Beaktats t.o.m. FörfS 177/2020.

28.9.2017/657

Statsrådets förordning om stöd till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid kanaler som betjänar allmänintresset

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stöd till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid kanaler som betjänar allmänintresset och innovationsstöd för medier i enlighet med statsbudgeten samt på beviljande, utbetalning och användning av dessa understöd.

I fråga om statsunderstöd gäller dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Statsbidragsmyndighet

Kommunikationsministeriet är statsbidragsmyndighet och beslutar om beviljande av understöd.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) televisionsverksamhet ursprunglig sändning av programutbud som består av audiovisuella program och som är avsedd att tas emot av allmänheten samtidigt enligt en fastställd programtablå,

2) kanal som tjänar allmänintresset televisionsverksamhet enligt en programkoncession för televisionsverksamhet som betjänar allmänintresset enligt 26 § i informationssamhällsbalken (917/2014),

3) programutbud en på förhand utvald helhet av audiovisuella program eller radioprogram,

4) nyhets- och aktualitetsverksamhet programutbud som omfattar regelbundna nyhetssändningar, regelbundna sändningar av magasinprogram som behandlar politiska, samhälleliga och andra aktuella teman, diskussionsprogram och morgontelevisionssändningar, enskilda program som behandlar aktuella politiska och samhälleliga teman, såsom valdebatter och valtenter samt övrig verksamhet i anslutning till sändande av sådant programutbud,

5) SGEI-tjänster tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,

6) SGEI-stöd understöd till företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som ersättning för tjänsterna i fråga enligt Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

4 §
Avsikten med understödet

Avsikten med stödet till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid kanaler som betjänar allmänintresset är att säkerställa tillgången till alternativa nyhetskällor på tv och att främja mångfald inom nyhetsverksamheten.

Avsikten med understödet är att erbjuda incitament för upprätthållande av nyhetsverksamhet, utvidgande av den befintliga verksamheten eller inledande av ny verksamhet samt för att ansöka om programkoncession för verksamhet som betjänar allmänintresset samt att säkerställa tillgången till kanaler som betjänar allmänintresset i hela landet.

5 §
Slag av understöd

Understöd för upprätthållande av nyhets- och aktualitetsverksamhet vid en kanal som betjänar allmänintresset beviljas som allmänt understöd enligt 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen.

Understöd för inledande och utveckling av televisionens nyhets- och aktualitetsverksamhet beviljas som specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. 4 punkten i statsunderstödslagen.

Understödet beviljas som SGEI-stöd.

6 §
Televisionsverksamhet som understöds

Den nyhets- och aktualitetsverksamhet som understöds ska vara producerad eller beställd av den som får understöd och bestå av finsk- eller svenskspråkigt redaktionellt originalmaterial.

För täckande av nettokostnaderna för produktion av en tjänst kan beviljas understöd

1) för de stödberättigande redaktionella kostnaderna för nyhets- och aktualitetsverksamheten vid en kanal som betjänar allmänintresset högst 25 procent, och

2) för kostnaderna för projekt för inledande av regelbunden nyhets- och aktualitetsverksamhet vid en kanal som betjänar allmänintresset eller projekt för utvidgande av nuvarande regelbundna nyhets- och aktualitetsverksamhet högst 50 procent.

7 §
Understödets maximibelopp och andra villkor

Understöd kan årligen beviljas till ett belopp av högst två miljoner euro per sökande.

Understöd kan inte beviljas en i huvudsak offentligt finansierad aktör.

8 §
Skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster

Ett villkor för beviljande av understöd är att den som får understöd åläggs en temporär skyldighet att tillhandahålla offentliga tjänster. Skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster enligt denna förordning inleds samtidigt med den verksamhet som understöds. Skyldighetens varaktighet fastställs i ministeriets understödsbeslut. Understöd kan betalas endast den tid skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster föreligger.

Den som får understöd ska senast när skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster inleds inneha en i 26 § i informationssamhällsbalken avsedd programkoncession för televisionsverksamhet som tjänar allmänintresset.

Den som får understöd enligt 6 § 2 mom. 1 punkten ska sända nyhets- och aktualitetsprogramutbud i genomsnitt minst 15 timmar per vecka netto. Nyheter ska sändas minst tre gånger per dag. Nyhets- och aktualitetsprogramutbud ska dessutom sändas också under bästa sändningstid.

Den som får understöd enligt 6 § 2 mom. 2 punkten ska när skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster inleds inleda regelbunden sändning av nyhets- och aktualitetsprogramutbud på tv eller utvidga sin befintliga regelbundna nyhets- och aktualitetsverksamhet. Nyhets- och aktualitetsprogramutbud ska sändas i genomsnitt 3,5 timmar per vecka netto.

9 §
Ansökan om understöd

Understödet söks skriftligen hos kommunikationsministeriet.

Ansökningarna ska lämnas till kommunikationsministeriet. Till ansökan ska fogas den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen för den som söker understöd.

Om den som ansöker om understöd även bedriver annan kommersiell verksamhet, ska den sökande i ansökningsskedet i bokföringen specificera och separera de utgifter och inkomster som föranleds av SGEI-tjänster i enlighet med skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster och övriga tjänster.

10 §
Kostnader som berättigar till understöd

Som godtagbara kostnader beaktas alla nettokostnader som föranleds av skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster så som närmare föreskrivs i 6 §. Understödet får inte användas för andra ändamål.

Den skäliga vinst som ingår i nettokostnaderna får inte överstiga den tillämpliga swap-räntan plus 100 räntepunkter.

11 §
Behandling av ansökningarna

Vid bedömningen av ansökningarna och i understödsbesluten beaktas utöver övriga villkor även

1) nyhets- och aktualitetsverksamhetens omfattning, regelbundenhet och vidd eller avsedda regelbundenhet, omfattning och vidd,

2) nyhets- och aktualitetsverksamhetens täckning eller potentiella täckning

3) priset för produktionen av SGEI-tjänsten, och

4) övriga väsentliga faktorer med tanke på avsikten med understödet och fullgörandet av skyldigheten att tillhandahålla tjänster.

12 §
Utbetalning av understödet

Den som får understöd ska när skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster inleds inneha en programkoncession för televisionsverksamhet som betjänar allmänintresset enligt 26 § i informationssamhällsbalken.

Understödet betalas årligen på ansökan på basis av de faktiska kostnaderna.

Understödet betalas av det anslag som reserverats för ändamålet i statsbudgeten.

13 §
Redogörelse för användningen av understödet

Den som får understöd ska årligen lämna in en redogörelse för användningen av understödet till kommunikationsministeriet senast det datum som fastställts i understödsbeslutet. Till redogörelsen ska fogas den senast fastställda resultaträkningen och balansräkningen för den som får understöd.

Om den som får understöd även bedriver annan kommersiell verksamhet, ska den som får understöd i bokföringen specificera och separera de utgifter och inkomster som föranleds av SGEI-tjänster i enlighet med skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster och övriga tjänster.


Denna förordning träder i kraft den 4 oktober 2017 och gäller till och med den 31 december 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.