Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

19.12.2019/1301

Statsrådets förordning om utlåtandeförfarandet i ärenden som gäller förändringar i informationshanteringen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om förfarandet när sådana utlåtanden enligt 9 § 1 mom. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) som gäller utnyttjande av informationslager och informationssystem samt interoperabiliteten och informationssäkerheten lämnas till statliga ämbetsverk eller statliga inrättningar med anledning av bedömda förändringar i informationshanteringen. Begränsningar som gäller statliga ämbetsverk och statliga inrättningar av tillämpningsområde stadgas i 3 § i lagen.

2 §
Förändringar i informationshanteringen som kräver utlåtande av finansministeriet

Ett statligt ämbetsverk och en statlig inrättning ska av finansministeriet begära utlåtande om en förändring i informationshanteringen när ämbetsverket eller inrättningen bedömer att

1) totalkostnaden för upphandling, utveckling eller ändring av den offentliga förvaltningens eller statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster eller informationslager uppgår till minst 1 miljon euro,

2) totalkostnaden för upphandling, utveckling eller ändring av informations- och kommunikationstekniska tjänster eller informationslager som är avsedda för ett eller flera verksamhetsområdens gemensamma bruk uppgår till minst 5 miljoner euro,

3) totalkostnaden för upphandling, utveckling eller ändring av informations- och kommunikationstekniska tjänster eller informationslager som är avsedda för ämbetsverkets eller inrättningens eget bruk uppgår till minst 5 miljoner euro och ibruktagandet av tjänsten eller informationslagret har konsekvenser för andra myndigheters tillgång till information.

Dessutom ska ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning begära utlåtande av finansministeriet när ämbetsverket eller inrättningen bedömer att totalkostnaden för en förändring i strukturella gränssnitt för den offentliga förvaltningens eller statens gemensamma informationslager uppgår till minst 1 miljon euro.

3 §
Uppgifter som ska lämnas i samband med begäran om utlåtande

I samband med begäran om utlåtande ska en preliminär plan för genomförandet av ändringen lämnas till finansministeriet.

4 §
Tidpunkten för begäran om utlåtande

Det statliga ämbetsverket eller den statliga inrättningen ska begära utlåtandet av finansministeriet

1) före utgången av oktober månad det år som föregår rambeslutet, när det statliga ämbetsverket eller den statliga inrättningen föreslår föremålet för utlåtandet för ett förslag som avses i 1 a § 1 mom. i förordningen om statsbudgeten (1243/1992),

2) före utgången av februari månad det år som föregår finansåret, när föremålet för utlåtandet ingår i ämbetsverkets eller inrättningens förslag enligt 1 a § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten om inte utlåtande har getts i enlighet med 1 punkten,

3) efter att ha förhandlat med finansministeriet om de tidsfrister som ska tillämpas i utlåtandeförfarandet, när ämbetsverket eller inrättningen föreslår föremålet för utlåtandet för ett förslag som avses i 2 § 1 mom. i förordningen om statsbudgeten.

Ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning ska begära utlåtande av finansministeriet två månader innan beslut fattas om användningen av ett anslag, om det inte är fråga om en situation som avses i 1 mom.

Dessutom ska statliga ämbetsverk och inrättningar begära utlåtande av finansministeriet när det efter det att finansministeriet gav ett utlåtande har skett en väsentlig förändring i fråga om föremålet för utlåtandet.

Om ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning behöver avvika från en tidsfrist som anges i 1 eller 2 mom., ska ämbetsverket eller inrättningen förhandla om saken med finansministeriet. Efter att ha förhandlat med ämbetsverket eller inrättningen får finansministeriet ge tillstånd att avvika från tidsfristen.

5 §
Behandling vid finansministeriet av ärenden som gäller utlåtande

Finansministeriet ska ge sitt utlåtande inom fyra veckor från det att ministeriet tog emot begäran om utlåtande.

Finansministeriet kan av det statliga ämbetsverket eller den statliga inrättningen begära tilläggsinformation om omständigheter som hänför sig till utlåtandet. Om en begäran om utlåtande förutsätter tilläggsinformation, får finansministeriet och det ämbetsverk eller den inrättning som har begärt utlåtandet komma överens om tidsfristen för tilläggsinformationen och utlåtandet.

Finansministeriet ska sända sitt utlåtande till det statliga ämbetsverk eller den statliga inrättning som har begärt utlåtandet samt till det ministerium till vars förvaltningsområde ämbetsverket eller inrättningen hör.

6 §
Ämbetsverkets eller inrättningens redogörelse för åtgärder

Det statliga ämbetsverk eller den statliga inrättning som har begärt ett utlåtande ska till finansministeriet lämna en redogörelse för de åtgärder som ämbetsverket eller inrättningen har vidtagit med anledning av utlåtandet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.