Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

23.5.2019/707

Justitieministeriets förordning om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom. i lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (667/2019):

1 §
Uppgifter som i konkursärenden ska föras in i ärendehanteringssystemet

Boförvaltaren i ett konkursbo ska sörja för att följande uppgifter utan dröjsmål förs in i ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden:

1) boförvaltarens kontaktuppgifter,

2) borgenärens namn, FO-nummer eller personbeteckning och e-postadress,

3) den sektor inom vilken gäldenären är verksam,

4) antalet anställda,

5) huruvida det är fråga om ett omfattande konkursbo,

6) uppgift om tillsättande av en borgenärsdelegation,

7) konkursboets bankkontonummer,

8) datum då boförteckningen och gäldenärsutredningen beräknas vara klara när de i de situationer som avses i 9 kap. 1 § 2 mom. eller 2 § 2 mom. i konkurslagen (120/2004) inte kan färdigställas inom föreskriven tid,

9) gäldenärens tillgångar enligt boförteckningen,

10) gäldenärens skulder enligt boförteckningen,

11) uppgift om att särskild granskning har utförts,

12) uppgift om att polisanmälan har gjorts,

13) konkursboets inkomster,

14) konkursboets utgifter,

15) medel som redovisats för utmätning när rättsverkningarna av konkursen upphör,

16) boförvaltarens arvode och kostnadsersättning,

17) tid och plats för borgenärssammanträdet,

18) sista dagen för sådant annat beslutsförfarande som avses i 15 kap. 2 § 2 mom. i konkurslagen,

19) bevakningsdag,

20) vilken dag förslaget till utdelningsförteckning har blivit klart,

21) sista dagen för borgenärens yttrande om förslaget till utdelningsförteckning,

22) sista dagen för bestridande,

23) utbetald utdelning till borgenärerna,

24) utdelningsprocent,

25) huruvida gäldenären har egendom när konkursen avslutas, om gäldenären är en juridisk person,

26) huruvida utdelning har utbetalats,

27) datum för godkännande av slutredovisningen,

28) huruvida utredningsåtgärder i efterhand ska vidtas i konkursboet efter det att slutredovisningen har godkänts.

Vid en konkurs som övergått till offentlig utredning ska den offentliga utredaren sörja för att de i 1 mom. avsedda uppgifterna utan dröjsmål förs in i ärendehanteringssystemet till den del boförvaltaren inte fört in dem.

2 §
Handlingar som i konkursärenden ska föras in i ärendehanteringssystemet

Boförvaltaren ska sörja för att följande handlingar utan dröjsmål förs in i ärendehanteringssystemet:

1) beslut om att försätta gäldenären i konkurs,

2) beslut om upphävande av ett beslut om att försätta gäldenären i konkurs,

3) beslut om att konkursen ska läggas ned,

4) en i 9 kap. 1 § 2 mom. eller 2 § 2 mom. i konkurslagen avsedd underrättelse om orsakerna till att boförteckningen och gäldenärsutredningen inte har färdigställts inom föreskriven tid,

5) boförteckning,

6) gäldenärsutredning,

7) anmälan om brottsmisstanke från boförvaltaren som avses i 14 kap. 5 § 4 mom. i konkurslagen,

8) anmälan av orsaken till ett sådant dröjsmål som avses i 10 kap. 2 § 1 mom. i konkurslagen,

9) framställning om att konkursen ska förfalla,

10) ansökan om att konkursen ska förfalla,

11) beslut om att konkursen ska förfalla,

12) beslut om att övergå till offentlig utredning,

13) boförvaltarens redovisning till den offentliga utredaren,

14) beslut om att konkursboets förvaltning ska återföras på borgenärerna,

15) kallelse till borgenärssammanträde,

16) protokoll från borgenärssammanträdet,

17) beslutsförslag och beslut från sådant annat beslutsförfarande som avses i 15 kap. 2 § 2 mom. i konkurslagen,

18) borgenärsdelegationens mötesprotokoll,

19) anmälan av orsaken till ett sådant dröjsmål som avses i 12 kap. 5 § 1 mom. i konkurslagen,

20) meddelande om bevakningsdag,

21) förslag till utdelningsförteckning,

22) sådana nya bestridanden som avses i 13 kap. 6 § i konkurslagen,

23) boförvaltarens utdelningsförteckning,

24) fastställd utdelningsförteckning,

25) årsredogörelse,

26) slutredovisning,

27) utdelningskalkyl,

28) fakturor på boförvaltarens arvode och kostnadsersättning,

29) redogörelse för utredningsåtgärder i efterhand.

Vid en konkurs som övergått till offentlig utredning ska den offentliga utredaren sörja för att de i 1 mom. avsedda handlingarna utan dröjsmål förs in i ärendehanteringssystemet till den del boförvaltaren inte fört in dem.

3 §
Uppgifter som i företagssaneringsärenden ska föras in i ärendehanteringssystemet

Utredaren i ett saneringsförfarande ska sörja för att följande uppgifter utan dröjsmål förs in i ärendehanteringssystemet:

1) utredarens kontaktuppgifter,

2) borgenärens namn, FO-nummer eller personbeteckning och e-postadress,

3) den sektor inom vilken gäldenären är verksam,

4) antalet anställda när förfarandet inleds,

5) omsättning för den räkenskapsperiod som föregått förfarandet,

6) gäldenärens tillgångar när förfarandet inleds,

7) gäldenärens skulder när förfarandet inleds,

8) uppgift om tillsättande av en borgenärsdelegation,

9) procent för reducering av saneringsskulder,

10) betalningar till borgenärerna,

11) saneringsprogrammets löptid,

12) utredarens arvode och kostnadsersättning,

13) övriga kostnader för saneringsförfarandet.

4 §
Handlingar som i företagssaneringsärenden ska föras in i ärendehanteringssystemet

Utredaren ska sörja för att följande handlingar utan dröjsmål förs in i ärendehanteringssystemet:

1) beslut om att inleda ett saneringsförfarande,

2) beslut om upphävande av ett beslut om att inleda ett saneringsförfarande,

3) ansökan om att avbryta ett saneringsförfarande,

4) beslut om att ett saneringsförfarande ska upphöra,

5) utredning om gäldenärens ekonomiska situation,

6) förslag till saneringsprogram,

7) förteckning över bestridanden,

8) omröstningsutredning,

9) beslut om rösträtt och gruppindelning,

10) fastställt saneringsprogram,

11) borgenärsdelegationens mötesprotokoll,

12) fakturor på utredarens arvode och kostnadsersättning.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

Bestämmelserna i 1 § 1 mom. 8 punkten och 2 § 1 mom. 4, 8 och 19 punkten tillämpas inte på konkurser som har börjat före ikraftträdandet av denna förordning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.