Beaktats t.o.m. FörfS 740/2021.

19.12.2017/971

Lag om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (27.11.2020/840)
Tillämpningsområde och förhållande till statsunderstödslagen

Denna lag innehåller bestämmelser om understöd av statens medel under åren 2018–2022, inom ramen för de anslag som reserverats i statsbudgeten, för anskaffning eller långtidshyrning av en personbil som använder el som enda drivkraft (anskaffningsstöd), för anskaffning eller långtidshyrning av en gasdriven lastbil (gasanskaffningsstöd) och för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (konverteringsstöd). Bestämmelser om statsunderstöd finns dessutom i statsunderstödslagen (688/2001).

2 § (27.11.2020/840)

2 § har upphävts genom L 27.11.2020/840.

3 §
Förutsättningar för beviljande av anskaffningsstöd

Anskaffningsstöd kan beviljas till en fysisk person som under åren 2018–2021 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra för eget bruk en ny eldriven personbil vars totalpris är högst 50 000 euro och som inte tidigare har genomgått en första registrering.

Understöd beviljas, om den personbil som köps eller långtidshyrs använder el som enda drivkraft och anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet står till förfogande.

Anskaffningsstöd betalas inte om det för anskaffning av samma eldrivna bil har betalats skrotningspremie.

3 a § (27.11.2020/840)
Förutsättningar för beviljande av gasanskaffningsstöd

Gasanskaffningsstöd kan beviljas en fysisk eller juridisk person som under åren 2020–2022 köper eller förbinder sig att i minst tre år hyra en ny gasdriven lastbil som inte har genomgått en första registrering.

Understöd beviljas, om

1) det tunga fordon som köps eller långtidshyrs använder gas som huvudsaklig drivkraft,

2) fordonet genomgår första registrering i Finland;

3) fordonet hålls i registret minst ett år efter första registreringen,

4) fordonets största tillåtna massa i vägtrafik är minst 16 000 kilogram, och

5) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet står till förfogande.

4 § (15.1.2021/89)
Förutsättningar för beviljande av konverteringsstöd

Konverteringsstöd kan beviljas till en fysisk person som under åren 2018–2021 konverterar en personbil så att den blir gas- eller etanoldriven.

Understöd beviljas, om

1) konverteringen till gas- eller etanoldrift har gjorts i enlighet med de föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket med stöd av 7 § i fordonslagen (82/2021) har meddelat om ändring av bilars och bilsläpvagnars konstruktion,

2) det i trafik- och transportregistret antecknas att personbilen använder gas som den ena drivkraften eller som enda drivkraft, eller

3) det vid en ändringsbesiktning till uppgifterna om en bensindriven personbil fogas att också höginblandad etanol kan användas som drivkraft för bilen, och

4) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av understödet står till förfogande.

Konverteringsstöd kan betalas endast en gång för en och samma bil. En och samma person kan beviljas konverteringsstöd högst en gång per kalenderår.

5 § (27.11.2020/840)
Understödets belopp

Anskaffningsstöd beviljas av statens medel till ett belopp av 2 000 euro för anskaffning eller långtidshyrning av en ny eldriven personbil.

Gasanskaffningsstöd beviljas av statens medel till ett belopp av 5 000 euro för anskaffning eller långtidshyrning av en lastbil som använder komprimerad gas som drivkraft.

Gasanskaffningsstöd beviljas av statens medel till ett belopp av 12 000 euro för anskaffning eller långtidshyrning av en lastbil som använder flytande gas som drivkraft.

Konverteringsstöd beviljas av statens medel till ett belopp av 1 000 euro för konvertering av en personbil så att den blir gasdriven och 200 euro för konvertering av en personbil så att den blir etanoldriven.

6 § (27.11.2020/840)
Understödstagare

Anskaffningsstöd kan beviljas en fysisk person som är ägare eller innehavare av en ny eldriven personbil som uppfyller förutsättningarna i 3 §, och som köper eller långtidshyr den eldrivna bilen för personligt bruk.

Gasanskaffningsstöd kan beviljas en fysisk eller juridisk person som är ägare eller innehavare av en ny gasdriven lastbil som uppfyller förutsättningarna i 3 a §, och som köper eller långtidshyr det gasdrivna tunga fordonet. Den fysiska eller juridiska personen kan få understödet för anskaffning av högst fem gasdrivna lastbilar.

Konverteringsstöd kan beviljas en ägare eller innehavare av en personbil som konverteras och som uppfyller förutsättningarna i 4 §. Mottagaren av konverteringsstöd ska vara en fysisk person, och han eller hon kan få understödet endast en gång per kalenderår.

7 § (27.11.2020/840)

7 § har upphävts genom L 27.11.2020/840.

