Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

9.10.2020/687

Lag om temporär epidemiersättning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Denna lag innehåller bestämmelser om en temporär epidemiersättning till stöd för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt på grund av kostnader som orsakats av restriktioner till följd av covid-19-epidemin.

2 §
Rätt till stöd

Rätt till stöd har sådana personer och familjer som har haft rätt till grundläggande utkomststöd enligt 6 och 7 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 juli 2020 och under månaden före den månad då stödet betalas ut.

Rätt till stöd på Åland har sådana personer och familjer som enligt 6 och 7 § i lagen om utkomststöd, som tillämpas med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (Ålands författningssamling 1998:66), har haft rätt till grundläggande utkomststöd från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 juli 2020 och under månaden före den månad då stödet betalas ut.

För rätt till stöd för september förutsätts det dock att personerna och familjerna, på det sätt som avses i 1 eller 2 mom., har haft rätt till grundläggande utkomststöd mellan den 1 mars och den 31 juli 2020 samt under augusti 2020.

3 §
Styrning och ledning samt verkställighet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna styrningen och ledningen av stödverksamheten enligt denna lag. Folkpensionsanstalten svarar för verkställigheten av lagen.

4 §
Beviljande av stöd

Folkpensionsanstalten undersöker rätten till stöd och beviljar utan särskild ansökan stöd på grundval av de uppgifter den har om avgörande i fråga om grundläggande utkomststöd. Stödet beviljas för viss tid för en månad åt gången.

Folkpensionsanstalten beviljar stöd till bosatta på Åland efter att från Åland ha fått de uppgifter som är nödvändiga för att stödet ska kunna beviljas.

5 §
Stödbelopp och utbetalning av stöd

Stödets belopp är 75 euro per månad och person. Det antal stödberättigade personer som används är antalet personer enligt besluten om grundläggande utkomststöd för månaden före den månad rätten till stöd avser. För september används antalet personer enligt besluten om grundläggande utkomststöd för augusti som antalet stödberättigade personer för månaden före den månad rätten till stöd avser.

Stödet betalas in på det konto som stödtagaren eller, när stödet betalas till en familj, den familjemedlem som ansökt om utkomststöd har uppgett för utbetalning av det grundläggande utkomststödet.

Stödet för september 2020 betalas ut i samband med stödet för oktober. I oktober, november och december 2020 betalas stödet ut den 16:e dagen i varje månad. Om uppgift om rätten till stöd framkommer på så sätt att utbetalningen inte hinner verkställas på den normala betalningsdagen, betalas stödet under perioden oktober till december senast på följande månads normala betalningsdag.

6 §
Beslut om stöd

Folkpensionsanstalten ska ge ett skriftligt beslut om beviljande, avslag och återkrav av stöd.

Bestämmelser om delgivning av beslut finns i 20 a § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

7 §
Bestämmelser om förfarandet samt ändringssökande

På stödet tillämpas vad som i 15 kap. 15 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) föreskrivs om överföring av en rättighet eller en förmån på någon annan samt om återkrav av en förmån i 18 § och om preskription av fordringar i 19 § i det kapitlet. På stödet tillämpas också bestämmelserna om ändringssökande, självrättelse och undanröjande av beslut i 17 kap. i sjukförsäkringslagen och bestämmelserna om kundens rätt att få uppgifter samt om erhållande och utlämnande av uppgifter i 19 kap. i den lagen. När Folkpensionsanstalten beviljar förmånen använder den de uppgifter den har i sin besittning om rätt till grundläggande utkomststöd enligt 6 och 7 § i lagen om utkomststöd. Stöd enligt denna lag får inte utmätas.

8 §
Finansiering

Förmånen betalas av statens medel. Social- och hälsovårdsministeriet ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för de förmåner som betalas med stöd av denna lag.

Staten betalar förskotten den första vardagen i varje månad enligt de förmånskostnader som Folkpensionsanstalten uppskattat, dock så att statens förskott för oktober betalas före förmånens betalningsdag. Skillnaden mellan de faktiska förmånskostnaderna och de betalda förskotten beaktas i samband med betalningen av statens förskott för den tredje månaden efter betalningsmånaden.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 12 oktober 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. Den tillämpas redan före ikraftträdandet och efter utgången av dess giltighetstid på sådant stöd som beviljas i september, oktober, november och december 2020.

RP 105/2020, ShUB 19/2020, RSv 101/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.