Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

17.1.2019/138

Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av miljöskyddslagen (527/2014):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på byggande och tillbyggnad av och verksamhet i sådana djurstall för vilka det ska lämnas en anmälan enligt 115 a § i miljöskyddslagen (527/2014).

2 §
Minimiavstånd

Djurstall, tillbyggnader till djurstall och byggnader eller konstruktioner som är avsedda för lagring av stallgödsel ska placeras på minst ett i bilaga 1 angivet avstånd (minimiavstånd) från de på närmaste grannfastighet belägna byggnader avsedda för boende eller semesterboende eller där belägna skolor, daghem och sjukhus och andra motsvarande objekt där lukt kan medföra olägenhet för människors trivsel (objekt som kan störas av lukt). Minimiavståndet ska bestämmas med beaktande av det totala antal djurenheter som räknas ut för samtliga djur i djurstallet med hjälp av de djurenhetskoefficienter som avses i 27 § i miljöskyddslagen. Avståndet mäts från ytterväggen på djurstallet, tillbyggnaden till djurstallet eller lagringsplatsen för stallgödsel till ytterväggen på det objekt som kan störas av lukt.

Om olika djurarter hålls i en och samma byggnad i ett djurstall eller om olika djurarter hålls i separat byggnader som hör till ett djurstall, bestäms minimiavståndet för djurstall och lagringsplatser för stallgödsel enligt den i tabell 1 nämnda djurart för vilken minimiavståndet är längst till det objekt som kan störas av lukt. Minimiavståndet ska bestämmas med beaktande av det totala antal djurenheter som räknas ut för samtliga djur på gården med hjälp av djurenhetskoefficienterna.

Om det används flera än ett slag av de i bilaga 1 avsedda teknikerna för att minska luktutsläpp, bestäms minimiavståndet för djurstallar, tillbyggnader till djurstallar och lagringsplatser för stallgödsel enligt den kolumn i tabellen med stöd av vilken avståndet är längst till det objekt som kan störas av lukt.

De minimiavstånd som anges i bilaga 1 tillämpas inte på väderskydd för djur som föds upp utomhus året runt. Väderskydd för djur som föds upp utomhus året runt och lagringsplatser för oförpackade organiska gödselfabrikat ska placeras så att de inte förorsakar allvarliga luktolägenheter för objekt som kan störas av lukt.

Djurstall, tillbyggnader till djurstall och väderskydd för djur som föds upp utomhus året runt ska placeras på minst 50 meters avstånd från vattendrag.

Rasthagar för djur i djurstallets omedelbara närhet ska placeras på minst 100 meters avstånd från närmaste objekt som kan störas av lukt.

3 §
Avvikelse från minimiavstånd

Vid placering av en tillbyggnad till ett djurstall eller en tillbyggnad till en lagringsplats för stallgödsel får avvikelse göras från det minimiavstånd som föreskrivs i 2 § 1–3 mom., om tillbyggnaden inte kan placeras på fastigheten på en plats som uppfyller kravet på minimiavstånd och om avvikelsen från minimiavståndet med beaktande av de åtgärder och den teknik som ska användas för att minska luktspridning samt de lokala förhållandena inte förorsakar allvarliga luktolägenheter för det objekt som kan störas av lukt. På placering av tillbyggnader vid exceptionella situationer ska vad som i 11 § i miljöskyddslagen föreskrivs om placering av verksamhet som medför risk för förorening av miljön tillämpas.

Beslut om avvikelse från minimiavstånd och om godkännande av placeringsplats fattas av den myndighet som behandlar anmälan.

4 §
Begränsning av vissa luktutsläpp

Fällningsbrunnar och pumpbrunnar för flytgödsel ska förses med ett fast installerat täcke eller byggas så att de inte förorsakar luktolägenheter i miljön.

Flytgödselbehållare ska fyllas på under vätskenivån.

5 §
Nyttjande av stallgödsel

Om stallgödsel nyttjas som näring på åkrar ska det ske planmässigt. Den för spridning av stallgödsel lämpliga åkerareal som står till förfogande under djurstallets verksamhetstid ska vara minst så stor som den i bilaga 2 angivna areal som beräknas utifrån det faktiska antalet djur i djurstallet. När arealbehovet beräknas ska den mängd stallgödsel som skickas för återvinning till en miljötillståndspliktig anläggning eller till en annan gård beaktas samt hänsyn tas till hur processningen av stallgödseln påverkar gödselmängden.

6 §
Hantering av vissa typer av avloppsvatten

Utöver vad som i 154 b och 156 § i miljöskyddslagen och med stöd av dessa paragrafer föreskrivs om behandling och avledande av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet, får sådant tvättvatten från mjölkrum som inte innehåller toalettavfall ledas till djurstallets urin- eller flytgödselbehållare, om tvättvattnet återvinns som gödsel på åkrar.

