Beaktats t.o.m. FörfS 740/2021.

28.6.2017/491

Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om statsrådet (175/2003)

1 §
Ministeriets uppgifter

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör följande frågor och uppgifter:

1) främjande av hälsa och funktionsförmåga och förebyggande av sjukdomar,

2) social välfärd och förebyggande av sociala problem,

3) social- och hälsotjänster samt frågor som gäller planering av och statsandel för social- och hälsovården,

4) tryggande av barns, ungas och familjers välbefinnande,

5) avbytarservice,

6) alkohol-, narkotika- och tobaksärenden samt förebyggande av skadeverkningar till följd av penningspel,

7) läkemedelsförsörjning,

8) företagshälsovård och främjande av arbetsförmågan,

9) hälsoskydd och förebyggande av hälsorisker förorsakade av strålning, kemikalier och genteknologi samt kosmetiska ämnen,

10) utkomstskydd,

11) reglering av försäkringsverksamheten,

12) arbetarskydd,

13) jämställdhet mellan könen,

14) fördelning av Veikkaus Ab:s avkastning för främjande av hälsa och social välfärd,

15) ärenden som gäller Folkpensionsanstalten.

2 § (23.4.2020/287)
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till ministeriets ansvarsområde

Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör

1) Institutet för hälsa och välfärd,

2) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet,

3) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,

4) Strålsäkerhetscentralen,

5) besvärsnämnden för social trygghet,

6) arbetshälsoinstitutet,

7) arbetarskyddsförvaltningen,

8) Alko Ab,

9) arbetarskyddsfonden,

10) Sysselsättningsfonden,

11) nämnden för fastställande av kollektivavtalets allmänt bindande verkan,

12) Läkemedelsprisnämnden,

13) Social- och hälsoorganisationernas understödscentral,

14) tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården,

15) Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata,

16) STUK International Oy,

17) FinnHEMS Oy.

3 § (23.4.2020/287)
Ministeriets organisation

Social- och hälsovårdsministeriet har följande avdelningar

1) avdelningen för styrning av social- och hälsovården,

2) avdelningen för social trygghet och försäkringar,

3) avdelningen för säkerhet och hälsa,

4) avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga,

5) avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården,

6) avdelningen för arbete och jämställdhet.

Fristående enheter utanför avdelningarna är enheten för stöd för ledningen, förvaltningsenheten, kommunikationsenheten samt enheten för internationella ärenden.

Bestämmelser om arbetsfördelningen mellan avdelningarna och de fristående enheterna finns i ministeriets arbetsordning.

Avdelningarna kan vara uppdelade i enheter och resultatgrupper och de fristående enheterna i resultatgrupper. I fråga om avdelningarnas och de fristående enheternas inre organisation meddelas vid behov ministerieinterna föreskrifter som fastställs av chefen för avdelningen eller den fristående enheten.

Den interna revisionen lyder under kanslichefen.

4 §
Avgörande av ärenden

Bestämmelser om ministerns beslutanderätt finns i lagen om statsrådet (175/2003). Tjänstemännen vid ministeriet avgör i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet (262/2003) föreskrivna ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Utöver var som i 16 § i lagen om statsrådet och 37 § i reglementet för statsrådet föresrivs om förbehållande av beslutanderätt får en chef för en avdelning, en fristående enhet, en enhet eller en resultatgrupp förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende där avgörandet har överlåtits åt en underlydande tjänsteman.

Avdelningen för arbete och jämställdhet är oberoende vid skötseln av uppgifter som hör till arbetarskyddsmyndigheterna.

5 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning finns närmare bestämmelser om ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter, kanslichefens ställföreträdare, beredningen av ärenden vid ministeriet, delegering av beslutanderätt till ministeriets föredragande tjänstemän samt om styrningen av ministeriets förvaltningsområde.

Ministeriets arbetsordning utfärdas av social- och hälsovårdsministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen i fråga om sitt ansvarsområde.

6 § (25.1.2018/88)
Ledande tjänsteman

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef. Avdelningscheferna samt chefen för enheten för stöd för ledningen har titeln överdirektör.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänstemän

Utöver det som föreskrivs i 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och i 43 § i reglementet för statsrådet (262/2003) är behörighetsvillkoren

1) för en tjänsteman som är chef för en fristående enhet eller en resultatgrupp högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för andra råd och konsultativa tjänstemän än de som är chef för en fristående enhet eller en resultatgrupp högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

8 §
Befogenhet att utnämna tjänstemän

Bestämmelser om utnämning av kanslichef, avdelningschefer, direktörer, regeringsråd och andra råd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet.

Andra tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

9 §
Förordnande om beredning

Kanslichefen kan bestämma att en tjänsteman vid ministeriet ska bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman, eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har i enskilda fall chefen för en avdelning, chefen för en fristående enhet eller en enhet och chefen för en resultatgrupp i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet (90/2008).

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2017/1154:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

25.1.2018/88:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

23.4.2020/287:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.