Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

7.10.2021/866

Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om stödberättigande för kostnader för projekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program.

Denna förordning tillämpas på alla stöd i form av understöd som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program under programperioden 2021–2027, om inte något annat föreskrivs någon annanstans.

2 §
Kostnadsmodeller

Beslut om de i 2 mom. angivna kostnadsmodellerna för ett projekt fattas av det behöriga förmedlande organet. Beslutet fattas för hela den tid projektet genomförs.

Stödmottagaren kan ersättas för kostnader på det sätt som avses i artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (allmänna förordningen) enligt följande:

1) som enhetskostnader,

2) som engångsersättning,

3) som procentuell ersättning,

4) på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader,

5) som en kombination av kostnadsmodellerna i 1–4 punkten, om varje kostnadsmodell täcker olika kostnadskategorier eller olika projekt inom samma projekthelhet.

I ett projekt ska förenklade kostnadsmodeller enligt 2 mom. 1–3 punkten användas för ersättande av projektets kostnader antingen helt eller delvis.

3 §
Förutsättningar för stödberättigande

Kostnader som föranleds av ett projekt och som behövs för genomförande av projektet och som till beloppet är skäliga är stödberättigande, om de

1) är förenliga med Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program,

2) är förenliga med stödbeslutet för projektet,

3) har uppstått efter det att stödansökan har blivit anhängig, och

4) har uppstått under den genomförandetid för projektet som anges i stödbeslutet för projektet.

Det som föreskrivs i 1 mom. 3 punkten tillämpas inte på sådana i 10 § 2 mom. 1 punkten avsedda kostnader för förberedande åtgärder inför ett investeringsprojekt som uppstått innan stödansökan blivit anhängig och som ersätts enligt ett procenttal.

Med avvikelse från 1 mom. 4 punkten är kostnader som föranleds av revision av projektets räkenskaper efter genomförandetiden för projektet stödberättigande, om det förmedlande organet i stödbeslutet har förutsatt revision av projektets räkenskaper.

Om kostnaderna ersätts på basis av i 2 § 2 mom. 4 punkten avsedda faktiska och betalda stödberättigande kostnader, är förutsättningen för att kostnaderna ska vara stödberättigande dessutom att de före inlämnandet av ansökan om utbetalning av stöd faktiskt har betalats av stödmottagaren, att de kan styrkas med verifikat från den projektvisa bokföringen och att de kostnader som uppgetts i ansökan om utbetalning av stöd motsvarar det bokföringsmaterial och de verifikat som stödmottagaren har i sin besittning.

4 §
Inkomster av projekt

Från de stödberättigande kostnaderna avdras de i 2 mom. avsedda inkomster som projektet genererat under genomförandetiden och som fåtts senast fram till inlämnandet av den sista ansökan om utbetalning av stöd, om inte något annat följer av lagstiftningen om stöd av mindre betydelse eller om statligt stöd.

Inkomster för ett projekt utgörs av

1) inkomster från försäljning av produkter och tjänster som anskaffats med det stöd som beviljats för projektet eller som projektet genererar och som kommer ut på marknaden,

2) bruksersättningar för överlåtelse till en utomstående aktör av användningstid av en maskin eller anordning som anskaffats med stöd som beviljats för projektet,

3) bruksersättningar och hyresinkomster för projektets lokaler,

4) deltagaravgifter för avgiftsbelagda seminarier eller andra evenemang inom projektet.

2 kap

Stödberättigande lönekostnader samt förenklade kostnadsmodeller

5 §
Lönekostnader

Som stödberättigande lönekostnader kan sådana lönekostnader godkännas som stödmottagaren orsakats av projektpersonal enligt stödbeslutet för arbete som behövs för att ett projekt ska kunna genomföras samt kostnader som baserar sig på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal. En förutsättning för att lönekostnaderna ska vara stödberättigande är att personen har en skriftlig arbetsbeskrivning.

