Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

29.5.2019/711

Statsrådets förordning om metoder för underrättelseinhämtning inom militär underrättelseverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 5 mom., 75 § 3 mom. och 112 § 2 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet (590/2019):

1 §
Protokoll

Den som gjort en framställning eller beslutat om användning av en i 10 § 8 punkten i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd metod för underrättelseinhämtning eller en tjänsteman som han eller hon förordnat, ska efter avslutad användning av metoden för underrättelseinhämtning utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll, dock senast inom 90 dagar.

2 §
Protokoll över teleavlyssning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 36 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över teleavlyssning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleavlyssning och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då teleavlyssningen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av teleavlyssningen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) tidpunkt och plats för de åtgärder som avses i 96 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt vem som utfört åtgärderna,

5) om teleavlyssningstillståndet gäller en person, en sådan teleadress eller teleterminalutrustning som personen har innehaft eller som denne annars förmodligen har använt under tillståndets giltighetstid,

6) motivering till innehav eller användning av den teleadress eller teleterminalutrustning som avses i 5 punkten,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

8) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet

9) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

10) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 9 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

11) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 89 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

12) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

Det som föreskrivs i 1 mom. om protokoll över teleavlyssning ska i tillämpliga delar tillämpas även på inhämtande av information i stället för teleavlyssning.

3 §
Protokoll över teleövervakning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 37 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över teleövervakning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleövervakning eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då teleövervakningen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av teleövervakningen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) tidpunkt och plats för de åtgärder som avses i 96 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt vem som utfört åtgärderna,

5) om tillståndet för teleövervakning gäller en person, en sådan teleadress eller teleterminalutrustning som personen har innehaft eller som denne annars förmodligen har använt under tillståndets giltighetstid,

6) motivering till innehav eller användning av den teleadress eller teleterminalutrustning som avses i 5 punkten,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

8) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

9) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

10) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 9 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

11) lämnande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 89 § i lagen om militär underrättelseverksamhet

12) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

4 §
Protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 40 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då åtgärden inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av inhämtandet av basstationsuppgifter, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) tidpunkt och plats för de åtgärder som avses i 96 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt vem som utfört åtgärderna,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

6) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

7) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

8) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 7 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

9) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

5 §
Protokoll över systematisk observation

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 23 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över systematisk observation antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då den systematiska observationen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av den systematiska observationen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

6) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

7) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

6 §
Protokoll över förtäckt inhämtande av information

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 25 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över förtäckt inhämtande av information antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då det förtäckta inhämtandet av information inleddes och avslutades,

3) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

5) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

6) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 5 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

7) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

7 §
Protokoll över teknisk avlyssning och optisk observation

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 27 och 29 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över teknisk avlyssning och optisk observation antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska avlyssningen och den optiska observationen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av den tekniska avlyssningen och den optiska observationen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

6) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

7) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 89 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

9) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

8 §
Protokoll över teknisk spårning

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 31 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över teknisk spårning antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska spårningen inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av den tekniska spårningen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

6) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

7) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 89 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

9) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

9 §
Protokoll över teknisk observation av utrustning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 33 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över teknisk observation av utrustning antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska observationen av utrustning inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av den tekniska observationen av utrustning, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

6) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

7) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 89 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

9) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

10 §
Protokoll över inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning

Över inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning ska det upprättas ett protokoll där det ska antecknas

1) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som fattat beslutet om inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning samt datum då beslutet meddelats, beslutets giltighetstid och beslutets eventuella övriga villkor,

2) den teleadress eller teleterminalutrustning som identifierats med hjälp av en åtgärd, till vilken det riktas eller eventuellt riktas en annan metod för underrättelseinhämtning,

3) underrättelseuppdraget,

4) de fakta som förutsättningarna för och inriktningen av inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning grundar sig på,

5) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som leder och övervakar inhämtandet av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning, samt

6) tidpunkt för när inhämtandet av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning inleddes och avslutades,

7) det totala antalet teleadresser eller teleterminalutrustningar som erhållits med hjälp av åtgärden,

8) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

11 §
Ordnande av militärunderrättelsemyndigheternas täckoperationer

Täckoperationer inom militär underrättelseinhämtning genomförs av en militärunderrättelsemyndighet.

Huvudstabens underrättelsechef förordnar en tjänsteman som är särskilt förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning att ansvara för genomförandet av täckoperationer.

Endast en tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som genomgått av försvarsministeriet godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgifterna och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom om underrättelseverksamhet som uppdraget kräver kan förordnas att utföra täckoperationer.

12 §
Protokoll över täckoperationer

Den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som har svarat för genomförandet av en täckoperation som avses i 45 § 3 mom. 2 punkten i lagen om militär underrättelseverksamhet ska efter att täckoperationen avslutats utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll över genomförandet av täckoperationen.

