Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Stickord

Abort se Havandeskap (2) Ackumulator (1)Adoption (2)Advokat (1)Advokatförening (2)Aerosol (1)Affärsbank (1)Affärslokal (1)Affärsverk (1)Afghanistan (2)Aktiebolag (8)Aktielägenhet (1)Aktiesparkonto (1)Alkohol (7)Alkolås (1)Allmän advokatförening (1)Allmän handling (9)Allmän ordning (1)Allmän sammankomst (2)Allmän väg (1)Allmännyttigt samfund (4)Allmänt område (1)Allmänt vattenområde (1)Alterneringsledighet (1)Andelsbank (1)Andelslag (3)Animalisk biprodukt (1)Antarktis (1)Apoteksskatt (1)Arava (3)Aravalån (2)Arbetarskydd (3)Arbetarskyddsförvaltning (1)Arbete. Olycksfall i (4)Arbets- och näringsministeriet (1)Arbetsavtal (3)Arbetsdomstolen (1)Arbetsförmedling (1)Arbetsgivares pensionsavgift (1)Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (1)Arbetshygien. Institutet för (2)Arbetskraft. Uthyrning av (1)Arbetskraftens rörlighet (1)Arbetskrafts- och företagsservice (2)Arbetskraftsbyrå (1)Arbetskraftsservice (2)Arbetsliv (2)Arbetslöshet (Utkomstskydd) (3)Arbetslöshetsförmån (2)Arbetslöshetsförsäkringspremie (5)Arbetslöshetskassa (2)Arbetsmarknadsregion (1)Arbetspension (3)Arbetspensionsförsäkringsavgift (2)Arbetspensionsförsäkringsbolag (2)Arbetspensionsärenden. Besvärsnämnden för (1)Arbetsrätt (1)Arbetsrådet (1)Arbetstagare (4)Arbetstagare i kortvarigt arbetsförhållande (1)Arbetstagares arbetspensionsavgift (1)Arbetstagares uppfinning (2)Arbetstagarpension (11)Arbetstid (4)Arbetstillstånd (1)Arbetstvist (2)Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (1)Arealtillägg/-stöd (1)Arkiv (5)Arkivverket (1)Arv (2)Arv och gåva. Skatt på (1)Asbestarbete (2)ASP se Bostadssparpremie (3) Assisterad befruktning (1)Atomansvarighet (1)Auktoriserad translator se Översättare (4) Avbetalningsköp (3)Avbytarservice (3)Avfallsförbränning (1)Avfallshantering (8)Avfallsskatt (1)Avgiftsbefrielse (2)Avgiftsgrund (2)Avgångsbidrag (1)Avloppsvatten (1)Avstjälpningsplats (1)Avträdelsepension (2)
Bahrain (1)Bank (8)Bankfullmäktige (1)Bankkonto (1)Bannät (1)Barn och unga. Service för (1)Barnaunderhåll (2)Barnavård (1)Barnbidrag (1)Barnombudsmannen (1)Barnpornografi (1)Barnskydd (6)Barnsäkerhet (1)Basråvaruförsörjning (1)Bassamfund (1)Basservice (3)Batteri (1)Befolkningsdata (2)Befolkningsregistercentralen (1)Begravning (1)Begränsat skattskyldig (2)Behörighetskrav se Kompetensfordringar (7) Beredskapslag (1)Beredskapslagring (1)Berusad. Behandling av (1)Besiktning (4)Beskattningsförfarande (4)Beskattningsuppgift (7)Beskickning se Utrikesrepresentation (2) Beskogningspremie (1)Besöksförbud (3)Betalningsinstitut (3)Betalningsmedel (2)Betalningsorder (1)Betaltjänst (2)Bevismaterial (1)Bevisningskostnad (3)Beväring se Värnplikt (9) Bibliotek (2)Bidrag se Statsunderstöd (69) Bil (2)Bildprogram (1)Bildskärmarbete (1)Bilskatt (1)Biobank (1)Biodrivmedel (4)Bioenergi (2)Biologisk mångfald (1)Biologiska