Lönekostnaderna är stödberättigande endast till den del de inte överskrider den lön som stödmottagaren i allmänhet betalar för uppgifter på motsvarande nivå. Stödmottagaren ska visa att de lönekostnader som hänförs till projektet inte överskrider den lön som stödmottagaren i allmänhet betalar för uppgifter på motsvarande nivå. Resultatpremier, naturaförmåner, bonusar och andra därmed jämförbara poster som arbetsgivaren frivilligt betalar eller som inte hänför sig till projektarbetet är inte stödberättigande.

Om det arbete som utförs för genomförande av projektet upptar endast en del av personens arbetstid eller om personen arbetar kortvarigt inom projektet, är en förutsättning för att lönekostnaderna ska vara stödberättigande att den arbetstidsandel som gäller projektet och som stödmottagaren uppgett som en del av sin stödansökan och som det förmedlande organet godkänt i stödbeslutet är minst 20 procent av den årliga arbetstid som motsvarar en arbetstidsandel på 100 procent. Av grundad anledning kan det förmedlande organet i stödbeslutet godkänna även en mindre arbetstidsandel som dock inte får vara mindre än 10 procent av den årliga arbetstid som motsvarar en arbetstidsandel på 100 procent.

Stödmottagaren ersätts för de godtagbara lönekostnaderna

1) i enlighet med 6 § som enhetskostnader, eller

2) i enlighet med 7 § delvis på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader och delvis som en genomsnittlig procentuell andel av lönekostnaderna.

6 §
Enhetskostnadsmodell för lönekostnader

Det förmedlande organet kan besluta att lönekostnaderna för ett projekt ersätts genom en timbaserad enhetskostnadsmodell. Den enhetskostnad som tillämpas för fastställande av lönekostnaderna ska beräknas genom att den årliga bruttopersonalkostnaden divideras med 1 720 timmar.

Den som ansöker om stöd ska visa den senaste årliga bruttopersonalkostnaden för det behöriga förmedlande organet som en del av sin stödansökan. I den årliga bruttopersonalkostnaden räknas in också semesterlön och lön för lediga perioder. Arbetsgivarens lagstadgade lönebikostnader och den på tjänste- eller arbetskollektivavtal baserade semesterpenningen ska beräknas vid fastställandet av de årliga bruttopersonalkostnaderna som en i 7 § avsedd genomsnittlig procentuell andel.

Stödmottagaren ska i fråga om alla som arbetar med projektet föra arbetstidsbokföring, av vilken framkommer det arbete i timmar som har utförts för att genomföra projektet. Arbetstidsbokföringen ska vara godkänd av arbetstagaren och arbetsgivaren på ett verifierbart sätt.

Som stödberättigande lönekostnader för ett projekt kan ersättas lönekostnaderna för en person som hör till den projektpersonal som anges i stödbeslutet. Dessa lönekostnader beräknas genom att den i 1 mom. avsedda enhetskostnaden multipliceras med de godtagbara timmarna. Vid beräkningen av de stödberättigande lönekostnaderna ska endast arbetade timmar användas. För beräkningen av de stödberättigande lönekostnaderna kan dessutom timmar under sjukledighet och familjeledighet användas till den del timmarna har orsakat kostnader för stödmottagaren och stödmottagaren inte har fått och inte har rätt att få ersättning för dem från annat håll.

Antalet timmar som används för beräkningen av de stödberättigande lönekostnaderna får inte under något verksamhetsår för projektet överstiga

1) 1 720 timmar i fråga om dem som arbetar på heltid med projektet,

2) det timantal av 1 720 timmar som beräknats med en procentandel som motsvarar det i stödbeslutet godkända deltidsarbetet för projektet i fråga om dem som arbetar på deltid med projektet.

Det förmedlande organet kan på ansökan av stödmottagaren och av en grundad anledning som denne anför ändra beloppet av enhetskostnaden, om förändringen i de årliga bruttopersonalkostnader som utgör grunden för enhetskostnaden i fråga om lönekostnaderna, exklusive lönebikostnader och semesterpenning, är mer än tio procent av det belopp som fastställts i stödbeslutet.

