Beaktats t.o.m. FörfS 1003/2019.

28.6.2017/478

Lag om distribution av alternativa trafikbränslen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa att för allmänheten tillgängliga laddnings- och tankstationer för alternativa bränslen uppfyller gemensamma tekniska specifikationer och att användarna ges tillräcklig information om alternativa bränslen och distributionen av dem.

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, nedan infrastrukturdirektivet.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) för allmänheten tillgängliga laddnings- och tankstationer för alternativa bränslen som definieras i 3 § 3 mom.,

2) landströmsförsörjning och tankstationer för naturgas avsedda för fartyg i inlandssjöfart och havsgående fartyg,

3) motorfordon och deras manualer och på de uppgifter som ges om alternativa bränslen,

4) vilken information som ska ges användarna, hur priset presenteras och hur tankstationernas geografiska placering meddelas när det gäller biodrivmedel som definieras i artikel 2 led i i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) laddningsstation ett gränssnitt där ett elfordon i taget kan laddas eller där ett batteri på ett elfordon i taget kan bytas ut,

2) verksamhetsutövare en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller service som består i laddning eller tankning av alternativa bränslen för användare,

3) alternativa bränslen följande bränslen eller kraftkällor som åtminstone delvis fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till trafiken och som kan bidra till att förbättra miljöprestandan inom trafiken:

a) elektricitet,

b) väte,

c) biodrivmedel som avses i 2 § 4 mom.,

d) syntetiska och paraffiniska bränslen,

e) naturgas, inbegripet biometan i gasform och flytande form,

f) gasol,

4) tankstation en fast eller rörlig distributionsanordning för påfyllning av alternativt bränsle,

5) för allmänheten tillgänglig laddnings- eller tankstation en laddnings- eller tankstation för distribution av alternativt bränsle till vilken alla användare har åtkomst om tillgång till laddnings- eller tankstationen erbjuds kommersiellt eller i samband med kommersiell verksamhet eller om verksamhetsutövaren har definierat den som en för allmänheten tillgänglig laddnings- eller tankstation,

6) intelligenta mätsystem laddningssystem som innehåller en dataförbindelse mellan fordonet och laddningsanordningen samt en dataförbindelse mellan laddningsanordningen och laddningsserviceproducenten vilket möjliggör mätning och styrning av laddningen i realtid och en graderad justering uppåt och neråt under laddningen utan att den avbryts.

4 § (23.11.2018/985)
För allmänheten tillgängliga laddnings- eller tankstationer

Verksamhetsutövaren kan ställa tidsbegränsningar eller olika villkor för autentisering, användning och betalning för användningen av en för allmänheten tillgänglig laddnings- eller tankstation.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att laddnings- eller tankstationen för alternativa bränslen uppfyller de tekniska specifikationer som anges i bilaga II till distributionsdirektivet.

Verksamhetsutövaren får inte kräva att användaren eller konsumenten ska förbinda sig till ett kontrakt eller medlemskap för att få göra enstaka laddningar eller tankningar

Vid laddning av elfordon ska i mån av möjlighet laddningsstationer utrustade med intelligenta mätsystem användas.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska specifikationer som avses i 2 mom.

5 § (23.11.2018/985)
Användarinformation

Fordonsanvändaren ska ha tillgång till relevant, konsekvent och tydlig information om vilka alternativa bränslen som kan användas i ett fordon. Denna information ska ges i motorfordonets manual, vid laddnings- eller tankstationer, i motorfordonet och hos fordonsförsäljare. Av ovan nämnda information ska framgå hur bränslet, eller laddningssättet när det är fråga om ett elfordon, uppfyller de tekniska specifikationerna i bilaga II till distributionsdirektivet.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att den i 1 mom. avsedda informationen görs tillgänglig för användarna vid laddnings- eller tankstationer för alternativa bränslen.

Kommersiella försäljare och uthyrare av fordon samt andra kommersiella aktörer som överlåter fordon till användare ska säkerställa att den information som avses i 1 mom. finns tillgänglig för användarna i motorfordonens manualer och i motorfordonen.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den information för användarna som avses i 1 mom. och hur den ska anges samt om ikraftträdandet.

6 § (23.11.2018/985)
Visning av priser för alternativa bränslen

Om verksamhetsutövaren meddelar priserna för alternativa bränslen genom att jämföra dem, får detta inte vara vilseledande eller förvirrande för bränsleanvändarna.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om den information för användarna som avses i 1 mom.

7 §
Den geografiska placeringen av och tillgången till för allmänheten tillgängliga laddnings- och tankstationer

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att alla användare på ett öppet och icke-diskriminerande sätt kan få information om var en för allmänheten tillgänglig laddnings- eller tankstation är belägen.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa att information om de begränsningar som gäller användningen av en för allmänheten tillgänglig laddningsstation hålls uppdaterade och tillgängliga för alla användare på ett öppet och icke-diskriminerande sätt.

8 § (23.11.2018/985)
Landströmsförsörjning och tankstationer för naturgas avsedda för fartyg i inlandssjöfart och havsgående fartyg

Verksamhetsutövarna ska säkerställa att landströmsförsörjningen och tankstationerna för naturgas avsedda för fartyg i inlandssjöfart och havsgående fartyg uppfyller de tekniska specifikationerna i bilaga II till distributionsdirektivet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska specifikationer som avses i 1 mom.

9 § (23.11.2018/985)
Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket övervakar självmant eller utifrån inkomna anmälningar efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

10 § (23.11.2018/985)
Rätt till upplysningar

Transport- och kommunikationsverket har rätt att trots sekretessbestämmelserna få nödvändiga uppgifter av verksamhetsutövarna och andra som omfattas av de förpliktelser som föreskrivs i denna lag för att utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

11 § (23.11.2018/985)
Rätt att utföra inspektioner

Transport- och kommunikationsverket har rätt att få tillträde till ett område eller till en lokal eller ett annat utrymme, om det behövs för tillsynen enligt denna lag, och att där utföra inspektioner och vidta andra åtgärder som tillsynen kräver. Inspektionsrätten omfattar dock inte lokaler eller utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid inspektionen ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

12 § (23.11.2018/985)
Vite samt hot om tvångsutförande eller avbrytande

Om någon bryter mot denna lag, mot Europeiska unionens bestämmelser om den verksamhet som avses i denna lag eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag kan Transport- och kommunikationsverket ålägga denne att korrigera sitt fel eller sin försummelse. Beslutet kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten avbryts helt eller delvis eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om avbrott och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

13 § (23.11.2018/985)
Tillsynsavgifter

Bestämmelser om Transport- och kommunikationsverkets rätt att påföra en avgift för kostnaderna för de inspektioner som avses i 11 § finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

14 § (23.11.2018/985)
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut av Transport- och kommunikationsverket får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

16 §
Övergångsbestämmelse

Vad som föreskrivs ovan i 5 § 3 mom. gäller endast sådana motorfordon och manualer till dem som har släppts ut på marknaden efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 25/2017, KoUB 5/2017, RSv 48/2017

Ikraftträdelsestadganden:

23.11.2018/985:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 985/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.