Avrinningsvatten från rasthagar ska samlas upp. Uppsamlat avrinningsvatten får återvinnas som gödsel på åkrar. Obehandlat avrinningsvatten får inte ledas ut i miljön.

7 §
Hantering av foderavfall

Foderavfall och övriga rester från utfodring ska lagras så, att lagringen inte förorsakar näringsutsläpp i yt- eller grundvatten, osnygghet, luktolägenheter eller andra olägenheter för miljön.

8 §
Hantering av döda djur

Döda djur ska lagras på ett ogenomträngligt underlag och på ett ställe som är lämpligt för ändamålet så, att lagringen inte föranleder olägenheter för miljön. Om döda djur lagras tre dygn eller längre än så, ska det utrymme som används för lagringen vara nedkylt eller dess temperatur annars vara så låg att kadavren bevaras oförstörda.

På områden där nedgrävning av döda djur är tillåten med stöd av annan lagstiftning, ska hela kadaver av nötkreatur, får, getter, fjäderfä, svin och hästdjur grävas ned i marken så, att detta inte föranleder osnygghet, nedskräpning, allvarliga luktolägenheter eller risk för förorening av mark, grund- eller ytvatten eller annan olägenhet för miljön.

Döda djur får inte grävas ned på ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde, ett i 4 kap. 11 § i vattenlagen (587/2011) avsett skyddsområde för en vattentäkt, ett översvämmat område eller en sluttning mot ett vattendrag och inte heller på kortare avstånd än 250 meter från en brunn som används för hushållsvatten, en källa eller någon annan vattentäkt. Döda djur ska grävas ned på minst en meters djup och platsen ska fyllas igen med jord omedelbart. Döda djur får inte grävas ned i en förpackning som inte förmultnar.

9 §
Uppföljning av verksamheten och rapportering

Verksamhetsutövaren ska föra bok med uppgifter för årsvis uppföljning av djurstallets verksamhet.

Följande uppföljningsuppgifter ska bevaras i fem år och på begäran företes den kommunala miljövårdsmyndigheten:

1) antalet djur,

2) den mängd stallgödsel i kubikmeter enligt djurart och enligt typ av stallgödsel som årligen uppkommer inom verksamheten,

3) leveransställen för eller mottagare av stallgödsel och tidpunkter för stallgödselleveranser enligt djurart och typ av stallgödsel,

4) nya eller förändrade åkerarealer som används för spridning av stallgödsel och avtal, samt

5) den mängd döda djur som årligen skickas till en miljötillståndspliktig anläggning och nedgrävda djur angivet i styck eller i ton samt tidpunkter för leveranserna.

Det beslutet som meddelas med anledning av anmälan ska förenas med behövliga villkor om de uppföljningsuppgifter som regelbundet ska rapporteras till den kommunala miljövårdsmyndigheten och som kan bestå av sådana uppföljningsuppgifter som avses i 2 mom. eller av annan miljövårdsinformation som myndigheten behöver för övervakningen av djurstall.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

11 §
Övergångsbestämmelser

Denna förordning tillämpas på i 115 d § i miljöskyddslagen avsedda ärenden som gäller beslut med anledning av anmälan för djurstall och som har inletts efter förordningens ikraftträdande.

Vad som föreskrivs i 2 § om minimiavstånd gäller endast sådana nya djurstall, nya tillbyggnader till djurstall och nya byggnader eller konstruktioner för lagring av stallgödsel som byggs efter förordningens ikraftträdande.

Vad som i 4 § föreskrivs om täckning och byggande av fällningsbrunnar och pumpbrunnar för flytgödsel samt om påfyllning av flytgödselbehållare tillämpas endast på nya flytgödselbehållare som byggs efter förordningens ikraftträdande.

Bilaga 1

Tabeller för minimiavstånd till djurstall

Tabell 1. Djurstall för nötkreatur och lagringsplatser för stallgödsel

Antal djurenheter Krav på avstånd för djurstall och lagringsplatser för stallgödsel, meter, enligt täckningsmetod på lagringsplatsen eller metod för bearbetning av gödsel
Flytgödsellager med skorpbildning Flytgödsellager med skorpbildning och kylning i gödselkanaler i bruk I flytgödsellager ett flytande täcke eller ett täcke av tältkaraktär eller tak och väggar I flytgödsellager ett flytande täcke eller ett täcke av tältkaraktär eller tak och väggar samt kylning i gödselkanaler i bruk I flytgödsellagertätt täcke, t.ex. betong-lock Strögödsel, ströbädd eller torrgödsel där urinen avskiljs, gödselstad med tak
540–809 150 100 100 100 100 100
810–989 200 150 150 100 100 150
990–1 099 250 200 150 100 100 150
1 100–1 649 300 250 200 150 100 200
1 650–2 089 350 300 250 200 150 250
2 090–2 475 400 350 250 200 150 300
2 476–3 024 450 400 300 250 150 350
3 025–3 229 500 450 350 250 200 400

Gränserna för tillämpningsområdet för mjölkkor (50–299 mjölkkor) är 540–3 229 djurenheter.