7 §
Ersättande av lönekostnader på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader samt procentuell ersättning för lönebikostnader och semesterpenning

Det förmedlande organet kan besluta att projektets lönekostnader exklusive lönebikostnader och semesterpenning ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader. Då ersätts stödmottagaren för arbetsgivarens på lag baserade lönebikostnader och på tjänste- eller arbetskollektivavtal baserad semesterpenning som en genomsnittlig procentuell andel av lönekostnaderna exklusive lönebikostnader och semesterpenning. Den förvaltande myndigheten fastställer separat de procentandelar som avses ovan. Procentandelarna gäller i den storlek som fastställts vid respektive tidpunkt. På ett projekt ska under hela genomförandetiden tillämpas de procentandelar som gäller den dag då stödbeslutet fattas.

Lönekostnader för semester och lediga perioder är stödberättigande till den del lönerna har intjänats under den tid för genomförande av projektet som anges i stödbeslutet och faktiskt har betalats till arbetstagaren före inlämnandet av ansökan om utbetalning av stödet. Löner som betalats under sjukledighet och familjeledighet är stödberättigande till den del stödmottagaren inte har fått och inte har rätt att få ersättning för dem från annat håll.

Lönekostnaderna för dem som arbetar på deltid med projektet ska beräknas på det sätt som avses i artikel 55.5 i den allmänna förordningen som en procentandel av de stödberättigande lönekostnaderna på basis av den fasta andel av arbetstiden som månatligen används för projektet. Den som ansöker om stöd ska fastställa den fasta procentandelen per arbetstagare som en del av sin stödansökan. Det behöriga förmedlande organet godkänner den fasta arbetstidsandelen genom stödbeslutet. Stödmottagaren är inte skyldig att ta i bruk separat arbetstidsbokföring för att verifiera att lönekostnaderna är stödberättigande.

8 §
Procentuell ersättning för andra kostnader än lönekostnader för ett utvecklingsprojekt

Det förmedlande organet kan besluta att i utvecklingsprojekt som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a och b och 12 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021, finansieringslagen) ersätts alla andra kostnader som orsakas av projektet förutom lönekostnaderna för projektpersonalen med ett belopp som är 40 procent av enhetskostnaderna för lönekostnaderna enligt 6 § eller av de lönekostnader som godkänns enligt 7 §.

9 §
Procentuell ersättning i vissa fall för utvecklingsprojekt som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning

Det förmedlande organet kan på stödmottagarens ansökan besluta att i utvecklingsprojekt som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna a och b och 12 § 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen och som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning godkänns som procentuell ersättning sju procent av projektets i 2 mom. avsedda godtagbara direkta kostnader. En förutsättning för att denna kostnadsmodell ska kunna användas är att enligt den projektplan som godkänts i stödbeslutet

1) har projektet inte alls några lönekostnader för projektpersonal,

2) utgör kostnaderna för köpta tjänster inom projektet minst 30 procent av enhetskostnaderna för lönekostnaderna enligt 6 § eller de godtagbara lönekostnaderna enligt 7 § för projektpersonalen, eller

3) utgör resekostnaderna minst 20 procent av enhetskostnaderna för lönekostnaderna enligt 6 § eller de godtagbara lönekostnaderna enligt 7 § för projektpersonalen.

Som direkta kostnader för projekt kan ersättas

1) enhetskostnaderna för lönekostnaderna enligt 6 § eller de godtagbara lönekostnaderna enligt 7 § för projektpersonalen,

2) köpta tjänster som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

3) kostnader för information och kommunikation inom projektet,

4) resekostnader som föranleds av projektet, med undantag av resekostnader för resor på högst 15 kilometers avstånd från personens tjänste- eller arbetsplats eller bostad,

5) material och tillbehör som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

6) anskaffningskostnader på högst 3 000 euro för sådana maskiner och anordningar som inte kan betraktas som investeringar och som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet, och

7) kostnader som orsakas av den revision av projektets räkenskaper som det förmedlande organet förutsätter i stödbeslutet.

