Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

23.4.2020/285

Statsrådets förordning om utsökningsverksamhetens förvaltning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av utsökningsbalken (705/2007) och 6 § 3 och 4 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), av dem 6 § 3 och 4 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda sådana de lyder i lag 693/2016:

1 §
Utsökningsverkets regioner för omfattande verkställighet

Utsökningsverkets regioner för omfattande verkställighet är

1) Södra Finlands region, som omfattar landskapet Nyland,

2) Västra Finlands region, som omfattar landskapen Egentliga Finland, Åland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten,

3) Inre Finlands region, som omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland och Mellersta Finland,

4) Östra Finlands region, som omfattar landskapen Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen,

5) Norra Finlands region, som omfattar landskapen Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland.

2 §
Behörighetsvillkor för ledande förvaltningsfogdar och förvaltningsfogdar

Behörighetsvillkoren för tjänsterna som ledande förvaltningsfogde och förvaltningsfogde är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt god förtrogenhet med utsökningsverksamhet och förvaltningsuppgifter. En ledande förvaltningsfogde ska dessutom ha sådan ledarförmåga som behövs för att sköta uppgiften.

3 §
Behörighetsvillkor för utsökningsöverinspektörer

Till utsökningsöverinspektör kan utnämnas en person som har avlagt högre eller lägre högskoleexamen och som har praktisk erfarenhet av uppgifter som hör till tjänsten eller som i andra uppgifter har förvärvat sådan skicklighet som krävs för att kunna sköta tjänsten framgångsrikt.

4 §
Behörighetsvillkor för utsökningsinspektörer

Till utsökningsinspektör kan utnämnas en person som har avlagt en för tjänsten lämplig yrkesinriktad examen eller högre eller lägre högskoleexamen och som har praktisk erfarenhet av uppgifter som hör till tjänsten eller som i andra uppgifter har förvärvat sådan skicklighet som krävs för att kunna sköta tjänsten framgångsrikt.

5 §
Utnämning till tjänst och utjämning till tjänsteman i tjänsteförhållande

De ledande häradsfogdarna utnämner sina underlydande utmätningsmän, med undantag för häradsfogdarna, till tjänster och till tjänsteförhållanden för viss tid.

6 §
Särskilda behörighetsvillkor som gäller häradsfogdars språkkunskaper

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) är det behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska för tre tjänster som häradsfogde vid Utsökningsverkets verksamhetsenhet för omfattande verkställighet i Södra Finland, för två tjänster som häradsfogde vid Utsökningsverkets verksamhetsenhet för omfattande verkställighet i Västra Finland och för en tjänst som häradsfogde vid Utsökningsverkets verksamhetsenhet för basverkställighet.

Bestämmelser om de behörighetsvillkor som gäller landskapsfogdens språkkunskaper finns i 6 kap. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

7 §
Utsökningsöverinspektörers och övriga tjänstemäns språkkunskaper

Utsökningsverket ska se till att språkkunskaperna också hos sådana anställda som inte omfattas av kravet på högskoleexamen motsvarar behoven inom respektive verksamhetsområde eller uppgift.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda är det behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska för arton tjänster som utsökningsöverinspektör vid Utsökningsverket.

För tjugofem sådana tjänster vid Utsökningsverket för vilka högskoleexamen inte är ett föreskrivet behörighetsvillkor är det behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Bestämmelser om det språk som ska användas vid Utsökningsverkets verksamhetsställe på Åland och om personalens språkkunskaper där finns i 6 kap. i självstyrelselagen för Åland.

8 §
Tjänstemärke

Utmätningsmännen ges ett tjänstemärke som fastställts av Utsökningsverket. Tjänstemärket ska medföras vid tjänsteutövning och visas upp på begäran.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning (1321/2007).

När denna förordning träder i kraft kan en tjänsteman som innehar en tjänst som häradsutmätningsman överföras till en tjänst som utsökningsöverinspektör och en tjänsteman i ett tjänsteförhållande som häradsutmätningsman för viss tid överföras till ett tjänsteförhållande som utsökningsöversinspektör för viss tid även om tjänstemannen inte skulle uppfylla de behörighetsvillkor och krav på språkkunskaper som i denna förordning föreskrivs för utsökningsöverinspektörer.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.