Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

6.8.2020/604

Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja understöd för innovativa investeringar i cirkulär ekonomi, utredningar som hänför sig till investeringar och nätverk som stöder cirkulär ekonomi.

Understödet beviljas i form av stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Bestämmelser om stöd till företag som är verksamma inom fiskerisektorn finns i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Bestämmelser om stöd till företag som är verksamma inom jordbrukssektorn finns i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Bestämmelser om ansökan, beviljande, utbetalning, uppföljning och återkrav av understöd som avses i denna förordning finns dessutom statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) cirkulär ekonomi en sådan verksamhetsmodell där produkter, material, kunskap och värde cirkulerar på ett hållbart sätt som medför förändringar i planeringen och tillverkningen av produkter och skapar nya affärsmodeller och samarbetsmodeller,

2) investering uppförande, utvidgning, reparation eller förvärv av en byggnad, en anläggning eller en konstruktion eller annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar;

3) nätverksprojekt byggande och utvecklande av nätverk som förbättrar samarbetet mellan aktörer inom den cirkulära ekonomin.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet beviljar och betalar ut understöd samt behandlar ärenden som berör understöden.

4 §
Ändamålet för understödet

Understödet får användas för följande ändamål som stöder utvecklandet av den cirkulära:

1) tekniska investeringar som främjar cirkulär ekonomi eller andra sådana investeringar som stöder nya verksamhetssätt eller tjänster som främjar cirkulär ekonomi,

2) utredningar och nätverk som behövs för att inleda investeringar som främjar cirkulär ekonomi,

3) genomförande av sådana innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen.

5 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas bolag som är registrerade i Finland och bedriver ekonomisk verksamhet. Understöd för ett projekt enligt 4 § 3 punkten kan beviljas sådana offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer vars huvudsakliga syfte är annan än ekonomisk verksamhet eller vars primära syfte med verksamheten inte är att eftersträva vinst.

Om fler än en understödstagare deltar i genomförandet av projektet, kan understöd beviljas och betalas ut till den understödstagare som har förbundit sig att ansvara för användningen av understödet för projektet samt för administreringen av projektet och för samordningen av funktionerna. Projektets parter ska ingå ett i 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen avsett avtal om användningen av understödet.

6 §
Understödets maximibelopp

I ett investeringsprojekt är understödets maximibelopp 25 procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för projektet och i andra projekt 50 procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna.

7 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska lämnas in till arbets-och näringsministeriet innan ett projekt inleds.

Ett investeringsprojekt anses ha blivit inlett när anläggningstillgångar förvärvas, det byggnads-, ombyggnads- eller förbättringsarbete som ska finansieras med stödet inleds och ett bindande investeringsbeslut fattas.

8 §
Innehållet i ansökan

Den som ansöker om understöd ska lägga fram de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas och avgöras. Ansökan ska åtminstone innehålla följande:

1) sökandens namn, kontaktuppgifter och hemort samt företags- och organisationsnummer och en utredning om namnteckningsrätt,

2) projektets stödgrund enligt 4 § samt projektets syfte, mål, projektplan och projektets tidtabell,

3) kostnadsberäkning och finansieringsplan för projektet samt uppgifter om eventuella leasingavtal,

4) en bedömning av projektets kretsloppsekonomiska konsekvenser samt av innovationseffekter och miljökonsekvenser av betydelse,

5) en bedömning av effekterna på sysselsättningen,

6) en utredning om understödets stimulanseffekt med tanke på främjandet av cirkulär ekonomi,

7) en utredning om stöd av mindre betydelse som andra myndigheter har beviljat den sökande under det pågående och de två föregående beskattningsåren,

8) en utredning om övriga offentliga nationella stöd som har sökts och beviljats för projektet eller om stöd från Europeiska unionen,

9) övriga uppgifter som arbets- och näringsministeriet förutsätter än de som avses i punkterna 1–8.

Om investeringsprojektet inbegriper ny teknik, ska teknikens nyhetsvärde och riskerna med den, möjligheterna att utnyttja tekniken i projektet och de extra kostnader som den nya tekniken medför utredas i ansökan. Om ansökan avser en ny affärsmodell eller tjänst, ska i ansökan redogöras för modellens grunder och risker samt de extra kostnader som medförs.

