Beaktats t.o.m. FörfS 451/2021.

6.4.2018/223

Lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag finns bestämmelser om förfarande för godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures).

Inrättandet av ett förfarande för godkännande förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013, nedan Euresförordningen.

2 §
Ansvarig myndighet

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i Euresnätverket. Arbets- och näringsministeriet följer och övervakar verksamheten hos nätverkets medlemmar och samarbetspartner samt fattar beslut om återkallande av godkännanden.

3 §
Ansökan om godkännande

Ansökan om godkännande ska göras skriftligt hos arbets- och näringsministeriet.

Av ansökan ska framgå vilka uppgifter den sökande kommer att sköta i nätverket.

Till ansökan ska fogas alla sådana uppgifter som visar att den sökande har förmåga att uppfylla de kriterier för medlemmar eller samarbetspartner i nätverket som anges i Euresförordningen.

4 §
Förutsättningar för godkännande och giltighetstid

Arbets- och näringsministeriet godkänner den sökande som medlem eller samarbetspartner i nätverket, när ministeriet bedömt att den sökande uppfyller alla de kriterier som anges i Euresförordningen. Dessutom förutsätter godkännande att

1) den sökande har ett fast driftställe i Finland i enlighet med 13 a § i inkomstskattelagen (1535/1992),

2) inga sådana obligatoriska grunder för uteslutning som avses i 80 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) kan tillämpas på den sökande.

Medlemskapet eller samarbetspartnerskapet i nätverket gäller under tiden för det projekt eller den verksamhet som avses i ansökan eller så kan det gälla enligt ansökan så länge medlemmen eller samarbetspartnern uppfyller de kriterier som anges i Euresförordningen.

5 §
Rapporteringsskyldighet för medlemmar och samarbetspartner i nätverket

Medlemmar och samarbetspartner i nätverket ska rapportera om sin verksamhet i egenskap av medlem eller samarbetspartner i nätverket till arbets- och näringsministeriet på det sätt som ministeriet förutsätter i sitt beslut om godkännande. Rapporteringen utgör grunden för den uppföljning och övervakning som avses i 2 §.

6 §
Återkallande av godkännande

Arbets- och näringsministeriet återkallar godkännandet, om en medlem eller samarbetspartner i nätverket på ett väsentligt sätt bryter mot de kriterier för godkännande som anges i Euresförordningen eller i 4 §. En förutsättning för återkallande är att medlemmen eller samarbetspartnern inom utsatt tid inte avhjälpt den brist som arbets- och näringsministeriet konstaterat.

7 §
Ändringssökande

I ett beslut som arbets- och näringsministeriet fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

RP 196/2017, AjUB 2/2018, RSv 13/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.