Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

27.6.2019/799

Statsrådets förordning om varumärken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 2 mom. och 44 § 1 mom. i varumärkeslagen (544/2019):

1 §
Ändringsbegäran

En till Patent- och registerstyrelsen riktad begäran om ändring av varumärkesansökan eller registreringen ska innehålla

1) identifikationsuppgifter för den som framför begäran,

2) ansökningsnummer för den varumärkesansökan eller registreringsnummer för det varumärke som begäran avser,

3) en förteckning över de varor eller tjänster som begäran gäller, om begäran inte gäller samtliga varor eller tjänster som varumärkesansökan eller registreringen omfattar,

4) den ändring som sökanden önskar ska antecknas i varumärkesregistret.

Om det är fråga om en i 25 § i varumärkeslagen (544/2019) avsedd ändring av ett tecken, ska till begäran fogas en i 16 § 2 mom. 3 punkten i den lagen avsedd beskrivning av tecknet.

2 §
Anteckning av överlåtelse i varumärkesregistret

En i 38 § 1 mom. i varumärkeslagen avsedd till Patent- och registerstyrelsen riktad begäran om anteckning av överlåtelse i varumärkesregistret ska innehålla

1) identifikationsuppgifter för den som framför begäran om registeranteckning,

2) förvärvarens identifikationsuppgifter,

3) uppgift om det varumärke eller den varumärkesansökan som överlåtits,

4) en förteckning över de varor eller tjänster som överlåtelsen gäller,

5) den dag då överlåtelsen träder i kraft,

6) dokument som bevisar överlåtelsen,

7) förvärvarens samtycke till anteckning av överlåtelsen, om anteckning av överlåtelsen begärs av någon annan än förvärvaren,

8) utredningar och eventuella stadgar i enlighet med 81 § 1 mom. i varumärkeslagen, om överlåtelsen gäller ansökan om eller registrering av kollektiv- eller kontrollmärke,

9) ett bevis enligt 29 § 3 mom. i varumärkeslagen, om det behövs, och

10) identifikationsuppgifter för förvärvarens ombud, om förvärvaren på i 28 § 2 mom. i varumärkeslagen angivet sätt inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 §
Anteckning av pantsättning i varumärkesregistret

En i 40 § 1 mom. i varumärkeslagen avsedd till Patent- och registerstyrelsen riktad begäran om anteckning av pantsättning i varumärkesregistret ska innehålla

1) identifikationsuppgifter för den som framför begäran om registeranteckning,

2) panthavarens identifikationsuppgifter,

3) uppgift om vilket varumärke eller vilken varumärkesansökan pantsättningen avser,

4) den dag då pantsättningen träder i kraft,

5) ett skriftligt pantsättningsavtal.

4 §
Anteckning av licens i varumärkesregistret

En i 43 § 1 mom. i varumärkeslagen avsedd till Patent- och registerstyrelsen riktad begäran om anteckning av licens i varumärkesregistret ska innehålla

1) identifikationsuppgifter för den som framför begäran om registeranteckning,

2) licenstagarens identifikationsuppgifter,

3) uppgift om vilket varumärke eller vilken varumärkesansökan licensen avser,

4) licensens giltighetstid,

5) ett skriftligt licensavtal eller något annat motsvarande dokument som visar att det avtalats om licens, huruvida licensen är exklusiv eller begränsad, huruvida den gäller hela landet eller en del av landet och huruvida den avser samtliga varor eller tjänster som varumärket eller varumärkesansökan omfattar eller en del av varorna eller tjänsterna.

5 §
Förnyelse av registrering

En i 30 § 2 mom. i varumärkeslagen avsedd ansökan om förnyelse av registrering i pappersform ska innehålla

1) sökandens identifikationsuppgifter,

2) registernummer eller ansökningsnummer för det varumärke som ansökan om förnyelse avser, och

3) de varu- och tjänsteklasser som förnyas.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

Denna förordning tillämpas på ansökningar och begäranden som blivit anhängiga efter förordningens ikraftträdande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.