Utöver de uppgifter som anges i de framställningar, de planer och de beslut som avses i 44 § och 45 § 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över en täckoperation antecknas

1) den som gjort beslutet om täckoperation och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkten då verksamheten inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av täckoperationen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för beslutet,

4) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

5) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

6) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

7) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 6 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

8) täckoperationens viktigaste skeden,

9) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

10) en bedömning av operationens betydelse enligt den som framfört åtgärden eller en av honom eller henne utnämnd tjänsteman särskilt förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning,

11) huruvida brottsförbudet har iakttagits,

12) deltagande verksamheten för den sammanslutning som är föremål för täckoperationen,

13) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

13 §
Ordnande av bevisprovokation genom köp som genomförs av militärunderrättelsemyndigheterna

Bevisprovokation genom köp inom militär underrättelseverksamhet genomförs av en militärunderrättelsemyndighet. Huvudstabens underrättelsechef förordnar en tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som är särskilt förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning att ansvara för genomförandet av bevisprovokation genom köp.

Endast en tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som genomgått av försvarsministeriet godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom om underrättelseverksamhet som uppdraget kräver kan förordnas att bevisprovokation genom köp.

14 §
Protokoll över bevisprovokation genom köp

Den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som har svarat för genomförandet av bevisprovokation genom köp ska efter att verksamheten avslutats utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll över genomförandet av bevisprovokation genom köp.

Utöver de uppgifter som anges i de planer och de beslut som avses i 48 § 3 mom., 49 § och 50 § 2 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över bevisprovokation genom köp antecknas

1) den som gjort beslutet om bevisprovokation genom köp och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkten då verksamheten som gäller bevisprovokation genom köp inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av bevisprovokationen, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning har avslutats före utgången av tidsfristen för beslutet,

4) operationens viktigaste skeden,

5) resultatet av bevisprovokationen samt föremål, ämnen eller annan egendom som militärunderrättelsemyndigheterna omhändertagit och en redogörelse för de åtgärder som vidtagits i fråga om dem,

6) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

8) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

9) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 8 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

10) den ersättning som erbjudits eller använts,

11) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

12) en bedömning av operationens betydelse enligt den tjänsteman som beslutat om genomförandet av bevisprovokationen,

13) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

15 §
Ordnande av användning av informationskällor inom militär underrättelseinhämtning

En tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som är särskilt förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning och som svarar för användningen av informationskällor beslutar om godkännande av en informationskälla.

Den som har godkänts som militärunderrättelsemyndigheternas informationskälla ska registreras i militärunderrättelsemyndigheternas personregister. Registreringen ska göras på ett sådant sätt att den inte äventyrar hemlighållandet av informationskällans identitet. Den tjänsteman som avses i 1 mom. beslutar om registreringen av en informationskälla.

16 §
Registrering av användning av informationskällor

I fråga om användning av informationskällor som avses i 51 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet ska registreras

1) parternas identifikationsuppgifter,

2) det huvudsakliga innehållet i uppgifterna som informationskällan lämnat,

3) tidpunkt för kontakten,

4) kontaktsätt,

5) bedömning av informationskällans tillförlitlighet,

6) betalning av arvode till informationskällan.

17 §
Protokoll över styrd användning av informationskällor

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 53 § 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över styrd användning av informationskällor antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet om styrd användning av informationskällor och datum då beslutet meddelats,

2) operationens viktigaste skeden,

3) tidpunkt då operationen inleddes och avslutades,

4) en redogörelse för de åtgärder som vidtagits i fråga om de uppgifter som informationskällan lämnat,

5) betalning av arvode till informationskällan,

6) en bedömning av operationens betydelse enligt den tjänsteman som svarat för den styrda användningen av informationskällor,

7) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

18 §
Beslut om arvode till informationskälla

Beslut om betalning av arvode till en informationskälla fattas av förmannen för den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som svarar för genomförandet av användningen av informationskällor.

19 §
Platsspecifik underrättelseinhämtning

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 55 § 5 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över platsspecifik underrättelseinhämtning antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) förfarandet för den platsspecifika underrättelseinhämtningen tillräckligt detaljerat antecknat

3) det som uppdagats med hjälp av den platsspecifika underrättelseinhämtningen

4) tidpunkt då operationen inleddes och avslutades,

5) en bedömning av operationens betydelse enligt den tjänsteman som svarat för den platsspecifika underrättelseinhämtningen,

6) en anteckning om när användningen av metoden för underrättelseinhämtning upphört och om utplåningen av anteckningar om informationen och kopior av den, om den platsspecifika underrättelseinhämtningen har riktats mot information som avses i 54 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet och om vilken personen skulle ha rätt eller skyldighet att vägra vittna,

7) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

20 §
Kopiering och kopiering av försändelser

I protokollet över kopiering ska antecknas

1) den domstol som gett tillståndet eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) underrättelseuppdraget,

3) de fakta som förutsättningarna för kopieringen grundar sig på,

4) tidpunkt och plats för kopiering av ett meddelande, dokument eller föremål,

5) tidpunkt för när förordnandet om kvarhållande av en försändelse i enlighet med 58 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet meddelats,

6) det verksamhetsställe som avses i 58 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet och den chef för verksamhetsstället som avses i paragrafens 2 mom.,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

8) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

9) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

10) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 9 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

11) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 89 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

12) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

21 §
Radiosignalspaning

I protokollet över radiosignalspaning ska antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) underrättelseuppdraget,

