Pendlingsregion (3)Penninginsamling (3)Penninginsamlings- och varulotterinämnden (1)Penninglotteri (1)Penningspel (2)Penningtvätt (7)Pension (4)Pensionsanstalt (2)Pensionsavgift (1)Pensionsfonden (2)Pensionskassa (2)Pensionsskyddscentralen (2)Pensionsstiftelse (2)Pensionstagares bostadsbidrag (9)Personalfond (3)Personalrepresentation i företagens förvaltning (2)Personbil (2)Personlig skyddsutrustning (2)Personlista (2)Personregister (6) se även Personuppgift (12) Persontrafik se Kollektivtrafik (4) Tillståndspliktig persontrafik (2) Vägtrafik (22) Personuppgift (12) se även Personregister (6) Personutbyte (2)Petrea. Rehabiliteringsbolag (1)Placeringsfond (2)Plantmaterial (1)Plikt (2)Polen (1)Polis (18)Polisutbildning (3)Postlag (2)Posttjänster (3)Potatis (2)Premie (2)President (3)Presidents kansli (1)Preskription (1)Privat aktiebolag (1)Privat gymnasium (1)Privat hälso- och sjukvård (2)Privat socialservice (1)Privat säkerhetstjänst (1)Privatperson. Skuldsanering för (5)Privaträttsligt anspråk (2)Problemavfall (1)Produkt med dubbel användning (1)Produktansvar (1)Produktionsstöd (2)Produktivitetsnämnden (1)Produktsäkerhet (9)Professor (2)Prokura (1)Prövningsnämnden (1)Punktskatt se Accis (10) Pyhä-Luosto nationalpark (1)Pyroteknisk artikel se Explosiv vara (9) Pälsdjursuppfödning (2)
Radio (1)Radioanläggning (1)Radioansvarighet (2)Radioverksamhet (2)Rannsakningsfängelse (7)Ranskalais-suomalainen koulu (1)Recept (1)Redare (1)Rederiverket (2)Regional miljöcentral (1)Regionalpolitik (4)Regionförvaltningsverk (5)Regionsamarbete. Försök med (2)Regionutveckling (7)Registrerat partnerskap (2)Registrering (2)Reglemente (3)Rehabilitering (1)Rehabiliteringspenning (2)Rehabiliteringssamarbete (1)Religionsfrihet (3)Renhushållning (7)Renskötsel (4)Reparationsunderstöd (3)Republikens president (3)Republikens presidents kansli (1)Resebyrå se Paketreserörelse (4) Resekostnadsersättning (8)Resetjänst (4)Returpapper (1)Revision (6)Riddarorden (1)Riksarkivet (2)Riksdagen (6)Riksdagens Bankfullmäktige (2)Riksdagens justitieombudsman se Justitieombudsmannen (3) Riksdagens kansli (1)Riksdagens tjänsteman (2)Riksdagsbiblioteket (2)Riksdagsledamot (1)Riksdagsmannaarvode (1)Riksdagsmannapension (2)Riksdagsmannaval (2)Riksdagsval (2)Riksfogdeämbetet (1)Riksrätten (1)Rikssjögräns (1)Riksåklagarämbetet (1)Riskavfall (1)Riskkapitalgaranti (1)Rovdjur (1)Rundradion Ab (1)Rundradioskatt (1)Rymdföremål (1)Rymdverksamhet (1)Ryssland och Östeuropa. Institutet för (2)Räddningsinstitutet (1)Räddningsmyndighet (2)Räddningsväsendet (7)Ränta (7)Ränteinkomst (2)Räntestöd (5)Räntestödshyresbostad (1)Räntestödskredit (1)Räntestödslån (9)Ränteutjämningsbolag (1)Rättegång (22)Rättegångsbalken (2)Rättegångsbiträde (5)Rättsgenetisk faderskapsundersökning (1)Rättshandling (3)Rättshjälp (14)Rättshjälpsbyrå (13)Rättshjälpsverksamhet (3)Rättsmedicinsk undersökning (1)Rättspolitiska forskningsinstitutet (2)Rättsregistercentralen (1)Rättsskyddscentralen för hälsovården (2)Rättsskyddsförsäkring (1)Rättstolkar. Registret över (2)Rättsvård (1)Råd (7)Rådgivande folkomröstning (2)Rådstuvurätt (1)Röda Korset (1)Rökdon (1)Rörelsehindrad (3)