Andra kostnader för projekt än de som avses i 2 mom. ersätts enligt ett procenttal. De kostnader som kan ersättas enligt ett procenttal omfattar åtminstone

1) kostnader för ordnande av företagshälsovård för projektpersonalen,

2) kostnader för lokaler, maskiner, anordningar och utrustning som ställts till förfogande för projektpersonalen,

3) bokföringskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader,

4) deltagaravgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier,

5) kostnader för styrgruppen för projektet,

6) resekostnader för resor på högst 15 kilometers avstånd från personens tjänste- eller arbetsplats eller bostad.

10 §
Procentuell ersättning för investeringsprojekt som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning

Det förmedlande organet kan besluta att i sådana investeringar som ingår i utvecklingsprojekt som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a i finansieringslagen samt i investeringsprojekt som avses i underpunkterna b och c i den nämnda punkten och i 12 § 1 mom. 1 punkten i den nämnda lagen och vilka finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning godkänns som procentuell ersättning 1,5 procent av projektets i 2 mom. avsedda godtagbara direkta investeringskostnader.

Som direkta kostnader för projekt kan ersättas

1) anskaffnings-, leasing-, hyres- och installationskostnader för maskiner och anordningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet samt kostnader för utbildning för ibruktagande av maskiner och anordningar,

2) andra materiella och immateriella investeringar än de som avses i 1 punkten och som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

3) material och tillbehör som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

4) köpta tjänster som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

5) anskaffnings-, hyres- och arrendekostnader för byggnader samt mark- och vattenområden som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

6) kostnader för information och kommunikation inom projektet, och

7) kostnader som orsakas av den revision av projektets räkenskaper som det förmedlande organet förutsätter i stödbeslutet.

Andra kostnader för projekt än de som avses i 2 mom. ersätts enligt ett procenttal. De kostnader som kan ersättas enligt ett procenttal omfattar åtminstone

1) kostnader för förberedande åtgärder inför ett projekt, myndighetsavgifter, kostnader för bedömning av miljö- och klimatkonsekvenser och andra motsvarande kostnader som uppstått innan stödansökan blivit anhängig,

2) kostnader för lokaler, maskiner, anordningar och utrustning som reserverats för förvaltningen av projektet,

3) bokföringskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader,

4) kostnader för styrgruppen för projektet.

11 §
Procentuell ersättning i vissa fall för utvecklingsprojekt som finansieras med medel från Europeiska socialfonden och Fonden för en rättvis omställning

Det förmedlande organet kan på stödmottagarens ansökan besluta att i utvecklingsprojekt som avses i 12 § 1 mom. 2 punkten i finansieringslagen och som finansieras med medel från Europeiska socialfonden och Fonden för en rättvis omställning godkänns som procentuell ersättning sju procent av projektets godtagbara direkta kostnader enligt 2 mom. En förutsättning för att denna kostnadsmodell ska kunna användas är att enligt den projektplan som godkänts i stödbeslutet

1) har projektet inte alls några lönekostnader för projektpersonal,

2) utgör kostnaderna för köpta tjänster inom projektet minst 30 procent av enhetskostnaderna för lönekostnaderna enligt 6 § eller de godtagbara lönekostnaderna enligt 7 § för projektpersonalen, eller

3) utgör resekostnaderna minst 20 procent av enhetskostnaderna för lönekostnaderna enligt 6 § eller de godtagbara lönekostnaderna enligt 7 § för projektpersonalen.

Som direkta kostnader för projekt kan ersättas

1) enhetskostnaderna för lönekostnaderna enligt 6 § eller de godtagbara lönekostnaderna enligt 7 § för projektpersonalen,

2) köpta tjänster som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet inklusive lokaler som hyrts för projektets målgrupp,

3) kostnader för information och kommunikation inom projektet,

4) resekostnader som föranleds av projektet, med undantag av resekostnader för resor på högst 15 kilometers avstånd från personens tjänste- eller arbetsplats eller bostad,

5) material och tillbehör som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet,

6) anskaffningskostnader på högst 3 000 euro för maskiner och anordningar som behövs för det innehållsmässiga genomförandet av projektet om anskaffningen är behövlig för att projektets mål ska nås, och

7) kostnader som orsakas av den revision av projektets räkenskaper som det förmedlande organet förutsätter i stödbeslutet.

