Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

11.7.2019/893

Statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av det i statsbudgeten anvisade statsunderstödet till kommunernas incitamentsystem för främjande av digitalisering i kommunerna.

2 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Statsunderstöd kan beviljas för projekt som främjar digitalisering och som förnyar verksamhetssätten eller serviceprocesserna och förbättrar deras kvalitet och samhälleliga genomslag.

När understöd beviljas bedöms särskilt projektens samhälleliga och ekonomiska genomslag samt projektens allmänna betydelse för kommunerna.

3 §
Statsunderstödstagare

Statsunderstöd kan beviljas till en kommun eller till flera kommuner gemensamt.

Om flera kommuner förbinder sig till genomförandet av ett projekt, kan understödet beviljas och betalas till den kommun eller samkommun som har förbundit sig att ansvara för användningen av statsunderstödet under hela projektet (projektadministratören). Om stödet beviljas till projektadministratören, ska denna ingå ett i 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) avsett avtal med de andra aktörer som deltar i genomförandet av projektet.

4 §
Statsunderstödets maximibelopp

Maximibeloppet för det statsunderstöd som beviljas kan uppgå till högst 85 procent av de kostnader för projektet som berättigar till statsunderstöd. När maximibeloppet beräknas godkänns mervärdesskattens andel av kostnaderna inte som kostnader.

5 §
Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader som berättigar till statsunderstöd är av projektet orsakade

1) personalkostnader,

2) resekostnader,

3) hyror för lokaler,

4) kostnader för forskning, expertis och konsultation samt andra motsvarande tjänster som köpts eller skaffats med användningstillstånd, när de använts uteslutande för projektet,

5) kostnader för material, tillbehör och motsvarande produkter som direkt orsakas av projektet samt andra verksamhetskostnader.

Kostnader som orsakas av materiella investeringar eller anskaffning av utrustning är inte godtagbara kostnader.

Kostnader som orsakas av programvarulicenser och andra immateriella investeringar är dock godtagbara endast till den del som de är nödvändiga för genomförandet av utvecklingsprojektet.

De kostnader som kommunens eller samkommunens egna verksamhetsenheter tar ut ska basera sig på de faktiska kostnaderna i bokföringen.

6 §
Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd söks hos finansministeriet på det sätt som ministeriet separat meddelat och vid den tidpunkt som ministeriets meddelat.

Av ansökan ska framgå

1) projektets mål, de åtgärder som planerats för att målen ska uppnås och de resultat som eftersträvas,

2) en plan för hur projektets resultat ska utnyttjas och spridas,

3) tidtabellen för genomförandet av projektet samt hur projektet organiseras,

4) sökanden samt de andra aktörer som deltar i genomförandet av projektet samt projektadministratören, om det är fråga om ett gemensamt projekt för flera kommuner och där en projektadministratör har utsetts,

5) projektets totala finansiering, en uppskattning av deltagarnas finansieringsandelar samt de totala kostnaderna exklusive mervärdesskatt,

6) projektets förhållande till målområdets övriga centrala projekt och genomförandet av dem.

7 §
Villkor för användning av statsunderstödet

Villkor för användning av statsunderstödet är att

1) bidragstagarna förbinder sig att dela erfarenheter under projektets genomförandefas,

2) de uppgifter som beskriver projektets resultat får utnyttjas också av andra kommuner,

3) projektet har en separat projektbokföring.

8 §
Understödsbeslut

Understödet beviljas av finansministeriet. I beslutet om understöd får det ställas preciserande villkor och begränsningar för användningen och betalningen av understödet.

9 §
Redogörelse för användningen av statsunderstöd

Statsunderstödstagaren ska på det sätt som ministeriet meddelat för finansministeriet utarbeta en redogörelse för de resultat och det genomslag som uppnåtts med projektet, för ändrade verksamhetssätt, för hur resultaten kan utnyttjas i andra kommuner samt för genomförandet av och kostnaderna för projektet. Till redogörelsen ska det fogas en revisors utlåtande om användningen av understödet. Redogörelsen ska lämnas inom den i statsunderstödsbeslutet angivna tidsfristen från det att projektet avslutades. Om understödet har beviljats en projektadministratör, ska denna sörja för att en redogörelse lämnas till finansministeriet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.