agenser. Klassificering av (1)Blodtjänst (1)Bokföring (3)Bokföringsnämnden (1)Bokslut (2)Borgen (2)Borgenär (3)Bostadsaktie (1)Bostadsaktiebolag (2)Bostadsaktiebolaghus (1)Bostadsaktiebolagshus (1)Bostadsbidrag (3)Bostadsbyggnad (4)Bostadsbyggnad. Reparation av (1)Bostadsdatasystem (1)Bostadsfonden (1)Bostadsförhållanden (2)Bostadsförhållandena. Fonden för utvecklande av se Statens bostadsfond (1) Bostadshusreservering (1)Bostadsköp (2)Bostadslån (11)Bostadsproduktion (1)Bostadsrättsbostad (1)Bostadsrättsförening (1)Bostadsrättshus (1)Bostadsrättshuslån (1)Bostadssparpremie (3)Bot (6) se även Plikt (2) Bottenhavets nationalpark (1)Brandskyddsfonden (1)Brandsäkerhet (2)Bredband (2)Brott. Förhindrande av (5)Brottmål (27)Brottspåföljdsmyndigheten (2)Brottspåföljdsområdet. Delegationen för (1)Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (2)Brottsskada (2)Brytningsarbete (2)Brännbar vätska (1)Brännolja (1)Bränntorv se Torv (1) Bränsle (7)Bränsleaccis (1)Bränsleavgift (2)Bullerbekämpning (2)Business Finland (1)Buss (2)Busstrafik (1)Byggbestämmelse (1)Bygglag (4)Byggnad (10)Byggnadsarbete (1)Byggnadsbalk (1)Byggnadslag se Bygglag (2) Byggnadsverksamhet (4)Byggprodukt (1)Byggskatt (1)Bygnadsskydd (1)Börs (1)
Ed (1)Edsvuren translator se Översättare (4) EES se Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) EES-stat (1)Egendom. Frysningsbeslut av (1)Ekologisk jordbruksproduktion (1)Ekologisk odling (1)Ekonomisk rådgivning (1)Ekonomisk zon (1)Ekonomiska forskningscentralen (1)Ekonomiska och monetära unionen (1)Ekonomiska rådet (1)Elarbete (1)Elektronisk kommunikation (5)Elektronisk signatur (2)Elektroniskt recept se Recept (1) Elev- och studerandevård (1)Elfordon (1)Elmarknader (4)Elmateriel (5)Elnätsverksamhet (1)Elproduktion (4)Elström (1)Elsäkerhet (3)Elverk (1)Energi (2)Energicertifikat (3)Energieffektivitet (4)Energiförsörjning (3)Energikälla (3)Energimyndigheten (1)Energimärkning (1)Energistöd (2)Energiunderstöd (1)Ensamrätt (2)Enskild väg (4)EPPO se Europeiska åklagarmyndigheten (2) Ersättning (1)Estland (1)Estonias vrak (1)EU-miljömärke (1)Euro (1)Europaandelslag (2)Europabolag (2)Europarådet (1)Europeiska ekonomiska intressegruppering (1)Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2)Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (1)Europeiska gemenskaperna (6)Europeiska gemenskapernas kommission (1)Europeiska skolan i Helsingfors (1)Europeiska stabilitetsmekanismen se Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (1) Europeiska unionen (33)Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (1)Europeiska åklagarmyndigheten (2)Evangelisk-lutherska kyrkan (6)Examen (7)Exekutionsverk se Explosionsfara (1)Explosiv vara (8)Export se Utrikeshandel (4) Exportgaranti (3)Exportkontroll (1)Exportkredit (1)
