Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

8.5.2020/355

Lag om handel med sälprodukter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Genom denna lag genomförs

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter,

2) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.

2 §
Myndigheter

Finlands viltcentral är den behöriga myndighet avses i artikel 6.1 a i den av kommissionen antagna genomförandeförordning som nämns i 1 § 2 punkten.

Tillsyn över att de förordningar som nämns i 1 § följs utövas av polisen och Tullen.

3 §
Övervakning och inspektioner

Polisen och Tullen har rätt att trots sekretessbestämmelserna av aktörer som behandlar, bedriver handel med, importerar, exporterar, lagrar, förädlar, transporterar eller bedriver därmed jämförbar verksamhet med sälprodukter samt av varandra och av Finlands viltcentral avgiftsfritt få handlingar som gäller försäljning, inköp, bokföring, lagring och transport samt andra handlingar som är nödvändiga för övervakning, uppföljning och rapportering enligt denna lag och övriga behövliga uppgifter.

Polisen och Tullen har rätt att inspektera produktionsbyggnader och produktionsanläggningar, förädlingsanläggningar och lager samt motsvarande lokaler som ansluter sig till handeln med sälprodukter. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

Vid inspektion ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

4 §
Förseelse mot bestämmelserna om saluförande av sälprodukter och hänvisningar till strafflagen

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet saluför sälprodukter i strid med bestämmelserna i artiklarna 3.1, 3.1 a eller 3.2 i den i 1 § 1 punkten nämnda förordningen eller artikel 2 i den i 1 § 2 punkten nämnda förordningen, ska för förseelse mot bestämmelserna om saluförande av sälprodukter dömas till böter.

Bestämmelser om straff för naturskyddsbrott finns i 48 kap. 5 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för regleringsbrott finns i 46 kap. 1–3 § i strafflagen.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2020.

Genom denna lag upphävs lagen om handel med sälprodukter (904/2014).

RP 103/2019, JsUB 2/2020, RSv 19/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.