Beaktats t.o.m. FörfS 708/2020.

29.3.2019/370

Lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Denna lag tillämpas på sådana medborgare i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Förenade kungariket) som har anlänt till Finland före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och som har registrerat sin rätt att vistas i Finland eller som har lämnat in en registreringsansökan till Migrationsverket före utträdet, och på deras familjemedlemmar.

2 §

På rätten att vistas i Finland för dem som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag tillämpas efter det utträde som avses i 1 § bestämmelserna i 154, 156, 156 a, 158 a, 160, 161, 161 a–161 g, 163–168, 168 a, 168 b, 170–172 och 172 a § samt 13 kap. i utlänningslagen (301/2004).

Om en i 1 § avsedd registreringsansökan avslås, upphör sökandens rätt att vistas i Finland när beslutet om avslag har vunnit laga kraft.

Den som omfattas av tillämpningsområdet för denna lag jämställs med personer som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

3 §

Denna lag träder i kraft den 30 mars 2019 och gäller till och med den 31 december 2020.

Denna lag tillämpas från den dag då Förenade kungariket upphör att vara medlem av Europeiska unionen, om Förenade kungariket inte har ratificerat det med Europeiska unionen ingångna avtalet om utträde.

RP 321/2018, FvUB 34/2018, RSv 277/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.