Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

28.12.2018/1384

Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2019–2021

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökningsavgifter i vissa ärenden som inleds vid tingsrätten, hovrätten och marknadsdomstolen genom ansökan.

Vid tingsrätten tas ansökningsavgift ut i ärenden som gäller äktenskapsskillnad, medling i domstol, konkurs och saneringsförfarande samt i andra sådana ärenden som inleds genom ansökan och som behandlas i den ordning som anges i 8 kap. i rättegångsbalken.

Vid hovrätten tas ansökningsavgift ut i ärenden som inleds genom ansökan.

Vid marknadsdomstolen tas ansökningsavgift ut i ärenden som inleds genom ansökan, dock inte i sådana marknadsrättsliga ärenden som avses i 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013).

2 §
Ansökningsavgifter vid tingsrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid tingsrättens kansli eller sammanträde tas ansökningsavgift ut i enlighet med denna paragraf.

För behandlingen av ett ärende som inleds genom ansökan tas det ut 260 euro, om inte något annat föreskrivs nedan.

För behandlingen av i detta moment avsedda ansökningsärenden tas ansökningsavgifter ut som följer:

1) äktenskapsskillnad:

a) 200 euro,

b) om ärendet överförs till behandling vid sammanträde, tas avgift ut på samma sätt som i tvistemål,

c) fortsatt behandling efter betänketiden 100 euro,

2) medling i domstol:

a) om medling inte inleds 100 euro,

b) om medling inleds 260 euro,

3) konkurs:

a) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 310 euro ut av sökanden, om gäldenären inte försätts i konkurs,

b) i ett ärende som gäller försättande i konkurs tas 670 euro ut av konkursboet,

c) i ett konkursärende som avslutas genom fastställande av utdelningsförteckningen tas 770 euro ut,

d) i ett konkursärende som avslutas på något annat sätt än genom fastställande av utdelningsförteckningen tas 310 euro ut; avgift tas dock inte ut, om konkursen fortsätter som offentlig utredning,

e) i något annat ärende som bygger på konkurslagen (120/2004) och som behandlas separat på ansökan tas 310 euro ut av sökanden; avgift tas dock inte ut i ett ärende som gäller säkringsåtgärder eller tvångsmedel, bestyrkande av boförteckning eller någon annan av gäldenärens skyldigheter, efterbevakning eller rättelse eller ändring av en fastställd utdelningsförteckning,

f) för behandlingen av ett ärende som gäller en fordran som har bestridits tas avgift ut på samma sätt som i tvistemål hos den som har bestridit fordran, om ärendet såsom tvistigt överförs till behandling vid sammanträde,

4) saneringsförfarande:

a) ett ärende som leder till beslut om att inte inleda saneringsförfarande 310 euro,

b) ett ärende som leder till beslut om att inleda saneringsförfarande 1 020 euro,

c) ett annat ärende som hänför sig till saneringsförfarande och som behandlas separat på ansökan 310 euro,

5) ett ärende enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 260 euro; om gäldenären är sökande är ärendet dock avgiftsfritt.

3 §
Avgift vid sökande av ändring i böter eller ordningsbot

Ärenden som gäller sökande av ändring enligt lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) behandlas avgiftsfritt vid tingsrätten. Även om ärendet behandlas vid sammanträde tas det inte ut någon avgift.

4 §
Ansökningsavgiften vid hovrätten

För behandlingen av ett ansökningsärende vid hovrätten tas 260 euro ut i ansökningsavgift.

5 §
Ansökningsavgiften vid marknadsdomstolen

För behandlingen av ett ansökningsärende vid marknadsdomstolen tas 260 euro ut i ansökningsavgift. För behandlingen av ett marknadsrättsligt ärende som inleds genom ansökan tas det dock ut en avgift enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2021.

För en prestation vars betalningsgrund har uppstått före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut enligt justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.