Andra kostnader för projekt än de som avses i 2 mom. ersätts enligt ett procenttal. De kostnader som kan ersättas enligt ett procenttal omfattar åtminstone

1) kostnader för ordnande av företagshälsovård för projektpersonalen,

2) kostnader för lokaler, maskiner, anordningar och utrustning som ställts till förfogande för projektpersonalen,

3) bokföringskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader,

4) deltagaravgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier,

5) kostnader för styrgruppen för projektet,

6) resekostnader för resor på högst 15 kilometers avstånd från personens tjänste- eller arbetsplats eller bostad.

12 §
Procentuell ersättning för sådana projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt som finansieras med medel från Europeiska socialfonden

I sådana projekt för materiellt stöd till dem som har det sämst ställt enligt 15 § i finansieringslagen som finansieras med medel från Europeiska socialfonden kan som direkta kostnader för projekt ersättas

1) kostnader för inköp av livsmedel,

2) kostnader för inköp av grundläggande materiellt bistånd med undantag av begagnade varor, och

3) kostnader för transport för utdelning till dem som har det sämst ställt som föranleds av anskaffningen av livsmedel och grundläggande materiellt bistånd som avses i 1 och 2 punkten.

Kostnader för kompletterande åtgärder som vidtagits av stödmottagaren eller på dennes vägnar och som deklarerats av stödmottagaren ersätts enligt ett procenttal. Som procentuell ersättning godkänns sju procent av projektets i 1 mom. avsedda godtagbara direkta kostnader.

Utöver det som föreskrivs i 2 mom. ersätts andra kostnader för projekt än de som avses i 1 och 2 mom. enligt ett procenttal. Som procentuell ersättning godkänns sju procent av projektets i 1 mom. avsedda godtagbara direkta kostnader. Kostnader som ersätts enligt ett procenttal omfattar åtminstone förvaltnings-, transport-, lagrings- och tillverkningskostnader.

13 §
Enhetskostnadsmodell för resekostnader

Det förmedlande organet kan besluta att de resekostnader som orsakas av ett projekt och som avses i 9 § 2 mom. 4 punkten och 11 § 2 mom. 4 punkten ersätts med en enhetskostnadsmodell. Den förvaltande myndigheten fastställer separat de ovan avsedda enhetskostnaderna för resekostnaderna. Enhetskostnaderna gäller i den storlek som de fastställts i vid respektive tidpunkt. På ett projekt ska under hela genomförandetiden tillämpas de enhetskostnader som gäller den dag då stödbeslutet fattas.

De resekostnader som kan ersättas enligt en enhetskostnadsmodell omfattar följande kostnader som föranleds av projektet:

1) resekostnader för inrikesresor på över 15 kilometers avstånd från personens tjänste- eller arbetsplats eller bostad,

2) resekostnader för utrikesresor.

En förutsättning för att resekostnader ska ersättas är att stödmottagaren har verifierat de faktiska resorna och resedagarna i ansökan om utbetalning av stöd.

14 §
Engångsersättning

Det förmedlande organet kan besluta att stöd för ett projekt beviljas som engångsersättning. En förutsättning är att det för projektet har fastställts en klar avkastning som ligger till grund för utbetalningen av stödet.

Genomförandet av ett projekt som får engångsersättning och utbetalningen av stödet kan delas upp i delar, om det är ändamålsenligt med tanke på det innehållsmässiga genomförandet av projektet och det för varje del har fastställts en klar avkastning som ligger till grund för utbetalningen av stödet.

I stödbeslutet för ett projekt som får engångsersättning ska specificeras

1) den eller de avkastningar som ligger till grund för utbetalningen av stödet,

2) det belopp som betalas på basis av genomförandet av varje avkastning,

3) de handlingar som verifierar genomförandet av varje avkastning, på basis av vilka det förmedlande organet kan försäkra sig om genomförandet innan stödet betalas ut.

