Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

13.4.2022/285

Lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Antagning till frivillig militärtjänst för kvinnor

En kvinna kan på skriftlig ansökan antas till sådan frivillig militärtjänst som motsvarar beväringstjänsten (militärtjänst) på det sätt som föreskrivs i denna lag, om kvinnan när hon inleder tjänstgöringen

1) är finsk medborgare,

2) är tjänsteduglig på det sätt som avses i 9 § i värnpliktslagen (1438/2007).

Till militärtjänst kan dessutom endast antas sökande som när tjänstgöringen inleds har fyllt 18 år. Militärtjänsten ska inledas senast under det år sökanden fyller 29 år.

2 §
Ansökan om militärtjänst

Ansökan om militärtjänst ska lämnas in senast den 15 januari till den regionalbyrå inom vars område sökanden är bosatt. Ansökan kan lämnas in tidigast det år då sökanden fyller 18 år.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet och innehållet i ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Uttagning

För de sökande ordnas uttagning inom varje regionalbyrås verksamhetsområde. Till uttagningen kallar regionalbyrån de sökande som på basis av ansökan uppfyller förutsättningarna enligt 1 § 1 och 2 mom. De som ansöker om tjänstgöring vid specialtrupper ska dessutom delta i uttagning som ordnas av specialtrupperna.

Vid uttagningen ska rättsverkningarna av förordnande till tjänstgöring klargöras för dem som söker till militärtjänst.

Närmare bestämmelser om uttagningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Förordnande till militärtjänst

Regionalbyrån avgör ärenden som gäller antagning till militärtjänst och förordnar personerna till militärtjänst.

Tidpunkten för inledande av militärtjänst kan på ansökan ändras, om det är synnerligen viktigt för sökanden på grund av

1) yrkesutbildning,

2) studier,

3) skötseln av ekonomiska ärenden, eller

4) annat än i 1–3 punkten avsett särskilt personligt skäl.

Tjänstgöringsplatsen kan på ansökan ändras, om det är synnerligen viktigt för sökanden på grund av ett särskilt personligt skäl.

Det som föreskrivs i 2 mom. tillämpas också på militärtjänsten för en person som fullgör militärtjänst.

Ändring enligt 2 och 3 mom. av tidpunkten för inledande av tjänstgöringen och av tjänstgöringsplatsen söks skriftligen hos regionalbyrån. Till ansökan ska det fogas en redogörelse för den grund som avses i 2 och 3 mom.

En ansökan enligt 2 eller 3 mom. är inte en giltig orsak att utebli från militärtjänst.

Närmare bestämmelser om förordnande till militärtjänst får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Återkallande av förordnande att inleda militärtjänst

Om den som fått förordnande att inleda militärtjänst anmäler att den inte inleder militärtjänsten, ska regionalbyrån genast återkalla förordnandet. Om den som fullgör militärtjänst inom 30 dagar från det att militärtjänsten inleddes anmäler att den inte fortsätter militärtjänsten, ska kommendören för truppförbandet återkalla förordnandet att inleda militärtjänst och personen i fråga genast hemförlovas.

Anmälan enligt 1 mom. ska göras skriftligen. Om militärtjänsten pågår ska anmälan lämnas till kommendören för truppförbandet och i annat fall till regionalbyrån.

Regionalbyrån kan återkalla ett förordnande om inledande av militärtjänst innan militärtjänsten inleds, om det efter att förordnandet meddelats har framkommit omständigheter som visar att personen är en fara för säkerheten i samband med tjänstgöringen. Kommendören för truppförbandet kan under den tid på 30 dagar som avses i 1 mom. återkalla ett förordnande att inleda militärtjänst om personen inte är tjänsteduglig på det sätt som avses i 9 § i värnpliktslagen.

Den som fullgör militärtjänst ska i god tid före utgången av den tid som avses i 1 mom. upplysas om rätten att avbryta militärtjänsten enligt bestämmelsen i fråga och informeras om vilken personens rättsliga ställning är om personen fortsätter militärtjänsten.

6 §
Anordnande av militärtjänsten och förhållande till beväringstjänsten

Militärtjänsten ordnas i samband med beväringstjänsten enligt värnpliktslagen och fullgörs på samma sätt som beväringstjänsten samt jämställs med den i alla avseenden, om inte något annat följer av 5 §.

När någon har inlett sin militärtjänst eller enligt ett förordnande har varit skyldig att inleda militärtjänst ska på den personen, med de undantag som anges i 5 §, tillämpas alla de bestämmelser som gäller den som med stöd av värnpliktslagen förordnats till beväringstjänst.

Efter utgången av den tid som avses i 5 § 1 mom. jämställs personen under tjänstgöringen och efter att personen har blivit fri från tjänstgöringen till alla delar med en värnpliktig.

Närmare bestämmelser om de praktiska arrangemangen för militärtjänsten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Utrustning och persedelpenning

I militärtjänsten används den utrustning som används i beväringstjänst. För sådan nödvändig personlig utrustning som Försvarsmakten inte står för betalas det ut en särskild persedelpenning. Bestämmelser om persedelpenningens belopp utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

8 §
Bestämmelser som gäller graviditet

På en kvinna som fullgör militärtjänst tillämpas trots 5 och 6 § vad som annanstans i lagstiftningen föreskrivs om graviditet, förlossning, moderskap och föräldraskap.

