Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

19.12.2018/1214

Statsrådets förordning om Trafikledsverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet statsrådets beslut

föreskrivs med stöd av 3 § 3 mom. och 4 § 2 mom. i lagen om Trafikledsverket (936/2018):

1 §
Organisation och tjänstemannaledning

Generaldirektören leder Trafikledsverket och övervakar att de uppgifter som hör till ämbetsverket utförs effektivt och ändamålsenligt.

De tjänstemän som har en ledande uppgift inom ämbetsverket svarar för att den verksamhet de leder ger resultat och utvecklas.

2 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för de tjänstemän som lyder direkt under generaldirektören och hör till ämbetsverkets ledning samt de andra tjänstemän som har en ledande uppgift och som lyder direkt under generaldirektören är högre högskoleexamen eller någon annan lämplig examen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga.

3 §
Tjänster samt utnämning och anställning av personal

Generaldirektören beslutar om inrättande och indragning av tjänster inom Trafikledsverket samt om ändring av tjänstebenämningar, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Generaldirektören utnämner eller anställer ämbetsverkets personal, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

4 §
Generaldirektörens uppgifter och beslutanderätt

Generaldirektören svarar för att ämbetsverkets verksamhet och ekonomi ordnas på ett ändamålsenligt sätt samt för rapporteringen om verksamheten och ekonomin. Generaldirektören ska följa utvecklingen inom ämbetsverkets ansvarsområde och vidta åtgärder för att genomföra behövliga reformer och förbättringar.

Utöver det som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs beslutar generaldirektören om

1) ämbetsverkets allmänna riktlinjer för verksamheten och om målen för verksamheten och ekonomin utifrån de resultatmål som kommunikationsministeriet fastställt,

2) ämbetsverkets verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag,

3) andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för ämbetsverket.

5 §
Tjänstledighet och generaldirektörens ställföreträdare

Generaldirektören beviljar tjänstledighet för personalen, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Generaldirektörens ställföreträdare förordnas av kommunikationsministeriet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om Trafikverket (864/2009).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.