Beaktats t.o.m. FörfS 600/2020.

20.9.2018/792

Statsrådets förordning om stödjande av nationell nyhetsbyråverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på understöd till nationell nyhetsbyråverksamhet i enlighet med statsbudgeten, beviljande, utbetalning och användning av dessa understöd samt på åläggande av en skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster.

I fråga om statsunderstöd gäller dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Statsbidragsmyndighet

Kommunikationsministeriet är statsbidragsmyndighet och beslutar om beviljande av understöd samt om åläggande av en skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nationell nyhetsbyråverksamhet tillhandahållande av följande tjänster i Finland: anskaffning och spridning av massmediernas nyhetsmaterial inklusive en nyhetstjänst i realtid som verkar dygnet runt, en nyhetsplaneringstjänst, en telegramnyhetstjänst samt en riksomfattande och regional larmtjänst,

2) SGEI-stöd understöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som ersättning för tjänsterna i fråga enligt Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,

3) skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster den skyldighet som definieras närmare i 7 § och som statsbidragsmyndigheten genom sitt beslut ålägger den som får understöd; understödet betalas som SGEI-stöd som ersättning för tillhandahållande av tjänster inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster.

4 §
Avsikten med understödet

Avsikten med understödet är att genom stödjande av nationell nyhetsbyråverksamhet även i framtiden trygga tillgången till en samhälleligt viktig nyhetstjänst som verkar dygnet runt och att genom detta stödja nyhetsverksamhetens mångfald samt en högklassig och mångsidig informationsförmedling.

Avsikten med understödet är också att ge verksamheten vid nationella nyhetsbyråer en mer hållbar ekonomisk grund och underlätta reformen av nyhetsbyråverksamheten.

5 §
Slag av understöd

Understöd för stödjande av nationell nyhetsbyråverksamhet beviljas som allmänt understöd enligt 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen.

Understödet beviljas som SGEI-stöd som ersättning för tillhandahållande av tjänster inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster enligt 7 §.

6 §
Understödets maximibelopp

Understödet kan uppgå till högst 1 500 000 euro.

7 §
Åläggande av skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster

Ett villkor för beviljande av understöd är att den som får understöd åläggs en temporär skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster.

Till verksamhet inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster hör anskaffning och spridning av massmediernas nyhetsmaterial öppet och på icke-diskriminerande villkor inklusive en nyhetstjänst i realtid som verkar dygnet runt, en nyhetsplaneringstjänst, en telegramnyhetstjänst samt tillhandahållande av en riksomfattande och regional larmtjänst i Finland.

Skyldighetens inträde och varaktighet fastställs i ministeriets understödsbeslut.

Understöd kan betalas endast den tid skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster föreligger. Ministeriet övervakar att skyldigheten iakttas.

8 §
Ansökan om understöd

Understödet söks skriftligen hos kommunikationsministeriet.

Till ansökan ska fogas den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen för den som söker understöd, en preliminär plan för stabilisering av bolagets ekonomi samt ett preliminärt utvecklingsförslag för verksamheten. Utvecklingen av verksamheten ska också allmänt stödja den finska mediebranschen, bland annat genom att ny teknik utvecklas och används.

Om den som ansöker om understöd även bedriver annan kommersiell verksamhet än den för vilken understöd söks, ska den sökande i ansökningsskedet i bokföringen specificera och separera utgifter och inkomster till följd av tjänster inom ramen för det ansökta understödet och övriga kommersiella tjänster.

9 §
Kostnader som berättigar till understöd

Som godtagbara kostnader beaktas alla kostnader som föranleds av produktionen av tjänster inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster enligt 7 §, minskat med inkomsterna från tjänsterna. Då de nettokostnader som berättigar till understöd beräknas på ovannämnda sätt, kan skälig vinst beaktas. Understödet får inte användas för andra ändamål.

Det ersättningsbelopp som betalas som understöd får inte överstiga vad som är nödvändigt för att täcka de nettokostnader som föranleds av skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster, inbegripet skälig vinst. Den skäliga vinst som ingår i nettokostnaderna får inte överstiga den tillämpliga swap-räntan förhöjd med 100 räntepunkter.

Närmare anvisningar om rapportering i anslutning till kostnader som berättigar till understöd kan ges i ministeriets understödsbeslut.

10 §
Redogörelse för användningen av understödet

Den som får understöd ska lämna in en redogörelse för användningen av understödet till kommunikationsministeriet senast det datum som fastställts i understödsbeslutet. Till redogörelsen ska fogas den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen för den som får understöd. Till ministeriet ska dessutom lämnas in en preciserad plan för stabilisering av ekonomin hos den som får understöd samt preciserade planer för utveckling av verksamheten.

Om den som får understöd även bedriver annan kommersiell verksamhet, ska den som får understöd i bokföringen specificera och separera utgifter och inkomster till följd av tjänster inom ramen för skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster och övriga tjänster.


Denna förordning träder i kraft den 21 september 2018 och gäller till och med den 1 juli 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.