3) beslutets giltighetstid,

4) frekvensområden för radiovågor som använts,

5) en bedömning av betydelsen av uppgifterna som inhämtats med hjälp av radiosignalspaning,

6) en redogörelse för åtgärder, med vilka man förebygger att kommunikationen för andra än statliga aktörer inte blir föremål för användning av metoder för underrättelseinhämtning,

7) mängden kommunikation för andra än statliga aktörer,

8) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

9) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

10) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

11) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 10 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

12) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

22 §
Underrättelseinhämtning som avser utländska datasystem

Utöver de uppgifter som anges i den plan och det beslut som avses i 62 och 63 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över underrättelseinhämtning som avser utländska datasystem antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) beslutets giltighetstid,

3) en bedömning av åtgärdens utrikespolitiska konsekvenser,

4) tidpunkt för justering av planen,

5) en redogörelse för den justerade planens viktigaste punkter och de eventuella utrikespolitiska konsekvenser som justeringen orsakat,

6) uppgifter om den redogörelse till försvarsministeriet som gäller användning av metoden för underrättelseinhämtning och tidpunkt då redogörelse lämnats,

7) en bedömning av betydelsen av de uppgifter som inhämtats med hjälp av underrättelseinhämtning som avser utländska datasystem,

8) en bedömning av effektiviteten av underrättelseinhämtning som avser utländska datasystem,

9) en redogörelse över förtäckta eller vilseledande arrangemang som använts för att skydda underrättelseinhämtningen som avser utländska datasystem,

10) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

11) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

12) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

13) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 12 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

14) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

23 §
Behandling av teknisk data

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 67 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över behandling av tekniska data antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till behandling av tekniska data och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då behandlingen av tekniska data inleddes och avslutades,

3) grund för avslutande av behandling av tekniska data, om användningen av behandling av tekniska data har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

4) en redogörelse om utplåningen av uppgifter som erhållits genom behandling av tekniska data,

5) en bedömning av den statistiska analysens betydelse,

6) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om utplåning av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa, grund för utplåningen samt om förvaring av dem,

7) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

8) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

9) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 8 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

10) tidpunkt för lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

24 §
Underrättelseinhämtning som avser datatrafik

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 69 och 71 § i lagen om militär underrättelseverksamhet ska i protokoll över underrättelseinhämtning som avser datatrafik antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till underrättelseinhämtning som avser datatrafik eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då underrättelseinhämtning som avser datatrafik inleddes och avslutades,

3) uppgift om ett sådant sökbegrepp som har skapats inom den kategori av sökbegrepp som domstolen godkänt och motivering till användningen av det nya sökbegreppet,

4) grunden till avslutande av underrättelseinhämtningen som avser datatrafik eller användningen av ett sökbegrepp, om användningen av metoden för underrättelseinhämtning eller sökbegreppet har avslutats före utgången av tidsfristen för tillståndet eller beslutet,

5) mängden information som utplånats med stöd av 86 § 1 mom. 1 punkten i lagen om militär underrättelseverksamhet,

6) specificerade uppgifter om en utplåningsåtgärd, tidpunkt för utplåningen och grund för utplåningen som genomförts med stöd av 86 § 1 mom. 2 punkten i lagen om militär underrättelseverksamhet,

7) mängden information som utplånats enligt 82 § 2 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet,

8) mängden datatrafik som erhållits med hjälp av användningen av sökbegrepp,

9) mängden datatrafik som har kommit till fortsatt manuell behandling inom underrättelseinhämtningen som avser datatrafik,

10) den tjänsteman som svarat för utplåningen av den information som avses i 5–7 punkten,

11) en bedömning av effektiviteten av underrättelseinhämtningen som avser datatrafik och de använda sökbegreppen,

12) en bedömning av betydelsen av de uppgifter som inhämtats med hjälp av underrättelseinhämtning som avser datatrafik,

13) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 110 § i lagen om militär underrättelseverksamhet samt uppgifter om förvaringen av upptagningar och handlingar eller om förvaringen av uppgifter som finns i dessa,

14) behövliga identifikationsuppgifter om den tjänsteman, den sakkunnige eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 111 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

15) motivering till lämpligheten för en sakkunnig eller en annan i 111 § 2 och 3 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet avsedd person att utföra uppdraget,

16) den tjänsteman vid en militärunderrättelsemyndighet som styr och övervakar den i 15 punkten avsedda sakkunniges eller någon annan persons verksamhet,

17) lämnande av, uppskjutande av eller avstående från att lämna en sådan underrättelse som avses i 89 § i lagen om militär underrättelseverksamhet,

18) uppgift om lämnande av den anmälan till underrättelsetillsynsombudsmannen som avses i 108 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet.

25 §
Tjänsteman som svarar för skyddande av inhämtande av information

Huvudstabens underrättelsechef förordnar en tjänsteman särskilt förtrogen med användningen av metoder för underrättelseinhämtning vid en militärunderrättelsemyndighet att svara för användningen av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar.

26 §
Överenskommelse om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar

En militärunderrättelsemyndighet får avtala med dem som svarar för de register som avses i 75 § 1 mom. i lagen om militär underrättelseverksamhet om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar.

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.