8 § (23.11.2018/961)
Betalning av anskaffningsstöd till köpare av eldrivna bilar

Anskaffningsstöd till en köpare av en eldriven bil betalas så att den återförsäljare som bedriver bilförsäljning och som säljer en ny eldriven personbil som uppfyller förutsättningarna i 3 § beviljar köparen en sänkning av försäljningspriset som motsvarar anskaffningsstödet, om de förutsättningar som anges i denna lag är uppfyllda.

Importören ska betala återförsäljaren ett belopp som motsvarar den prissänkning som beviljats köparen.

Transport- och kommunikationsverket ska betala importören ett belopp som motsvarar den gottgörelse som importören betalat till återförsäljaren. Till ansökan ska det fogas en specificerad redogörelse om den sålda bil för vars anskaffning statsunderstöd har betalats.

9 § (23.11.2018/961)
Betalning av anskaffningsstöd till den som långtidshyr en eldriven bil

Anskaffningsstöd till den som långtidshyr en eldriven bil betalas så att den tjänsteleverantör som bedriver långtidsuthyrning och som hyr ut en ny eldriven personbil som uppfyller förutsättningarna i 3 § beviljar den som långtidshyr bilen en sänkning av hyran som motsvarar anskaffningsstödet, om de förutsättningar som anges i denna lag är uppfyllda.

Transport- och kommunikationsverket ska betala tjänsteleverantören ett belopp som motsvarar sänkningen av hyran. Tjänsteleverantören ska hos Transport- och kommunikationsverket ansöka om gottgörelse inom sex månader från det att den eldrivna bilen har överlämnats till den som hyr bilen. Till ansökan ska det fogas en specificerad redogörelse om den personbil för vars långtidshyrning statsunderstöd har betalats.

Tjänsteleverantören ska underrätta Transport- och kommunikationsverket om avtalet om långtidshyrning upphör innan tidsfristen på tre år löper ut.

9 a § (27.11.2020/840)
Betalning av gasanskaffningsstöd

Transport- och kommunikationsverket betalar på ansökan understödstagaren gasanskaffningsstöd för anskaffning av en gasdriven lastbil som uppfyller de förutsättningar för gasanskaffningsstöd som anges i 3 a §. Till ansökan ska det fogas en specificerad redogörelse för det gasdrivna fordonet.

Understödstagaren ska meddela Transport- och kommunikationsverket om avtalet om långtidshyrning av den gasdrivna lastbilen upphör innan tidsfristen på tre år har gått ut eller om fordonet avförs från registret innan det hållits i registret den föreskrivna tiden på ett år.

10 § (23.11.2018/961)
Betalning av konverteringsstöd

Konverteringsstöd till ägaren eller innehavaren av en bil som konverterats så att den är gas- eller etanoldriven betalas av Transport- och kommunikationsverket. I ansökan ska uppgifter lämnas om den använda ändringsserien, om den som utfört ändringen och om den godkända ändringsbesiktningen.

11 § (23.11.2018/961)
Tillsyn och återkrav

Transport- och kommunikationsverket svarar för beviljande och tillsyn av statsunderstöd enligt denna lag. Bestämmelser om tillsynsuppgiften och granskningsrätten i anslutning till den, om utförande av granskningar samt om handräckning finns i statsunderstödslagen.

Om de förutsättningar för beviljande av statsunderstöd som anges i denna lag inte är uppfyllda, kan Transport- och kommunikationsverket av understödstagaren återkräva ett av verket betalat statsunderstöd helt eller delvis. Innan verket fattar beslut om återkrav ska verket ge möjlighet att lämna upplysningar inom en skälig tid som inte får vara kortare än 14 dagar.

12 § (27.11.2020/840)
Ändringssökande

I fråga om beslut som gäller understödet får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

13 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ansökan om och betalning av understöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 § (27.11.2020/840)
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och med den 31 december 2022.

Denna lag tillämpas på

1) anskaffningsstöd som importören eller tjänsteleverantören ansöker om senast den 30 november 2021,

2) gasanskaffningsstöd som ägaren eller innehavaren av ett fordon ansöker om senast den 30 november 2022,

3) konverteringsstöd som ägaren eller innehavare av en personbil ansöker om senast den 30 november 2021.

RP 156/2017, KoUB 22/2017, RSv 143/2017

Ikraftträdelsestadganden:

23.11.2018/961:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 961/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

30.12.2019/1521:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

27.11.2020/840:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 186/2020, KoUB 12/2020, RSv 154/2020

15.1.2021/89:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 177/2020, KoUB 19/2020, RSv 215/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168); EUT L 60, 2.3.2013, s. 52, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8, rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.