9 §
Engångsersättning

Arbets- och näringsministeriet får på grundval av ansökan besluta att understödet för ett projekt betalas ut som en engångsersättning, om arbetet i projektet eller dess resultat klart kan bedömas. Understöd som beviljas som en engångsersättning för ett projekt kan uppgå till högst 50 000 euro. Ersättningen betalas när åtgärderna enligt den godkända planen har genomförts i sin helhet.

Vid ansökan om en engångsersättning ska för fastställande av understödet lämnas in en detaljerad kostnadsberäkning med motiveringar samt en uppskattning av anskaffningar från utomstående.

I ett understödsbeslut som gäller en engångsersättning ska det arbete eller den åtgärd som utförs inom projektet specificeras så att genomförandet av projektet kan säkerställas.

10 §
Godtagbara kostnader i utvecklingsprojekt

I utvecklingsprojekt kan understöd beviljas för följande skäliga och för genomförandet av projektet behövliga:

1) lönekostnader och anknytande lagstadgade kostnader,

2) resekostnader,

3) kostnader för köpta tjänster,

4) andra specificerade kostnader som direkt föranleds av genomförandet av projektet än de som anges i punkterna 1–3,

5) indirekta kostnader.

Stödet beviljas inte för lönekostnader som överskrider den lön som sökanden i allmänhet betalar för motsvarande uppgift och inte för lönekostnader som baserar sig inte på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal.

11 §
Godtagbara kostnader i investeringsprojekt

I utvecklingsprojekt kan understöd beviljas för följande skäliga och för genomförandet av projektet behövliga:

1) kostnader för anskaffning av maskiner och anordningar eller förvärv av immateriella rättigheter,

2) kostnader för anskaffning av material och förnödenheter som behövs för uppförande, reparation eller utvidgning av byggnader, anläggningar eller konstruktioner samt kostnader för anskaffning och planering av anordningar med nära anknytning till samt löner,

3) kostnader för planering och byggande av datanät eller andra motsvarande nät och för anskaffning av utrustning samt för förvärv av nyttjanderätter som är nödvändiga för byggande och användning av näten,

4) kostnader för idrifttagning av en investering och för utbildning av den driftspersonal som idrifttagningen förutsätter,

Stödet beviljas inte för lönekostnader som överskrider den lön som sökanden i allmänhet betalar för motsvarande uppgift och inte för lönekostnader som baserar sig inte på lag eller på tjänste- eller arbetskollektivavtal.

12 §
Utbetalning av understöd

Understöd som beviljas i någon annan form än som engångsersättning betalas på ansökan i efterskott enligt uppkomna, betalda kostnader i en post eller, om det i understödsbeslutet av särskilda skäl så beslutas, i högst två poster. I fråga om understöd som beviljats som engångsersättning kan understödet betalas när åtgärderna enligt den godkända planen har genomförts i sin helhet.

Till ansökan om utbetalning ska fogas de uppgifter som behövs för utbetalningen. Ett investeringsprojekt ska ha genomförts i sin helhet innan den sista posten betalas ut.

En förutsättning för den sista utbetalningen är en godtagbar slutrapport över resultaten av projektet och möjligheterna att dra nytta av resultaten samt användningen av medlen. Den sista utbetalningsposten ska sökas inom fyra månader från det att tiden för genomförande av projektet gått ut.

Arbets- och näringsministeriet kan dock besluta att understödet kan betalas inom ramen för de disponibla anslagen efter den tidsfrist som anges i 3 mom., om understödstagaren kan lägga fram vägande skäl till att ansökan försenats.

13 §
Villkoren för understödet

Utöver vad som föreskrivs i statsbudgeten, statsunderstödslagen och denna förordning är understödstagaren skyldig att iaktta de villkor för och begränsningar av användningen och utbetalningen av understödet vilka nämns i besluten om beviljande och utbetalning av understödet.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2020. Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi (1152/2017).

På stöd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för beviljandet av stödet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.