Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

24.5.2017/311

Statsrådets förordning om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter kommissionens beslut 2011/278/EG om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG,

2) produktionskapacitet genomsnittet av anläggningens två högsta månatliga produktionsvolymer under de första sex månaderna efter att den ändrade driften har inletts; den ändrade driften anses ha inletts när anläggningen uppnått den planerade driftsnivån, dock senast 180 dagar efter den tekniska ändringen.

2 §
Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd

En verksamhetsutövare som ansöker om stöd ska lämna Energimyndigheten följande anläggningsspecifika uppgifter:

1) namn, företags- och organisationsnummer, placering och kontaktuppgifter för den verksamhetsutövare och anläggning vars elförbrukning stödansökan gäller,

2) de sektorer eller delsektorer inom verksamhetsutövarens verksamhet där stödmottagaren är verksam,

3) granskningsåret,

4) de kostnader för koldioxidutsläpp vilka ingår i priset på den el som anläggningen förbrukat under det granskningsår på basis av vilket stöd söks första gången,

5) eventuell betydande ökning av kapaciteten vid anläggningen,

6) ursprunglig installerad kapacitet samt produktionskapacitet, om det i anläggningens drift skett ändringar som motsvarar en betydande kapacitetsökning,

7) anläggningens verksamhet inom en stödberättigad sektor eller delsektor, verifierade högst en månad innan ansökan om stöd lämnats in,

8) av en kontrollör given verifiering som avser uppgifterna i ansökan,

9) andra investeringsstöd och annat statligt stöd samt stöd från Europeiska unionen som den ansökande anläggningen fått under granskningsåret.

Verksamhetsutövaren är skyldig att i ansökan lämna uppgift om årsproduktionen under granskningsåret för en anläggning som fått stöd i fråga om varje sektor eller delsektor.

3 §
Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd på basis av effektivitetsriktmärket för elförbrukning

Om stöd söks för produkter för vilka ett effektivitetsriktmärke för elförbrukning står till förfogande, ska verksamhetsutövaren till Energimyndigheten även lämna

1) uppgifter om anläggningens årsproduktion under granskningsåret i fråga om varje stödberättigad sektor eller delsektor för vilken stöd söks med NACE-koder eller Prodcom-koder som baserar sig på NACE-koder i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 29/2002 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, nedan förordningen om näringsgrensindelning,

2) uppgifter om anläggningens årsproduktion för varje år som används för fastställande av referensproduktion i fråga om varje stödberättigad sektor eller delsektor, indelad enligt NACE-koder eller Prodcom-koder som baserar sig på NACE-koderna enligt förordningen om näringsindelning,

3) motiveringar till använd referensperiod för referensproduktionen, om någon annan period än åren 2005–2011 föreslås som referensperiod.

Om utbytbarhet mellan el och bränsle fastställts för en sektor eller delsektor, ska verksamhetsutövaren även uppge de anläggningsspecifika sammanlagda direkta utsläppen och de relevanta indirekta utsläppen enligt bilaga 2 till lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017), nedan kompensationslagen. De sammanlagda direkta utsläppen fastställs i enlighet med artikel 14 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter, och med relevanta indirekta utsläpp avses elförbrukning i anslutning till produktionen av en produkt under referensperioden enligt artikel 9.1 i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter, sådan den har fastställts i definitionen på processer och utsläpp enligt bilaga 1 till beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter, som anges i megawattimmar, och multiplicerad med 0,465 ton koldioxid per megawattimme och angiven i koldioxidekvivalenter.

4 §
Uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd på basis av reservriktmärket för elförbrukning

Om stöd söks för produkter för vilka något effektivitetsriktmärke för elförbrukning inte står till förfogande, ska verksamhetsutövaren till Energimyndigheten även lämna

1) uppgifter om anläggningens årsproduktion under granskningsåret i fråga om varje stödberättigad sektor eller delsektor för vilken stöd söks med hjälp av NACE-koder eller Prodcom-koder som baserar sig på NACE-koderna enligt förordningen om näringsindelning,

2) uppgifter om anläggningens faktiska elförbrukning för varje år som används vid fastställandet av referensförbrukningen av el i fråga om varje stödberättigad sektor eller delsektor, indelad enligt NACE-koder eller Prodcom-koder som baserar sig på NACE-koderna enligt förordningen om näringsindelning,

3) uppgifter om anläggningens årsproduktion för alla år som använts vid fastställandet av referensproduktionen i fråga om andra produkter som anläggningen producerar och för vilka något effektivitetsriktmärke för elförbrukning inte står till förfogande,

4) uppgifter om anläggningens faktiska elförbrukning under granskningsåret,

5) motiveringar till använd referensperiod för referensförbrukning av el, om någon annan period än åren 2005–2011 föreslås som referensperiod.

5 §
Betydande kapacitetsökning

Om det skett en ändring i anläggningens kapacitet under granskningsåret, ska den som söker stöd lämna Energimyndigheten en redogörelse för produktionskapaciteten och den ursprungliga installerade kapaciteten. Energimyndigheten bedömer huruvida kriterierna för en betydande kapacitetsökning enligt 6 § 2 mom. i kompensationslagen är uppfyllda.