Om en kvinna som fullgör militärtjänst blir gravid senare än 30 dagar från det att militärtjänsten inletts, avbryts tjänstgöringen för viss tid, om hon inte vid läkarundersökning konstateras vara tjänsteduglig på det sätt som avses i 9 § i värnpliktslagen. Kommendören för truppförbandet fattar på grundval av ett läkarutlåtande och de uppgifter kvinnan gett beslut om tidpunkten när avbrottet inleds och om avbrottets längd. Om en kvinna blir gravid innan militärtjänsten inleds, ska regionalbyrån fatta beslut om återkallande av förordnandet att inleda militärtjänst.

En gravid kvinna befrias från skyldighet att delta i repetitionsövning.

Närmare bestämmelser om hur tillgodoseendet av de rättigheter som grundar sig på bestämmelserna i 1 mom. ska beaktas vid anordnandet av militärtjänst får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Fortbestånd av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande

När militärtjänsten har avslutats eller avbrutits eller när förordnandet att inleda militärtjänst har återkallats i enlighet med 5 § 1 mom. har kvinnan rätt att återgå till sitt arbete med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet (305/2009).

Vid uttagningen ska det ses till att sökandena får tillräcklig information om den lag som nämns i 1 mom. Kommendören för truppförbandet eller den som denne förordnat ska innan militärtjänsten avslutas eller avbryts underrätta den som fullgör militärtjänst om det som föreskrivs i 5 § i den lagen.

10 §
Behandling av personuppgifter

Bestämmelser om behandling av personuppgifter med anknytning till frivillig militärtjänst för kvinnor finns i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019) och i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).

11 §
Begäran om omprövning

Omprövning av ett sådant beslut av regionalbyrån som avses i denna lag och som gäller kallelse till uttagning, antagning till frivillig militärtjänst eller förordnande till militärtjänst samt av ett sådant beslut av regionalbyrån eller kommendören för truppförbandet som gäller tjänsteduglighet, återkallande av förordnande att inleda militärtjänst eller avbrytande av militärtjänst får begäras hos regionalbyrån.

Begäran om omprövning görs hos den regionalbyrå som bestäms enligt personens hemort. Bestämmelser om tidsfrist, form och innehåll i fråga om omprövningsbegäran och om förfarandet i övrigt finns i förvaltningslagen (434/2003).

12 §
Besvär i omprövningsärenden

Ett beslut i fråga om vilket omprövning enligt 11 § får begäras får inte överklagas direkt genom besvär.

Regionalbyråns beslut i ett omprövningsärende får överklagas genom besvär hos centralnämnden för uppbådsärenden.

13 §
Hur besvär och begäran om omprövning påverkar verkställigheten av beslut

Beslut om förordnande till frivillig militärtjänst och avbrytande av militärtjänst ska verkställas även om omprövning har begärts och besvär har anförts.

14 §
Besvärsförbud

Ett beslut av centralnämnden för uppbådsärenden får inte överklagas genom besvär.

15 §
Sändande av besvärsskriften till myndigheten

En besvärsskrift till centralnämnden för uppbådsärenden får lämnas också till den myndighet som har fattat beslutet.

Regionalbyrån eller truppförbandet ska inom åtta dagar från det att besvärsskriften inkommit sända besvärsskriften och de handlingar som hör till den samt sitt eget utlåtande till centralnämnden för uppbådsärenden.

16 §
Behandling av besvär

Besvär som anförts hos centralnämnden för uppbådsärenden ska behandlas och avgöras skyndsamt.

Beslut som meddelats i saken ska utan dröjsmål sändas till ändringssökanden och för kännedom till den myndighet som fattat beslutet.

17 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

Genom denna lag upphävs lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995), nedan den upphäva lagen.

Vad som i 1 § 2 mom. föreskrivs om den sista möjliga tidpunkten för inledande av militärtjänst ska tillämpas på kvinnor som inleder frivillig militärtjänst först från och med den 1 januari 2024. På kvinnor som inleder frivillig militärtjänst före den dagen tillämpas den upphävda lagens bestämmelser om sista möjliga tidpunkt för inledande av militärtjänst. Ikraftträdandet av denna lag påverkar inte beslut om inledande av tjänstgöring som har meddelats med stöd av den lag som gällde vid ikraftträdandet.

Vad som i 2 § 1 mom. föreskrivs om den sista möjliga tidpunkten för inlämnande av ansökan ska tillämpas först från och med den 1 januari 2023. Före den dagen tillämpas den upphävda lagens bestämmelser om sista möjliga tidpunkt för inlämnande av ansökan.

Vad som i 5 § föreskrivs om återkallande av förordnande att inleda militärtjänst ska tillämpas först från och med den 1 juli 2022. Före den dagen tillämpas den upphävda lagens bestämmelser om återkallande av förordnande att inleda militärtjänst.

Behandlingen av ett ärende som är anhängigt vid förvaltningsdomstolen vid ikraftträdandet av denna lag slutförs med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Försvarsministeriets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor (80/2020), som utfärdats med stöd av den upphävda lagen, förblir i kraft.

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den upphävda lagen, ska hänvisningen anses avse denna lag.

RP 182/2021, FsUB 1/2022, RSv 10/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.