Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

16.5.2019/661

Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom., 7 § 3 mom. och 12 § 6 mom. i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (530/2019):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådana skyldigheter i EU-tvistlösningsförfaranden enligt lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister (530/2019) som åläggs andra än den berörda personen och som gäller

1) underrättelser som hänför sig till ansökningar enligt 2 § i den lagen,

2) den förteckning över oberoende och kompetenta personer som avses i 12 § i den lagen,

3) utnämningen av sådana oberoende och kompetenta personer som avses i 12 § i den lagen till en tvistlösningskommitté som avses i den paragrafen.

2 §
Underrättelser som gäller ansökningar

Utöver vad som i 2–6 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister föreskrivs om behandlingen av ansökningar, ska den behöriga myndigheten inom två månader från mottagandet av en ansökan underrätta de behöriga myndigheterna i de övriga berörda staterna om mottagandet samt om vilket eller vilka språk den har för avsikt att använda vid kommunikationen under förfarandena för behandling av ärendet.

När den behöriga myndigheten av den berörda personen tar emot en sådan underrättelse om återkallelse av en ansökan som avses i 7 § i den lag som nämns i 1 mom., ska myndigheten utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i de övriga berörda staterna om att förfarandet upphör.

3 §
Förteckningen över oberoende och kompetenta personer

Utöver vad som i 12 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister föreskrivs om oberoende och kompetenta personer, ska finansministeriet till den förteckning över oberoende och kompetenta personer som avses i den bestämmelsen anmäla alla de oberoende och kompetenta personer som ministeriet utsett. Finansministeriet ska för förteckningen utse minst tre fysiska personer som är kompetenta och oberoende, och som kan agera opartiskt och med integritet.

Finansministeriet ska till Europeiska kommissionen meddela namnen på de oberoende och kompetenta personer som ministeriet har utsett samt lämna kommissionen fullständig och aktuell information om dessa personers yrkesmässiga och akademiska bakgrund, deras kompetens, deras expertis och eventuella intressekonflikter som de kan ha. I meddelandet får det också preciseras vilka av dessa personer som kan utnämnas till ordförande.

Finansministeriet ska utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen om eventuella ändringar i förteckningen över oberoende och kompetenta personer. Finansministeriet ska införa förfaranden för att från förteckningen stryka en person som ministeriet har utsett, om den personen inte längre är oberoende.

När finansministeriet av skäl som rör bristande oberoende har grundad anledning att invända mot en oberoende och kompetent person som står kvar på förteckningen, ska ministeriet underrätta Europeiska kommissionen om detta och tillhandahålla behövliga bevis som stöd för sin misstanke. Om någon annan medlemsstat har lämnat en sådan underrättelse om en person som finansministeriet har utsett och kommissionen har informerat om invändningen och bevisen till stöd för den, ska finansministeriet utreda saken inom sex månader och besluta huruvida personen fortfarande ska stå kvar på förteckningen eller strykas från den, samt utan dröjsmål underrätta kommissionen om beslutet.

4 §
Utnämning av oberoende och kompetenta personer till en tvistlösningskommitté

Utöver vad som i 12 § i lagen om förfarandet för att lösa internationella skattetvister föreskrivs om utnämning av oberoende och kompetenta personer till en tvistlösningskommitté eller en kommitté för alternativ tvistlösning, ska reglerna för utnämning av oberoende och kompetenta personer och deras ersättare fastställas genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de berörda staterna. Om detta inte har gjorts, ska utnämningen ske genom lottdragning.

Om nationella utnämnande organ har utnämnt de oberoende och kompetenta personerna på begäran av den berörda personen, därför att ingen av de behöriga myndigheterna i de berörda staterna har utnämnt minst en oberoende och kompetent person till en tvistlösningskommitté eller en kommitté för alternativ tvistlösning, ska de på detta sätt utnämnda oberoende och kompetenta personerna utnämna en ordförande. Ordföranden väljs då genom lottdragning från förteckningen över oberoende och kompetenta personer, förutsatt att reglerna för utnämning av oberoende och kompetenta personer inte har fastställts genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de berörda staterna.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.