Gränserna för tillämpningsområdet för dikor (130–599 dikor) är 559–2 576 djurenheter.

Gränserna för tillämpningsområdet för köttboskap (100–499 köttboskap) är 570–2 844 djurenheter.

Tabell 2. Djurstall för svin och lagringsplatser för stallgödsel

Antal djurenheter Krav på avstånd för djurstall och lagringsplatser för stallgödsel, meter, enligt täckningsmetod på lagringsplatsen eller metod för bearbetning av gödsel
I flytgödsellager ett flytande täcke eller ett täcke av tältkaraktär eller tak och väggar I flytgödsellager ett flytande täcke eller ett täcke av tältkaraktär eller tak och väggar samt kylning i gödselkanaler i bruk I djurstallar frånluftstvätt* eller biofilter och i flytgödsellager ett flytande täcke eller ett täcke av tältkaraktär eller tak och väggar I flytgödsellager ett tätt täcke, t.ex. ett betonglock Strögödsel, ströbädd eller torrgödsel där urinen avskiljs, gödselstad med tak
250–400 100 100 100 100 100
401–700 150 150 100 100 150
701–1 000 250 200 150 100 200
1 001–1 500 300 250 200 150 300
1 501–2 000 400 350 250 200 400
2 001–2 500 450 400 300 200 450
2 501–2 999 500 450 300 300 500

Gränserna för tillämpningsområdet för slaktsvin (250–2000 slaktsvin) är 250–2 000 djurenheter.

Gränserna för tillämpningsområdet för suggor (100–750 suggor) är 260–1 950 djurenheter.

* Det finns olika typer av frånluftstvättar, bl.a. biologiska tvättar, syratvättar, kemiska tvättar samt två- och trestegstvättar.

Tabell 3. Djurstall för broilrar och lagringsplatser för stallgödsel

Antal djurenheter Krav på avstånd, meter, gödselstad med tak
300–599 100
600–899 150
900–1 200 200

Gränserna för tillämpningsområdet för broilrar (10 000–40 000 broilrar) är 300–1 200 djurenheter.

Tabell 4. Djurstall för värphöns och lagringsplatser för stallgödsel

Antal djurenheter Krav på avstånd, meter, gödselstad med tak
280–999 100
1 000–1 999 150
2 000–2 800 200

Gränserna för tillämpningsområdet för värphöns (4  000 – 40 000 värphöns) är 280–2 800 djurenheter.

Tabell 5. Djurstall för kalkoner och lagringsplatser för stallgödsel

Antal djurenheter Krav på avstånd, meter, gödselstad med tak
250–479 100
480–959 150
960–1 439 200
1 440–1 919 250
1 920–2 599 300
2 600–2 999 350

Gränserna för tillämpningsområdet för kalkoner (2 083–24 992 kalkoner) är 250–2 999 djurenheter.

Tabell 6. Djurstall för andra djurarter och lagringsplatser för stallgödsel*

Antal djurenheter Krav på avstånd, meter, gödselstad med tak
250–999 100
1 000–1  999 150
2 000–2 999 200

I fråga om andra djurarter är gränserna för tillämpningsområdet 250–2 999 djurenheter.

*Med djurstall för andra djurarter avses djurstall för de andra djurarter som nämns i bilaga 3 i miljöskyddslagen än de djurarter som avses ovan i tabellerna 1–5.

Bilaga 2

Behovet av spridningsareal för stallgödsel, vilket baserar sig på djurantalet

Maximiantalet djur per hektar som lämpar sig för spridning av stallgödsel

Mjölkko 1,3
Diko, avelstjur (tjur > 2 år) 2,5
Kviga (12–24 mån.) 3,5
Köttnöt (tjur 12–24 mån.) 2,7
Kokalv 6–12 mån. 4,5
Tjurkalv 6–12 mån. 3,5
Kokalv < 6 mån., tjurkalv < 6 mån. 11
Sugga med grisar 2,7
Slaktsvin* 9
Galt 4,5
Avelssvin, sinsugga i suggstall 6
Avvand gris, 5–11 veckor* 26
Värphöna 150
Broilerhona 110
Tupp 115
Kalkonmoder 45
Slaktkalkon* 90
Broiler* 280
Unghöna* 440
Häst 2 år– 2
Ponny 2 år, häst 1 år 3,5
Liten ponny 2 år, ponny 1 år, häst < 1 år 5
Liten ponny 1–2 år, ponny < 1 år 8
Liten ponny < 1 år 12
Får, tacka med lamm, get, get med killingar 7
Struts 10
Bison 3
Vildsvin 9

* per djurplats

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.