Stödbeslutet för ett projekt som får engångsersättning kan ändras endast i fråga om genomförandetiden för projektet.

Förutsättningen för utbetalningen av stöd för ett projekt som får engångsersättning är att stödmottagaren har verifierat den avkastning som ligger till grund för betalningen av det stöd som specificeras i stödbeslutet.

Det förmedlandet organet får godkänna annan finansiering än sådan som ingår i stödmottagarens självfinansieringsandel och som kommer från kommuner och andra offentligrättsliga samfund som en del av projektfinansieringen endast om stödmottagaren i samband med ansökan om utbetalning av stöd har lämnat in ett verifikat av vilket genomförandet av finansieringen kan verifieras.

15 §
Fastställande av beloppet av engångsersättningen

Det förmedlande organet kan fastställa beloppet av den engångsersättning som avses i 14 § på basis av en detaljerad och motiverad fallspecifik kostnadskalkyl som sökanden lagt fram i stödansökan och som godkänts av det förmedlande organet, om de totala kostnaderna för det projekt som får engångsersättning är högst 200  000 euro.

I den kostnadskalkyl som avses i 1 mom. räknas i fråga om ett utvecklingsprojekt in

1) projektets lönekostnader för den enhetskostnad som avses i 6 § 1 och 2 mom. och för fastställande av den i enlighet med den årliga bruttopersonalkostnad som sökanden uppgett,

2) projektets resekostnader i enlighet med den enhetskostnadsmodell för resekostnader som avses i 13 § eller i enlighet med 17 §,

3) de direkta kostnader som avses i 9 § 2 mom. och 11 § 2 mom. i enlighet med bestämmelserna om stödberättigande kostnader i denna förordning,

4) andra kostnader än de direkta kostnader som avses i 9 § 2 mom. och 11 § 2 mom. som en andel på sju procent av de direkta kostnader som ingår i kostnadskalkylen.

I den kostnadskalkyl som avses i 1 mom. räknas i fråga om ett investeringsprojekt in

1) de direkta kostnader som avses i 10 § 2 mom. i enlighet med bestämmelserna om stödberättigande kostnader i denna förordning,

2) andra kostnader än de direkta kostnader som avses 10 § 2 mom. som en andel på 1,5 procent av de direkta kostnader som ingår i kostnadskalkylen.

Om genomförandet av ett projekt som får engångsersättning och utbetalningen av stödet delas upp i delar på det sätt som avses i 14 § 2 mom., ska det av den kostnadskalkyl som avses i 1 mom. i denna paragraf tydligt framgå en separat beräknad kostnadskalkyl för varje avkastning som ligger till grund för utbetalningen av stödet för projektet.

Den förvaltande myndigheten kan fastställa standardiserade engångsersättningar som tas i bruk separat samt deras belopp. De standardiserade engångsersättningarna gäller i den storlek som de fastställts i vid respektive tidpunkt. På ett projekt ska under hela genomförandetiden tillämpas beloppet av den standardiserade engångsersättning som gäller den dag då stödbeslutet fattas.

16 §
Kostnadsmodeller på unionsnivå som den förvaltande myndigheten tagit i bruk

Den förvaltande myndigheten kan fastställa sådana i artikel 94.4 i den allmänna förordningen avsedda kostnadsmodeller på unionsnivå som fastställs genom kommissionens delegerade akt och som tas i bruk separat samt kostnadsmodellernas belopp. Kostnadsmodellerna på unionsnivå gäller i den storlek som de har fastställts i vid respektive tidpunkt. På ett projekt ska under hela genomförandetiden tillämpas storleken av den kostnadsmodell som gäller den dag då stödbeslutet fattas.

Det förmedlande organet fattar beslut om ersättande av projektets kostnader med en kostnadsmodell som avses i 1 mom.