Saimen (1)Samarbetsförfarande (5)Sambo (1)Samedelegation (1)Sameområdets utbildningscentral (1)Sameområdets yrkesutbildningscentral (1)Sameting (2)Sameärenden. Delegationen för (1)Samfälld skog (4)Samfällighet (2)Samhälle (1)Samhällstjänst (6)Samiska (4)Samkommun (1)Sammankomstsfrihet (1)Samäganderättsförhållande (1)Scenkonst (1)Sekretessbestämmelse (48)Semester (4)Senatfastigheter (1)Servicesedel (1)Sexualbrott (1)Sibbo storskogs nationalpark (1)Sigill (3)Sinnessjukhus (1)Sitra se Finlands självständighet. Jubileumsfonden för (1) Sjukdom (4)Sjukförsäkring (8)Sjukförsäkringsavgift och -premie (2)Sjukhus (1)Sjukpensionär (1)Sjuktransport (2)Sjukvård (15)Självstyrelseområde (1)Självständighetsdag (1)Sjöarbetsavtal (1)Sjöarbetstid (1)Sjöfart se Sjötrafik (23) Sjöfartsverket (3)Sjölag (2)Sjöman (7)Sjömannens semester (1)Sjömanspension (4)Sjöräddning (3)Sjötrafik (2)Skadestånd (12)Skatt (66)Skattedeklaration (2)Skattefrihet (8)Skatteförvaltning (9)Skattelättnad (9)Skattenummer (1)Skatteredovisning (5)Skatteskala (5)Skattetillägg (2)Skatteuppbörd (5)Skatteöre (3)Skiljeförfarande (1)Skjutbana (1)Skjutvapen (4)Skog (9)Skogsbruk (7)Skogscentral (4)Skogsodlingsmaterial. Handel med (1)Skogsskada (3)Skogsskatt (1)Skogssvamp se Svamp (2) Skogsvård (1)Skogsvårdsförening (2)Skolhem se Uppfostringsanstalt (1) Skolresa. Stöd för (1)Skolt (2)Skrotfordon (6)Skuld. Betalning av (1)Skuld. Preskription av (1)Skuldebrev (2)Skuldrådgivning (1)Skuldsanering (5)Skuldsaneringsregister (1)Skyddshemstjänst (1)Skyddsrum (1)Skyddsupplagring (3)Skytteutbildning (1)Skärgårdens utveckling (2)Skärgårdens utveckling. Främjande av (1)Skärgårdskommun (1)Skördeskada (1)Slovakien (1)Slovenien (1)Släktnamn (3)Smittsam sjukdom (3)Smuggling (1)Småarbetsgivare. Deklarationsservice för (1)Småbarnspedagogik (3)Social kreditgivning (1)Social trygghet (3)Social- och hälsovården. Forskningscentralen för (2)Social- och hälsovården. Tillstånds- och tillsynsverket för (1)Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (2)Social- och hälsovårdsberättelse (1)Social- och hälsovårdsministeriet (4)Socialservice (3)Socialskyddsavgift (1)Socialt företag (1)Socialt område (1)Socialvård (21)Sovjetunionen (1)Sparavtal (1)Sparbank (1)Specialfinansieringsbolag (2)Specialiserad sjukvård (3)Specialväxt (1)Spelautomat (1)Sprit (1)Sprängnings- och brytningsarbete (1)Sprängningsarbete (3)Sprängämne (9)Språkexamen (4)Språkkunskap (8)Språklag (8)Spårtrafik (1) se även Järnväg (8) Spårtrafik. Ansvar i (1)Stad (1)Stadsfiskal (1)Stadstrafik (1)Statens affärsverk (4)Statens arbetstagare (4)Statens bannät (1)Statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1)Statens bostadsfond (1)Statens delägarrätt (1)Statens egendom (10)Statens ekonomi- och personalförvaltning. Servicecentret för (2)Statens ekonomiska forskningscentral (2)Statens familjepension (4)Statens fastighetsförmögenhet (1)Statens fastighetsverk (2)Statens filmgranskningsbyrå (2)Statens informationstekniska tjänster (2)Statens jordegendom (1)Statens