6 § (31.1.2019/157)
Tidpunkt för inlämning av ansökan

En ansökan om stöd ska lämnas till Energimyndigheten senast den 30 juni året efter granskningsåret.

7 §
Beräkning av stödbeloppet

Det forwardpris på utsläppsrätter som ska tillämpas under vart och ett av granskningsåren fastställs av Energimyndigheten.

Utgående från de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnat fastställer Energimyndigheten den referensproduktion och referensförbrukning av el som används vid beräkningen av stödbeloppet. Vid behov fastställer Energimyndigheten även effektivitetsriktmärket för elförbrukning för de sektorer eller delsektorer för vilka utbytbarhet mellan el och bränsle har fastställts.

Beräkningen av referensförbrukningen av el ska basera sig på den gemensamt mätta elförbrukningen för alla de stödberättigade produkter för vilka ett reservriktmärke för elförbrukning används vid beräkningen av stödet, eller på produktspecifikt mätt elförbrukning, beroende på vilket av dessa ger mest exakt resultat. Om ingendera av dessa metoder kan användas, ska beräkningen basera sig på elförbrukning som uppskattas på något annat tillförlitligt sätt. Om anläggningen producerar såväl produkter för vilka ett effektivitetsriktmärke för elförbrukning står till förfogande som produkter för vilka det inte står något effektivitetsriktmärke till förfogande, eller om anläggningen utöver någondera eller bägge av dessa producerar produkter som inte omfattas av kompensationslagens tillämpningsområde, ska beräkningen i så hög grad som möjligt basera sig på produktspecifika uppgifter.

Produktionsenheterna, definitionerna och processerna enligt bilaga 2 till kompensationslagen baserar sig på reglerna i beslutet om gratis tilldelning av utsläppsrätter till den delen motsvarande produkter har nämnts i det beslutet.

8 §
Sänkning av produktionsnivån

Energimyndigheten beräknar en eventuell sänkning av produktionsnivån utifrån de uppgifter som verksamhetsutövaren lämnat i sin ansökan.

9 §
Innehållet i Energimyndighetens beslut om beviljande av stöd

Av Energimyndighetens beslut om beviljande av stöd ska framgå vilken verksamhetsutövare och anläggning som får stöd, stödbeloppet samt de omständigheter som påverkat stödbeloppet sektorsvis och delsektorsvis.

10 §
Godkännande som kontrollör

Godkännande som kontrollör söks skriftligen på en blankett som Energimyndigheten har fastställt. I ansökan ska det anges

1) sökandens namn, företags- och organisationsnummer, hemort och kontaktuppgifter,

2) namnen på, födelsedatumen och kontaktuppgifterna för de personer som är verksamma som kontrollörer,

3) vilket behörighetsområde som ansökan om godkännande avser,

4) huruvida utvidgning av behörighetsområdet enligt 13 § 3 mom. i kompensationslagen söks,

5) andra uppgifter som Energimyndigheten förutsätter.

Till en ansökan ska det fogas ett utlåtande om behörigheten eller ett ackrediteringsbeslut från Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet jämte bilagor eller, om det är fråga om en kontrollör som ackrediterats i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ett ackrediteringsbeslut från ackrediteringsenheten i den staten, av vilket framgår att sökanden uppfyller de krav som föreskrivs i 12 § i kompensationslagen. Av ackrediteringsbeslutet eller utlåtandet ska det framgå vilka behörighetsområden som kontrollören har konstaterats vara behörig på.

11 §
Ändring av ett beslut om godkännande

Kontrollören ska till Energimyndigheten anmäla alla sådana ändringar som skett under giltighetstiden för beslutet om godkännande omedelbart efter det att kontrollören fått kännedom om dem, dock senast inom en månad från det att förändringen skedde.

Energimyndigheten kan kräva att kontrollören lämnar myndigheten ett nytt ackrediteringsbeslut med anledning av förändringen.

Energimyndigheten kan på basis av kontrollörens ändringsanmälan eller ett nytt ackrediteringsbeslut som gäller kontrollören ändra ett gällande beslut om godkännande.

12 §
Kontrollörens behörighetsområde

Behörighetsområden för kontrollören är de i bilaga 1 till kompensationslagen avsedda sektorer eller delsektorer som löper avsevärd risk för koldioxidläckage och är berättigade till stöd.

13 §
Kontrollörens skyldigheter

Kontrollören ska granska tillförlitligheten, trovärdigheten och exaktheten hos de uppgifter som stödmottagaren lämnat, och i tillräcklig utsträckning kontrollera att uppgifterna till väsentliga delar är riktiga. Kontrollören ska ge ett utlåtande om saken.

Kontrollören ska avfatta en rapport om verifieringen och bevara den interna verifieringsdokumentationen.

Kontrollören ska på begäran av Energimyndigheten lämna den interna verifieringsdokumentationen till myndigheten.

14 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd görs skriftligen på den elektroniska blankett som Energimyndigheten har fastställt.

Stödansökan kan även göras på annat sätt än elektroniskt, på en för ändamålet fastställd undertecknad blankett som Energimyndigheten lagrar i det elektroniska systemet.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

Ikraftträdelsestadganden:

31.1.2019/157:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.