3 kap

Faktiska kostnader och stödberättigande i fråga om vissa kostnader

17 §
Resekostnader

Resekostnader är stödberättigande till den del de inte överskrider det belopp av reseersättningar som ska betalas enligt det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på anställningsvillkoren för stödmottagarens arbetstagare. Om det tjänste- eller arbetskollektivavtal som tillämpas på anställningsvillkoren för stödmottagarens arbetstagare inte innehåller bestämmelser om ersättning av resekostnader eller om inget tjänste- eller arbetskollektivavtal tillämpas i fråga om den resande, är resekostnaderna stödberättigande enligt statens resereglemente som ingår i statens tjänste- och arbetskollektivavtal och som gällde när resan började.

18 §
Upphandling

Kostnaderna för upphandling är stödberättigande om lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har iakttagits i upphandlingsförfarandet. Om den lagen inte tillämpas på upphandlingen, ansvarar stödmottagaren för att kostnaderna för upphandlingen är skäliga. Om det förmedlande organet kräver det, ska stödmottagaren visa att kostnaderna för upphandlingen är skäliga.

Vid en upphandling vars värde är 10 000 euro eller högre, som understiger det nationella tröskelvärdet, ska stödmottagaren på ett ändamålsenligt sätt begära ett tillräckligt antal anbud för att visa att kostnaderna är skäliga.

Vid en upphandling vars värde är minst 3 000 euro men under 10 000 euro ska stödmottagaren för att visa att kostnaderna är skäliga utreda den normala prisnivån, om stödmottagaren inte visar att kostnaderna för upphandlingen är skäliga på det sätt som avses i 2 mom.

En upphandling får inte delas upp eller beräknas med exceptionella metoder eller kombineras på ett konstgjort sätt i avsikt att kringgå bestämmelserna om upphandling.

Kostnaderna för sådana upphandlingar som har gjorts hos stödmottagaren, hos en familjemedlem till en person i ansvarsställning hos stödmottagaren, hos ett företag som en familjemedlem till stödmottagaren eller en person i ansvarsställning hos stödmottagaren har bestämmande inflytande över eller hos en person i ledande ställning hos stödmottagaren, är inte stödberättigande om det inte har begärts tillräckligt med anbud för upphandlingen från andra lämpliga aktörer.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. tillämpas inte på understöd för utvecklande av företag enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021).

19 §
Avbetalning

Kostnader som föranleds av anskaffningsutgiften för egendom som anskaffats på avbetalning inom projekt som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning är stödberättigande, om

1) stödmottagaren har en rättsligt bindande skyldighet som grundar sig på ett avtal att betala den återstående skulden till finansieringsbolaget eller säljaren,

2) egendomen har levererats till stödmottagaren, och

3) äganderätten till egendomen har övergått till stödmottagaren eller rättigheter motsvarande äganderätten till egendomen har övergått till stödmottagaren så att stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar på egendomen samt dra av mervärdesskatten, om stödmottagaren är mervärdesskatteskyldig.

Om säljarens rättigheter genom ett avtal om avbetalning har överförts till ett finansieringsbolag eller någon annan finansierande part är kostnaderna för anskaffningsutgiften för egendomen, utöver vad som föreskrivs i 1 mom., stödberättigande endast om den finansierande parten på stödmottagarens vägnar har betalat skuldandelen av köpeskillingen till säljaren.

Förvaltnings-, finansierings-, ränte-, försäkrings-, reparations- och underhållskostnader som stödmottagaren orsakas av egendom som anskaffats på avbetalning samt andra motsvarande kostnader är inte stödberättigande kostnader.

20 §
Leasing

Som kostnader för långvarig hyrning av maskiner och anordningar (leasing) kan godkännas skäliga kostnader för detta.

Förvaltnings-, finansierings-, ränte-, försäkrings-, reparations- och underhållskostnader som orsakas av leasing samt andra motsvarande kostnader är inte stödberättigande kostnader. Stödmottagaren ska i ansökan om utbetalning av stöd visa för det förmedlande organet att ovan avsedda kostnadskategorier inte ingår i kostnaderna.