Faderskap (7)Familjepension (4)Familjevård (1)Farledsavgift (1)Fartyg (17)Fartyg. Inteckning i (1)Fartygsapotek (1)Fartygskredit (1)Fartygspersonal (5)Fartygsregister (2)Fartygssäkerhet (6)Fartygstrafikservice (1)Fast egendom (4) se även Fastighet (10) Kommunindelning (3) Statens egendom (8) Fastighetsbildning (3)Fastighetsdatasystem (1)Fastighetsfond (1)Fastighetsförmedling (3)Fastighetsförrättning (1)Fastighetsförrättningsavgift (1)Fastighetsingenjör (1)Fastighetsregister (2)Fastighetsskatt (1)Film (2)Fimea se Läkemedelsområdet. Säkerhets- och utvecklingscentret för (2) Finansiell stabilitet. Myndigheten för (2)Finansiell säkerhet (1)Finansiellt institut (4)Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (1)Finansieringsverksamhet (2)Finansinspektionen (3) se även Finansinspektionen (3) Finansministeriet (2)Finlands Akademi (2)Finlands Bank (2)Finlands ekonomiska zon se Ekonomisk zon (1) Finlands flagga (2)Finlands författningssamling (2)Finlands grundlag (1)Finlands Industriinvestering Ab (1)Finlands Lejons orden (1)Finlands miljöcentral (1)Finlands Röda Kors (1)Finlands självständighet. Jubileumsfonden för (1)Finlands skogscentral se Skogscentral (3) Finlands vapen (1)Finska språken (1)Firma (1)Fiske (9)Fiskerinäring (1)Fiskeripolitik (2)Flagga (1)Flyghavre (1)Flygplats (1)Flykting (1)Foder (1)Folkhälsa (1)Folkomröstning (2)Folkpension (5)Folkpensionsanstalten (5)Folkpensionsindex (2)Fond (19)Fordonsförvaltning (1)Fordonsskatt (1)Fordonstrafikregistret (1)Fordringar (5)Fornminne (2)Forskning (3)Forsknings- och innovationsrådet (1)Forskningsinstitut (5)Forsskydd (1)Forststyrelsen (3)Forumbestämmelse (4)Frihetsstraff (3)Friluftsliv (1)Fritidsbåt (1)Fritt bildningsarbete (2)Frontmannapension (1)Frontveteran (3)Fängelse (1)Fängelsestraff (5)Färdskrivare (1)Fånge (2)Fången. Frigivning av (1)Fångvård (2)Förarexamen (1)Förbudsförfarande. Gränsöverskridande (1)Förening (5)Föreningsregister (1)Förenta Nationerna (1)Föreskriftssamling (2)Företagare se Företagsverksamhet (7) Företagarpension (4)Företags- och organisationsdata (3)Företagsförvärv (1)Företagshemlig (1)Företagshälsovård (4)Företagsinteckning (2)Företagsköp (1)Företagssanering (2)Företagssaneringsregister (1)Företagsverksamhet (1)Författare (2)Författningssamling (2)Förhandlingsrätt (1)Förköpsrätt (2)Förmyndarverksamhet (1)Förmynderskap (3)Förmögenhetsrättens område (2)Förmögenhetsskatt (2)Förnybar energi (3)Förpackning (2)Förpackningsavfall (1)Förplägnadsverksamhet (1)Församling (8)Förskoleundervisning (1)Förskottsinnehållning se Förskottsuppbörd (2) Förskottsuppbörd (2)Förströelseanordning (1)Försvarsarbete (4)Försvarsfastigheter (1)Försvarshögskolan (1)Försvarsmakten (11)Försvarsmateriel (2)Försvarstillstånd (1)Försäkring (4)Försäkringsanstalt (3)Försäkringsavtal (2)Försäkringsbolag (6)Försäkringsdomstolen (1)Försäkringsförening (3)Försäkringsförmedling (1)Försäkringsklass (1)Försäkringspremie (1)Försäkringspremiesskatt (1)Försäkringstjänster (2)Försäljare (1)Försörjningsberedskapen. Tryggande av (2)Försörjningsberedskapscentralen (1)Förtjänsttecken (1)Förundersökning (5)Förvaltningsdomstol (3)Förvaltningsförfarande (1)Förvaltningsärende (2)Förvarsministeriet (2)Föräldraansvar (1)Föräldralösa verk se Upphovsrätt (8)
