Beaktats t.o.m. FörfS 711/2021.

7.4.2017/214

Lag om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna lag utfärdas bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF, nedan Europolförordningen.

2 §
Nationell enhet

Centralkriminalpolisen är den nationella enhet som avses i artikel 7 i Europolförordningen.

3 §
Kontakter mellan behöriga myndigheter och Europol

Finlands i artikel 2 a i Europolförordningen avsedda behöriga myndigheter tillåts ha direktkontakt med Europol i enlighet med artikel 7.5 i den förordningen.

De behöriga myndigheter som avses i 1 mom. har åtkomst till och kan genomföra sökningar bland samtliga uppgifter som har lämnats Europol i det syfte som avses i artikel 18.2 a och b i Europolförordningen. De behöriga myndigheterna har indirekt åtkomst till uppgifter som har lämnats Europol i det syfte som avses i artikel 18.2 c i den förordningen.

Villkoren för att upprätthålla direktkontakt bestäms av Polisstyrelsen på framställning av centralkriminalpolisen.

4 §
Registrerades åtkomsträtt samt rättelse eller utplåning av felaktiga uppgifter

En begäran som avses i artikel 36.3, 37.1 eller 37.2 i Europolförordningen ska lämnas till en polisinrättning.

5 §
Nationell tillsynsmyndighet

Dataombudsmannen är den nationella tillsynsmyndighet som avses i artikel 42.1 i Europolförordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

Genom denna lag upphävs lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011).

RP 4/2017, FvUB 3/2017, RSv 15/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.