21 §
Maskiner och anordningar som anskaffats begagnade

Kostnaderna för anskaffning av maskiner eller anordningar som anskaffats begagnade för projekt som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning är stödberättigande, om

1) inget offentligt stöd har erhållits för anskaffning av maskinen eller anordningen under de fem år som föregått anskaffningen,

2) kostnaderna inte överstiger maskinens eller anordningens verkliga värde,

3) maskinens eller anordningens återstående livslängd är tillräcklig med tanke på det användningsändamål och den användningstid för egendomen som anges i stödbeslutet samt med tanke på målet för projektet, och

4) maskinen eller anordningen till sina tekniska egenskaper är ändamålsenlig för den avsedda användningen.

22 §
Kostnader för förvärv av mark- och vattenområden

I projekt som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden är kostnaderna för förvärv av mark- och vattenområden med stöd av artikel 64.1 b i den allmänna förordningen stödberättigande endast till den del kostnaderna inte

1) i fråga om övergivna tomter och tomter som tidigare använts för industriellt bruk där det finns byggnader överstiger 15 procent av de totala stödberättigande kostnaderna för projektet,

2) i fråga om andra mark- och vattenområden än de som avses i 1 punkten överstiger 10 procent av de totala stödberättigande kostnaderna för projektet.

Det som föreskrivs i 1 mom. ska med stöd av artikel 64.1 i den allmänna förordningen inte tillämpas på miljöbevarande projekt.

23 §
Stödberättigande i fråga om mervärdesskatt

Den mervärdesskatt som föranletts av de stödberättigande kostnaderna för ett projekt är en stödberättigande kostnad om stödmottagaren har betalat mervärdesskatten och visat för det förmedlande organet genom en utredning från Skatteförvaltningen att det inte finns avdragsrätt i fråga om mervärdesskatten och att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan det förmedlande organet godkänna någon annan tillräcklig och motiverad utredning som stödmottagaren lägger fram och som baserar sig på relevanta fakta, om det är uppenbart onödigt att begära en separat utredning av Skatteförvaltningen.

De mervärdesskatter som projektet orsakat en kommun eller en samkommun är inte stödberättigande kostnader.

24 §
Kostnader som inte omfattas av stödet

Stödberättigande kostnader är inte

1) kostnader som föranleds av stödmottagarens normala verksamhet eller anknytande PR-verksamhet,

2) naturabidrag som avses i artikel 67 i den allmänna förordningen,

3) avskrivningar på fastigheter och anläggningstillgångar,

4) dröjsmålsräntor och andra räntekostnader, serviceavgifter för kontotransaktioner, avgifter för användning av kreditkort, valutaväxlingsavgifter, kursförluster, provisioner och andra rent finansiella kostnader,

5) överlåtelseskatt och avgifter av skattenatur,

6) böter, felparkeringsavgifter, ordningsavgifter och andra lagbaserade ekonomiska påföljder samt rättegångskostnader,

7) kostnader till den del stödmottagaren har fått eller har rätt att få ersättning för dem från annat håll om inte något annat följer av den lagstiftning om statligt stöd som tillämpas på projektet.

4 kap

Särskilda bestämmelser

25 §
Ändringar mellan kostnadsslagen som godkänts i stödbeslutet

Som stödberättigande kostnader för ett projekt kan godkännas högst ett belopp som motsvarar den totalkostnadskalkyl som godkänts i stödbeslutet.

Det förmedlande organet kan i beslutet om utbetalning av stöd godkänna ett överskridande av ett kostnadsslag som

1) är högst 20 procent av det totala beloppet av det kostnadsslag som godkänts i stödbeslutet, eller

2) är mer än 20 procent av det totala beloppet av det kostnadsslag som godkänts i stödbeslutet, förutsatt att beloppet överskrids med högst 10 000 euro.

De godtagbara kostnaderna ska vara stödberättigande också till den del kostnadsslaget överskrids.

Det som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på de kostnadsslag som ersätts med kostnadsmodeller enligt 8 och 14 §.

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.