Kalibrering (1)Kapitalinvesteringsverksamhet (1)Katt (2)Kemikalie (9) se även Farligt ämne (19) Kemiskt vapen (1)Keva (1)Klyvning se Lantmäteriförrättning (5) Koldioxid (1)Kollektivavtal (3)Kollektivtrafik (4)Kolovesi nationalpark (1)Kommanditbolag (2)Kommun (23)Kommun- och servicestrukturreform (1)Kommunal basservice se Basservice (3) Kommunal folkomröstning (1)Kommunal konjunkturdeposition (1)Kommunal tjänsteinnehavare (1)Kommunal tjänsteinnehavare och arbetstagare (2)Kommunalförbund (1)Kommunalskatt (1) se även Skatteöre (3) Kommunalt arbetskollektivavtal (1)Kommunalt tjänstekollektivavtal (1)Kommunens dyrortsklassificering (1)Kommunens fastighetsingenjör (1)Kommunens miljövård (1)Kommunens miljövårdsförvaltning (1)Kommunens sammanslagningsunderstöd (1)Kommunernas garanticentral (1)Kommunikationsministeriet (2)Kommunindelning (3) se även Kommun- och servicestrukturreform (1) Kommunutredning (1)Kompetensfordringar (1)Koncernbidrag (2)Koncernbokslut (2)Konfliktmineral (1)Konjunkturdeposition (2)Konkurrens (3)Konkurrens- och konsumentverket (3)Konkurs (9)Konkurs- och företagssaneringsregister (2)Konstens främjande (1)Konstnärspension (2)Konstnärsprofessor (2)Konstnärsstipendium (2)Konstutställning (2)Konsulär tjänst (1)Konsumentkredit (4)Konsumentombudsmannen (1)Konsumentskydd (15)Konsumentsäkerhet (1)Konsumenttvist (3)Konsumentverket (2)Konsumtionsnyttighet (1)Konsumtionsvara (1)Kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret för (1)Kosmetik (1)Kosttillskott (1)Kravöverensstämmelse (6)Kreditinstitut (11)Kreditupplysning (2)Krigsförbrytelsedomstol (1)Krigsmateriel (1)Krishantering (3)Kuba (1)Kulturarvet se Kulturegendom. Skydd för (1) Kulturegendom. Skydd för (1)Kulturföremål (2)Kulturverksamhet (2)Kungsörn (1)Kungörelse se Offentlig kungörelse (1) Kungörelseregister (1)Kvarstad (3)Kvinna (2)Kvinnoorganisation (1)Kvitto (1)Kyotoprotokollet (1)Kyrka (10)Kyrkoordningen (2)Källskatt (1)Kännetecken (1)Kärnenergi (2)Könsbyte (1)Köp av lös egendom (1)Köpeskillingsregister (1)Köplagen (2)Köpvittne (1)Körkort (3)Körtillstånd (1)Kött (1)
Paketresa (3)Paketreserörelse (2)Pallas-Yllästunturi nationalpark (1)Pantlåneinrättning (1)Parkeringsövervakning (1)Parti (1)Partnerskap (1)Pass (2)Passagerarfartyg (2)Patent (2)Patent- och registerstyrelsen (1)Patentdomstolen (1)Patientens ställning (2)Patientförsäkring (2)Patientskada (2)Patientskadenämnden (1)PCB (1)Pendlingsregion (1)Penninginsamling (2)Penningspel (2)Penningtvätt (5)Pension (3)Pensionsanstalt (2)Pensionsavgift (1)Pensionsfonden (1)Pensionskassa (1)Pensionsskyddscentralen (2)Pensionsstiftelse (1)Pensionstagares bostadsbidrag (1)Personalfond (2)Personalrepresentation i företagens förvaltning (1)Personlig skyddsutrustning (2)Personlista (1)Personregister (5) se även Personuppgift (9) Personskadeärenden. Delegationen för (1)Persontrafik se Kollektivtrafik (4) Vägtrafik (16) Personuppgift (9) se även Personregister (5) Petrea. Rehabiliteringsbolag (1)Placeringsfond (2)Plantmaterial (1)Plast (1)Plikt (2)Polen (1)Polis (12)Polisutbildning (2)Postlag (1)Posttjänster (2)Potatis (1)Premie (2)President (2)Presidents kansli (1)Preskription (1)Privat gymnasium (1)Privat hälso- och sjukvård (2)Privat säkerhetstjänst (1)Privatperson. Skuldsanering för (5)Privaträttsligt anspråk (2)Produkt med dubbel användning (1)Produktansvar (1)Produktionsstöd (2)Produktivitetsnämnden (1)Produktsäkerhet (5)Professor (2)Prokura (1)Punktskatt se Accis (8) Pyhä-Luosto nationalpark (1)Pyroteknisk artikel se Explosiv vara (8) Pälsdjursuppfödning (2)
Radio (1)Radioverksamhet (1)Rannsakningsfängelse (4)Recept (1)Redare (1)Rederiverket (1)Regionalpolitik (7)Regionförvaltningsverk (4)Regionutveckling (4)Registrerat partnerskap (2)Registrering (1)Reglemente (1)Rehabilitering (1)Rehabiliteringspenning (1)Religionsfrihet (1)Renhushållning (6)Renskötsel (4)Reparationsunderstöd (2)Republikens president (2)Republikens presidents kansli (1)Resebyrå se Paketreserörelse (2) Resekostnadsersättning (8)Resetjänst (4)Revision (3)Riddarorden (1)Riksarkivet (2)Riksdagen (5)Riksdagens Bankfullmäktige (1)Riksdagens justitieombudsman se Justitieombudsmannen (2) Riksdagens kansli (1)Riksdagens tjänsteman (1)Riksdagsledamot (1)Riksdagsmannaarvode (1)Riksdagsmannapension (2)Riksfogdeämbetet (1)Riksrätten (1)Rikssjögräns (1)Riskavfall (1)Riskkapitalgaranti (1)Rundradion Ab (1)Rundradioskatt (1)Rymdföremål (1)Rymdverksamhet (2)Ryssland och Östeuropa. Institutet för (1)Räddningsinstitutet (1)Räddningsmyndighet (2)Räddningsväsendet (6)Ränta (6)Ränteinkomst (2)Räntestöd (4)Räntestödskredit (1)Räntestödslån (9)Ränteutjämningsbolag (1)Rättegång (18)Rättegångsbalken (2)Rättegångsbiträde (1)Rättsgenetisk faderskapsundersökning (1)Rättshandling (3)Rättshjälp (10)Rättshjälpsbyrå (1)Rättshjälpsverksamhet (2)Rättsmedicinsk undersökning (1)Rättspolitiska forskningsinstitutet (1)Rättsregistercentralen (1)Rättsskyddscentralen för hälsovården (1)Rättsskyddsförsäkring (1)Rättstolkar. Registret över (2)Rättsvård (1)Råd (3)Rådgivande folkomröstning (2)Rådstuvurätt (1)Röda Korset (1)Rörelsehindrad (2)
Saimen (1)Samarbetsförfarande (3)Sambo (1)Samedelegation (1)Sameområdets utbildningscentral (1)Sameområdets yrkesutbildningscentral (1)Sameting (2)Sameärenden. Delegationen för (1)Samfälld skog (2)Samfällighet (2)Samhällsliv (1)Samhällstjänst (2)Samiska (2)Samkommun (1)Sammankomstsfrihet (1)Samäganderättsförhållande (1)Scenkonst (1)Sekretessbestämmelse (24)Semester (2)Senatfastigheter (1)Servicesedel (1)Sexualbrott (1)Sibbo storskogs nationalpark (1)Sigill (2)Sinnessjukhus (1)Sitra se Finlands självständighet. Jubileumsfonden för (1) Sjukdom (3)Sjukförsäkring (7)Sjukförsäkringsavgift och -premie (1)Sjukhus (1)Sjukpensionär (1)Sjukvård (11)Självständighetsdag (1)Sjöarbetsavtal (1)Sjöarbetstid (1)Sjöfart se Sjötrafik (14) Sjöfartsverket (1)Sjölag (2)Sjöman (5)Sjömannens semester (1)Sjömansläkare (1)Sjömanspension (3)Sjöräddning (2)Sjötrafik (2)Skadestånd (10)Skatt (48) se även Beskattning (43) Skattefrihet (8)Skatteförvaltning (4)Skattelättnad (9)Skattenummer (1)Skatteredovisning (3)Skatteskala (5)Skattetillägg (1)Skatteuppbörd (1)Skatteöre (3)Skiljeförfarande (1)Skjutbana (1)Skjutvapen (4)Skog (6)Skogsbruk (6)Skogscentral (3)Skogsodlingsmaterial. Handel med (1)Skogsskada (1)Skogssvamp se Skogsvård (1)Skogsvårdsförening (2)Skolhem se Uppfostringsanstalt (1) Skolresa. Stöd för (1)Skolt (2)Skrotfordon (1)Skuld. Betalning av (1)Skuld. Preskription av (1)Skuldebrev (2)Skuldrådgivning (1)Skuldsanering (5)Skuldsaneringsregister (1)Skyddshemstjänst (1)Skyddsrum (1)Skyddsupplagring (3)Skärgårdens utveckling (2)Skärgårdens utveckling. Främjande av (1)Slovakien (1)Slovenien (1)Släktnamn (3)Smittsam sjukdom (2)Småarbetsgivare. Deklarationsservice för (1)Småbarnspedagogik (3)Social kreditgivning (1)Social trygghet (3)Social- och hälsovården. Tillstånds- och tillsynsverket för (1)Social- och hälsovårdsministeriet (1)Socialservice (2)Socialt företag (1)Socialt område (1)Socialvård (20)Sovjetunionen (1)Sparavtal (1)Sparbank (1)Specialfinansieringsbolag (2)Specialiserad sjukvård (2)Sprit (1)Sprängningsarbete (2)Sprängämne (8)Språkexamen (2)Språkkunskap (6)Språklag (6)Spårtrafik (1) se även Järnväg (5) Spårtrafik. Ansvar i (1)Stad (1)Stadsfiskal (1)Stadstrafik (1)Statens affärsverk (1)Statens arbetstagare (3)Statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1)Statens bostadsfond (1)Statens egendom (8)Statens ekonomi- och personalförvaltning. Servicecentret för (2)Statens ekonomiska forskningscentral (1)Statens fastighetsförmögenhet (1)Statens informationstekniska tjänster (2)Statens jordegendom (1)Statens långivning (2)Statens pension (2)Statens pensionsfond (1)Statens revisionsverk (2)Statens riskkapitalgaranti (1)Statens sinnessjukhus (1)Statens skogsbruksaktiebolag (1)Statens skolhem (1)Statens specialfinansieringsbolag (2)Statens tekniska forskningscentral se Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (4) Statens televisions- och radiofond (1)Statens tjänstekollektivavtal (2)Statens tjänsteutmärkelsetecken (1)Statens uppfostringsanstalt (1)Statens ämbetsverk och inrättning (43)Statistik (2)Statistikcentralen (1)Statlig funktion (1)Statlig lokalförvaltning (1)Statlig tjänst se Tjänst (5) Statligt exportgaranti (1)Statligt stöd (1)Statsandel (3)Statsanställd (1)Statsbolag (1)Statsborgen se Statsgaranti (13) Statsbudget (3)Statsförvaltning (1)Statsgaranti (13)Statsgarantifonden (2)Statskontoret (2)Statslöshet se Medborgarskap (2) Statsrevisor (1)Statsrådet (7)Statsrådets kansli (2)Statstjänsteman se Tjänsteman (10) Statsunderstöd (1) se även Djurbidrag (2) Lantbruksstöd (25) Stenbrytning (1)Stenkol (1)Sterilisering (2)Stiftelse (8)Stipendium (1)Storolycka (1)Straff (12)Straffanstalt (1)Strafflag (7)Straffregister (4)Straffrättslig påföljd (3)Strukturfond (2)Strukturomvandlingsområde (3)Strålning (3)Strålningsarbete (1)Strålsäkerhetscentralen (1)Studentexamen (4)Studerande. Rättsskyddsnämnden för (1)Studerandehälsovård (1)Studie- och examensregister (1)Studieledighet (2)Studieolycksfall (1)Studiestöd (3)Studiestöd. Besvärsnämnden för (1)Styckning se Lantmäteriförrättning (5) Stämning (2)Stämningsman (2)Svenska Finlands folkting (1)Svenska språken (1)Svenska språknämnd (1)Sverige (8) se även Nordiska länderna (12) Svin (1)Synskadad (1)Syrien (1)Sysselsättning (4)Säkerhets- och kemikalieverket (2)Säkerhetsklassificerad information (3)Säkerhetskontroll (4)Säkerhetsskyddsavtal (1)Säkerhetstjänst (2)Säkerhetsutredning (2)Säkerhetsåtgärd se Brott. Förhindrande av (5) Säl (2)Säsongsanställning (1)Södra Konnevesi nationalpark (1)Söksakskatt se Accis (8) Sötsaks- och läskedrycksaccis se
Tana älv (1)Taxa (2)Taxitrafik (1)Teater (1)Teckenspråk (1)Tekes se Teknisk föreskrift (2)Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (4)Televisions- och radiofond (1)Televisionverksamhet (1)Territorialvattengräns (1)Territorialövervakning (3)Territoriellt samarbete (1)Terrorism (4)Terrängtrafik (3)Testamente (1)Testning (1)THL se Hälsa och välfärd. Institutet för (3) Tidningspress (1)Tillandning (1)Tilläggspensionsarrangemang (1)Timmer se Virke (1) Tingsrätt (1)Titel (2)Tjeckiska Republiken (1)Tjänst (5)Tjänsteavtal (1)Tjänsteed och -försäkran (1)Tjänsteinnehavare se Kommunal tjänsteinnehavare och arbetstagare (2) Tjänsteman (10) Tjänstekollektivavtal (4)Tjänsteman (10)Tjänster. Tillhandahållande av (2)Tjänsteresa (1)Tjänsteuppdrag (1)Tjänsteutmärkelsetecken (1)Tjänsteåtal (1)Tjänstgöringsgrad (1)Tobaksaccis (1)Tobaksrökning (4)Tolktjänst (2)Tonnageskatt (1)Torv (1)Trafik (5) se även Flygtrafik (9) Kollektivtrafik (4) Sjötrafik (14) Terrängtrafik (3) Vägtrafik (16) Trafikanordning (1)Trafikförbud (1)Trafikföretagarutbildning (1)Trafikförsäkring (2)Trafikförsäkringscentralen (1)Trafikledsverket (1)Trafikolycka (1)Trafikskada (1)Trafikskadenämnden (1)Trafikskyddet (1)Trafiksäkerhet (1)Trafiksäkerhetsavgift (1)Trafikverket (2)Trafikövervakning (1)Traktor (1)Translator se Översättare (4) Transport- och kommunikationsverket (1)Transportbidrag (1)Transportstöd (1)Transsexuell (1)Tredjemanspant (3)Trossamfund (1)Tryckbehållare se Tryckkärl (1) Tryckbärande anordning (4)Tryckkärl (1)Trädgårdsodling (2)Tull (6)Tullstyrelsen (1)Tvistemål (7)Tvångsmedel (6)Tykö nationalpark (1)Tändarvätska (1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.