Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

19.12.2019/1321

Statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019):

1 §
Ytterligare uppgifter som ska införas om intressebevakningsfullmakt

I fråga om en intressebevakningsfullmakt införs i registret över förmynderskapsärenden, utöver de uppgifter som avses i 8 § 1 mom. i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019), uppgift om att övervakningen av fullmäktigens verksamhet har upphört med stöd av 39 § 3 mom. i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007).

Om en fullmakt har fastställts endast till viss del, införs även uppgift om detta i registret.

2 §
Tidpunkt för anteckning i registret

När förmyndarmyndigheten av en domstol har fått det meddelande som avses i 65 § 3  mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), 27 § 2 mom. i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007), 44 § 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) eller 56 § 3 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010), ska myndigheten utan dröjsmål och senast dagen efter det att meddelandet inkommit se till att de uppgifter som avses i 8 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata införs i registret över förmynderskapsärenden. En allmän intressebevakares titel och ordningsnummer enligt 8 § 2 mom. i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan dock införas i registret senast den sjunde dagen efter det att meddelandet inkommit. (12.5.2022/319)

Vad som föreskrivs i 1 mom. om antecknande av uppgifter i registret över förmynderskapsärenden, ska också tillämpas när förmyndarmyndigheten förordnar en intressebevakare enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet eller beslutar om ändring av en omständighet som har antecknats i registret. Om beslutet ska iakttas först när det har vunnit laga kraft, införs dock uppgifterna i registret först efter att detta skett.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Ikraftträdelsestadganden:

12.5.2022/319:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.