Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

8.2.2019/179

Lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning, uppgifter och verksamhetsställen

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (servicecentret) är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att

1) producera centraliserade ekonomiförvaltningsuppgifter enligt vad statskontoret med stöd av 12 b § i lagen om statsbudgeten (423/1988) har bestämt vara servicecentrets uppgift och ansvar,

2) tillhandahålla tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt andra motsvarande stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen, enligt vad som avtalats om dem i serviceavtal, (9.7.2020/558)

3) producera analys- och rapporteringstjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen för servicecentrets kunder till stöd för beredningen och beslutsfattandet. (9.7.2020/558)

Servicecentret kan även ha andra uppgifter som det föreskrivs särskilt om.

Bestämmelser om servicecentrets huvudsakliga verksamhetsställe och andra verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet.

1 a § (9.7.2020/558)
De gemensamt personuppgiftsansvariga för uppgifter som avser ekonomi- och personalförvaltning samt ansvarsfördelningen mellan dem

Servicecentret är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med de statliga ämbetsverken och inrättningarna, republikens presidents kansli, riksdagen och de ämbetsverk som är verksamma i anslutning till riksdagen. Det gemensamma personuppgiftsansvaret gäller sådana uppgifter i de av servicecentret ägda informationssystemen som behövs vid produktionen av statens ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter, statens ekonomi- och personalförvaltningstjänster och andra motsvarande stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen.

Servicecentret svarar för den tekniska funktionen hos de informationssystem som behövs för att producera uppgifterna och tjänsterna samt för det tekniska gränssnittet för registrering, behandling och utlämnande av uppgifter. Servicecentret svarar också för informationssystemens tillgänglighet och för uppgifternas integritet, oföränderlighet, skydd och bevarande. De andra gemensamt personuppgiftsansvariga svarar för den personuppgiftsansvariges uppgifter i övrigt och fungerar som kontaktpunkt för de registrerade. De registreringar som finns i registren är handlingar som tillhör servicecentrets kunder.

1 b § (9.7.2020/558)
Uppgifter som används i analys- och rapporteringstjänsterna

Servicecentret har rätt att avgiftsfritt och oberoende av sekretessbestämmelserna av den myndighet som är behörig enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) få de uppgifter om statsförvaltningens verksamhet och ekonomi som är nödvändiga för skötseln av uppdrag som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten ur sådana register som förs av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, affärsverket Senatfastigheter, Hansel Ab och Haus kehittämiskeskus Oy (gemensamma serviceproducenter) och som innehåller uppgifter om planeringen och uppföljningen av verksamheten, ekonomi- och personalförvaltningen, den gemensamma grundläggande informationstekniken och hanteringen av upphandlingar samt om lokalhantering, centraliserade utbildningstjänster, projekthantering och organisationsstruktur vid statens ämbetsverk och inrättningar. Servicecentret, de gemensamma serviceproducenterna och den myndighet som lämnar ut uppgifterna ska i samverkan bestämma vilka uppgifter som ska lämnas ut för analys- och rapporteringstjänster. Uppgifter enligt 24 § 1 mom. 2, 5 och 7–11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får dock inte lämnas ut.

Sådana uppgifter enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) som hör till särskilda kategorier av personuppgifter får inte lämnas ut. Uppgifter om hur länge en frånvaro på grund av sjukdom, yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet fortgått får dock lämnas ut. Vid behandlingen av uppgifter ska lämpliga skyddsåtgärder iakttas. Uppgifterna ska pseudonymiseras före de överförs för analys. De uppgifter som publiceras ska anonymiseras eller aggregeras så att enskilda personer inte kan identifieras utifrån dem.

Servicecentret är personuppgiftsansvarig med avseende på de uppgifter som det har fått med stöd av 1 mom.

2 §
Servicecentrets kunder

Servicecentrets kunder är statliga ämbetsverk, inrättningar och fonder utanför budgeten. Kunder kan dessutom vara riksdagen, i anslutning till riksdagen verksamma ämbetsverk i enlighet med vad kanslikommissionen beslutar, enheter som är underställda riksdagen och som övervakas av den, statliga affärsverk samt sådana aktiebolag med statlig majoritet, vars tillhandahållande av offentliga tjänster regleras genom lag.

3 §
Verkställande direktör

Servicecentret leds av en verkställande direktör i tjänsteförhållande.

Verkställande direktören utnämns av finansministeriet. Verkställande direktören svarar för verksamhetens resultat, att målen uppnås och att den interna kontrollen ordnas samt leder och utvecklar verksamheten och samarbetet med statens övriga servicecenter och med de ämbetsverk som är kunder.

4 §
Arbetsordning

Servicecentrets arbetsordning fastställs av verkställande direktören. Arbetsordningen ska innehålla närmare bestämmelser om åtminstone ämbetsverkets organisation, förvaltning och verksamhet samt om beredning och avgörande av ärenden.

5 §
Kunddelegation och delegation

Servicecentret har en kunddelegation och kan ha en delegation. Närmare bestämmelser om kunddelegationens och delegationens sammansättning, uppgifter, tillsättande och mandatperiod kan meddelas i arbetsordningen.

6 §
Styrning av servicecentret

Servicecentrets verksamhet styrs av finansministeriet.

7 §
Avgörande av ärenden

Verkställande direktören avgör ärenden som hör till servicecentrets behörighet. Verkställande direktören kan i arbetsordningen bestämma att ett ärende som omfattas av hans eller hennes beslutanderätt ska avgöras av en annan tjänsteman vid servicecentret.

Verkställande direktören avgör ärenden som gäller servicecentrets verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag, resultatmål och bokslut samt på föredragning utnämningsärenden och andra ärenden som får överklagas hos förvaltningsdomstolen.

8 §
Avgifter för tjänsterna

Servicecentrets prestationer är avgiftsbelagda för kunderna. För prestationerna tas det ut avgifter till ett belopp som motsvarar servicecentrets totala kostnader för prestationerna.

Avgifterna för enskilda prestationer fastställs i serviceavtal som ingås med kunderna.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På avgångsåldern för tjänstemän som har övergått från en tjänst inom Försvarsmakten, som varit anställda vid Försvarsförvaltningens servicecentral och som vid ikraftträdandet av denna lag är anställda vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning tillämpas de bestämmelser som gällde den 31 december 2007.

På avgångsåldern för tjänstemän som har övergått från en tjänst inom Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet samt som är eller har varit tjänstlediga från en tjänst inom Gränsbevakningsväsendet, som varit anställda vid inrikesförvaltningens servicecentral och som vid ikraftträdandet av denna lag är anställda vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning tillämpas de bestämmelser som gällde den 31 december 2007.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag är utnämnd till en tjänst vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning är fortfarande behörig för sin tjänst.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag har tjänsten som verkställande direktör för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning fortsätter i sin tjänst fram till utgången av sin mandatperiod.

RP 281/2018, FvUB 25/2018, RSv 214/2018

Ikraftträdelsestadganden:

9.7.2020/558:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

RP 20/2020, FvUB 12/2020, RSv 73/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.