Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

19.12.2019/1338

Statsrådets förordning om den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 och 3 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på organiseringen av verksamheten och på verksamheten i den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd (nämnden) som avses i 10 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), nedan informationshanteringslagen.

2 §
Nämndens sammansättning och behörighetskrav för ledamöterna

Nämnden består utöver ordföranden och vice ordföranden av sju andra ledamöter som var och en dessutom ska ha en personlig ersättare. Nämndens vice ordförande sköter ordförandens uppgifter, om denne har förhinder.

Nämndens ledamöter och ersättare ska ha genom vetenskaplig verksamhet eller i praktiken visad förtrogenhet inom minst ett av de i 10 § 2 mom. i informationshanteringslagen nämnda områdena, vilka förutsätter sakkunskap.

Nämndens ledamöter ska stå i anställningsförhållande till en i 4 § 1 mom. i informationshanteringslagen avsedd informationshanteringsenhet eller en myndighet som verkar vid denna.

3 §
Organisering av verksamheten och beslutsförfarande

Nämndens verksamhet grundar sig på en årlig verksamhetsplan som nämnden godkänner och på en i 11 § 1 mom. i informationshanteringslagen avsedd bedömningsplan.

Nämnden sammankallas av ordföranden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av nämndens ledamöter är närvarande. Som närvarande betraktas också en sådan ledamot som deltar i sammanträdet via videoförbindelse. Nämnden kan till sina sammanträden kalla behövliga sakkunniga som har yttranderätt vid behandlingen av ärenden under sammanträden.

Behandlingen av ärenden i nämnden sker på föredragning av sekreterarna. Nämndens beslut blir den åsikt som majoriteten omfattar. Om rösterna faller lika, blir beslutet den åsikt som ordföranden omfattar.

Sammanträdena protokollförs och av protokollet ska framgå vem som har deltagit i behandlingen av ett ärende samt huruvida en eventuell omröstning i ärendet har genomförts. Protokollet justeras och undertecknas av den sekreterare som nämnden vid sitt sammanträde har valt till undertecknare av protokollet. Den sekreterare som för protokollet kan inte vara protokolljusterare eller undertecknare av protokollet. Protokollen ska publiceras på internet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Ett i 11 § 3 mom. i informationshanteringslagen avsett ställningstagande av nämnden om att uppmärksamgöra en myndighet på brister undertecknas av nämndens ordförande och den sekreterare som föredragit ärendet för nämnden.

4 §
Sekreterarnas uppgifter

Finansministeriet ska enligt 10 § 3 mom. informationshanteringslagen utse en tillräcklig mängd tjänstemän för att sköta de uppgifter som tillkommer nämndens sekreterare.

Utöver det som föreskrivs i 10 § 5 mom. i informationshanteringslagen har nämndens sekreterare följande uppgifter:

1) beredning av de ärenden som ska behandlas vid nämndens sammanträden och föredragning av dem för nämnden i enlighet med beredningsansvaren,

2) beredning av nämndens årliga verksamhetsplan samt beredning av den bedömningsplan som avses i 11 § 1 mom. i informationshanteringslagen och genomförande av de bedömningar som avses i planen,

3) beredning av den berättelse över bedömningsresultaten som avses i 11 § 4 mom. i informationshanteringslagen,

4) styrning av genomförandet av de i 10 § 5 mom. i informationshanteringslagen avsedda uppgifter som nämnden gett i uppdrag till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata,

5) protokollföring av nämndens sammanträden,

6) sörjande för kommunikationen i anknytning till nämndens verksamhet.

Fördelningen av uppgifter mellan sekreterarna fastställs i en anvisning som godkänns av nämnden. En av sekreterarna som finansministeriet utsett är generalsekreterare för nämnden, och generalsekreterarens uppgift är att sköta sammankallandet av sekretariatet samt organiseringen och koordineringen av sekreterarnas uppgifter.

Sekreteraren kan för nämndens räkning och på basis av bedömningsplanen framställa en begäran om tillgång till information enligt 11 § 2 mom. i informationshanteringslagen.

Nämnden fattar beslut om sekreterarnas uppgiftsfördelning när nämnden tillsätter tillfälliga sektioner enligt 10 § 5 mom. i informationshanteringslagen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.