konstmuseum (2)Statens långivning (2)Statens pension (6)Statens pensionsfond (2)Statens revisionsverk (2)Statens riskkapitalgaranti (1)Statens sinnessjukhus (1)Statens skogsbruksaktiebolag (1)Statens skolhem (1)Statens specialfinansieringsbolag (2)Statens tekniska forskningscentral se Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (5) Statens televisions- och radiofond (1)Statens tjänstekollektivavtal (2)Statens tjänsteutmärkelsetecken (1)Statens uppfostringsanstalt (1)Statens upphandlingar (1)Statens vatten- och avloppsarbeten (1)Statens ämbetsverk och inrättning (55)Statistik (3)Statistikcentralen (2)Statlig byggnadsentreprenad (1)Statlig funktion (2)Statlig lokalförvaltning (1)Statlig rättshjälpsbyrå (3)Statlig tjänst se Tjänst (5) Statligt exportgaranti (1)Statligt stöd (1)Statsandel (5)Statsanställd (1)Statsbolag (2)Statsborgen se Statsgaranti (13) Statsbudget (3)Statsförvaltning (1)Statsförvaltningens informationsförvaltning (1)Statsgaranti (13)Statsgarantifonden (2)Statskontoret (3)Statslöshet se Medborgarskap (5) Statsrevisor (3)Statsrådet (10)Statsrådets kansli (6)Statstjänsteman se Tjänsteman (19) Statsunderstöd (1) se även Djurbidrag (2) Lantbruksstöd (32) Stenbrytning (1)Sterilisering (2)Stiftelse (10)Stipendium (1)Storbritannien (1)Storolycka (2)Storolycka. Avvärjande av (1)Straff (23)Straffanstalt (1)Strafflag (7)Strafforderförfarande (1)Straffregister (4)Straffrättslig påföljd (3)Strukturfond (6)Strålning (3)Strålningsarbete (1)Strålsäkerhetscentralen (1)Studentexamen (5)Studentkår (1)Studerande. Rättsskyddsnämnden för (1)Studerandehälsovård (1)Studie- och examensregister (1)Studieledighet (2)Studieolycksfall (2)Studiestöd (4)Studiestöd. Besvärsnämnden för (1)Styckning se Lantmäteriförrättning (7) Stämning (2)Stämningsman (2)Suomalais-venäläinen koulu (1)Svamp (2)Svenska Finlands folkting (1)Svenska språken (2)Svenska språknämnd (1)Sverige (9) se även Nordiska länderna (13) Svin (1)Synskadad (2)Syrien (1)Sysselsättning (7)Sysselsättningsanslag (1)Säkerhet och samarbete i Europa. Organisationen för (1)Säkerhets- och kemikalieverket (2)Säkerhetsklassificerad information (3)Säkerhetskontroll (4)Säkerhetsskyddsavtal (1)Säkerhetsteknikcentralen (1)Säkerhetstjänst (2)Säkerhetsutredning (2)Säkerhetsåtgärd se Brott. Förhindrande av (5) Säl (2)Säsongsanställning (1)Södra Konnevesi nationalpark (1)Söksakskatt se Accis (10) Sötsaks- och läskedrycksaccis se Läskedrycksaccis (1)
Tana älv (1)Tandvård (1)Taxa (4)Taxi (2)Taxitrafik (3)Teater (2)Teckenspråk (1)Tekes se Teknisk föreskrift (2)Tekniska forskningscentralen (1)Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (5)Telekommunikation (2)Telemarknader (2)Televerksamhet (4)Televisions- och radiofond (1)Televisionsavgift (1)Televisionverksamhet (3)Territorialvatten (1)Territorialvattengräns (1)Territorialövervakning (4)Territoriellt samarbete (1)Terrorism (5)Terrängtrafik (3)Testamente (1)Testning (1)Tidningspress (1)Tillandning (1)Tillståndspliktig godstrafik (1)Tillståndspliktig persontrafik (2)Tilläggspensionsarrangemang (1)Timmer se Virke (1) Tingsrätt (2)Tippning (2)Titel (2)Tjeckiska Republiken (1)Tjäder (1)Tjänst (5)Tjänsteavtal (2)Tjänstedräkt (1)Tjänsteed och -försäkran (1)Tjänsteinnehavare se Kommunal tjänsteinnehavare och arbetstagare (4) Tjänsteman (19) Tjänstekollektivavtal (4)Tjänsteman (19)Tjänstemärke (1)Tjänster. Tillhandahållande av (1)Tjänsteresa (1)Tjänsteuppdrag (1)Tjänsteutmärkelsetecken (1)Tjänsteåtal (3)Tjänstgöringsgrad (2)Tobaksaccis (1)Tobaksprodukt (2)Tobaksrökning (5)Tolktjänst (2)Tomt (1)Tonnageskatt (1)Torv (2)Totospel (1)Trafik (6) se även Flygtrafik (17) Kollektivtrafik (4) Sjötrafik (23) Terrängtrafik (3) Tillståndspliktig persontrafik (2) Vägtrafik (22) Trafikanordning (1)Trafikförbud (1)Trafikföretagarutbildning (1)Trafikförsäkring (2)Trafikförsäkringscentralen (1)Trafikled (2)Trafikledsverket (1)Trafikolycka (1)Trafikskada (1)Trafikskadenämnden (2)Trafikskyddet (1)Trafikstadga för kanaler (1)Trafiksäkerhet (1)Trafiksäkerhetsavgift (1)Trafiksäkerhetsverket (2)Trafikverket (2)Trafikövervakning (1)Transittrafik (1)Translator se Översättare (6) Transport- och kommunikationsverket (1)Transportbidrag (1)Transportstöd (1)Transsexuell (1)Tredjemanspant (3)Trossamfund (1)Tryckbehållare se Tryckkärl (1) Tryckbärande anordning (4)Tryckfrihet (1)Tryckkärl (1)Trädgårdsodling (3)Tull (9)Tullstyrelsen (1)Tullverket (3)Turistfrämjande. Centralen för (1)Tvistemål (8)Tvånginrättning (1)Tvångsmedel (7)Tykö nationalpark (1)Tändarvätska (1)
Vaccination (2)Vadhållning (1)Val (5)Valdjur (1)Valfinansiering (2)Valkrets (2)Valuta (5)Vapen (2)Vapenfri tjänst (2)Varningsmeddelande (1)Varulotteri (1)Varumärke (3)Vatten (1)Vatten- och avloppsarbeten (1)Vatten- och avloppsåtgärd (1)Vattendragsprojekt (2)Vattendragsåtgärd (2)Vattenförsörjning (6)Vattenhushållningsärende se Vattenlag (2) Vattenlag (2)Vattenområde (1)Vattenvård (12)Vattenägoreglering (1)Veikkaus Ab (2)Vetenskaplig forskning (2)Vetenskapliga samfundens delegation (1)Veterinär (1)Veterinärmedicin (3)Veterinärmedicin- och livsmedel. Forskningsanstalten för (1)Veterinärmedicin- och livsmedelanstalten (1)Veterinärmedicinska skadenämnden (1)Veterinärvård (3)Vigsel (1)Vigselrättsregister (1)Vikare se Säl (2) Villkorligt frigiven (4)Villkorligt fängelse (1)Villkorligt straff (1)Viltförvaltning (2)Viltskada (1)Vindkraft (1)Virke (1)Virkesmätning (3)Virtuell valuta (1)Vistelseförbud (1)Vistelsetillstånd (3)Vite (1)Vittne (1)Vittnesskydd (1)VTT se Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (5) Vuoksen (1)Vuoksens vattendrag (1)Väg (7)Vägbefordringsavtal (2)Vägförvaltningen (2)Vägmärke (1)Vägområde (1)Vägtrafik (22)Vägtrafiken. Datasystem för (2)Vägtransport (3)Vägtull (1)Vägverket (3)Väktare (3)Värdeandel (3)Värdeandelskonto (1)Värdeandelssystem (3)Värdepapper (6)Värdepappersmarknader (3)Värdepappersverksamhet (5)Värnplikt (15)Växel (1)Växt (2)Växtart (1)Växtförädlarrätt (2)Växtförädling (1)Växthusodling (1)Växtproduktion (1)Växtproduktion. Kontrollcentralen för (1)Växtskydd (6)Växtskyddsmedel (2)Växtskyddsregister (1)Vårdanstalt (1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.