Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

29.12.2016/1550

Statsrådets förordning om enkla tryckkärl

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på enkla tryckkärl som uppfyller följande krav:

1) den tryckbärande anordningen är serietillverkad och svetsad,

2) den tryckbärande anordningen är konstruerad för att förvara luft eller kväve,

3) den tryckbärande anordningen är inte avsedd att värmas med direkt låga,

4) den tryckbärande anordningens högsta arbetstryck är högre än 0,5 bar, dock högst 30 bar, och produkten av det högsta arbetstrycket och volymen är högst 10 000 bar gånger liter (bar • L),

5) de delar av den tryckbärande anordningen som belastas av det inre trycket är tillverkade av olegerat kvalitetsstål eller av olegerat aluminium eller av icke-utskiljningshärdbara aluminiumlegeringar,

6) arbetstemperaturen för en tryckbärande anordning underskrider inte -50 grader Celsius samt överskrider inte 300 grader Celsius i fråga om kärl av stål och 100 grader Celsius i fråga om en tryckbärande anordning av aluminium eller aluminiumlegering,

7) den tryckbärande anordningen består av:

a) en cylindrisk del med runt tvärsnitt, som är tillsluten med konvexa eller plana gavlar, som roterar runt samma axel som den cylindriska delen, eller

b) två konvexa gavlar som roterar runt samma axel.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på följande tryckbärande anordningar:

1) eldsläckare,

2) anordningar som är speciellt konstruerade för kärnanläggningar och i vilka en driftstörning kan medföra ett radioaktivt utsläpp,

3) tryckbärande anordningar som är särskilt avsedda för installation i eller för framdrivning av fartyg eller luftfartyg,

4) militära tryckbärande anordningar.

3 §
Väsentliga säkerhetskrav

Enkla tryckkärl för vilka produkten av det högsta tillåtna arbetstrycket och volymen överstiger 50 bar • L ska uppfylla de väsentliga säkerhetskraven enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl, nedan direktivet om enkla tryckkärl.

4 §
Enkla tryckkärl som tillverkas i enlighet med god teknisk praxis

Enkla tryckkärl för vilka produkten av det högsta tillåtna arbetstrycket och volymen är högst 50 bar • L ska konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis som iakttas i någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen.

2 kap

Bedömning av överensstämmelse

5 §
EU-typkontroll

I fråga om enkla tryckkärl för vilka produkten av det högsta tillåtna arbetstrycket och volymen uppgår till mer än 50 bar • L ska en EU-typkontroll göras i enlighet med punkt 1 i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl.

I fråga om enkla tryckkärl som tillverkas i enlighet med de harmoniserade standarderna görs EU-typkontrollen på något av följande två sätt enligt tillverkarens val:

1) genom bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för kärlet genom granskning av den tekniska dokumentationen och underlagen, utan undersökning av provexemplar (modul B – konstruktionstyp),

2) genom bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för kärlet genom granskning av den tekniska dokumentationen och underlagen, samt granskning av en prototyp av det kompletta kärlet som är representativ för produktionen i fråga (modul B – produktionstyp).

I fråga om enkla tryckkärl som inte tillverkas med iakttagande av de harmoniserade standarderna eller tillverkas så endast till vissa delar, ska tillverkaren för EU-typkontrollen ställa en prototyp av det kompletta kärlet som är representativ för produktionen i fråga samt den tekniska dokumentationen och underlagen för granskning och bedömning av den tekniska konstruktionens lämplighet för kärlet (modul B – produktionstyp) till förfogande för granskning.

6 §
Överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av enkla tryckkärl innan de släpps ut på marknaden

Om produkten av den tryckbärande anordningens högsta arbetstryck och volym överstiger 3 000 bar • L, tillämpas överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av enkla tryckkärl (modul C1) enligt punkt 2 i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl.

Om produkten av den tryckbärande anordningens högsta arbetstryck och volym inte överstiger 3 000 bar • L, men överstiger 200 bar • L, tillämpas enligt tillverkarens val

1) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av enkla tryckkärl (modul C1) enligt punkt 2 i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl,

2) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakade kontroller av kärl med slumpvisa intervall (modul C2) enligt punkt 3 i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl.

Om produkten av det enkla tryckkärlets högsta arbetstryck och volym inte överstiger 200 bar • L, men överstiger 50 bar • L, tillämpas enligt tillverkarens val

1) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av enkla tryckkärl (modul C1) enligt punkt 2 i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl,

2) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll (modul C) enligt punkt 4 i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl.

7 §
EU-typintyg

Genom EU-typintyg verifieras att typen av den tryckbärande anordningen uppfyller kraven enligt denna förordning.

I EU-typintyg ska de uppgifter som avses i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl tas in.

8 §
Intyg om överensstämmelse

I intyg om överensstämmelse bekräftas de provningar som utförts i syfte att bedöma överensstämmelsen med kraven.

I intyg om överensstämmelse ska de uppgifter som avses i bilaga II till direktivet om enkla tryckkärl tas in.

9 §
Dokument som hänför sig till förfaranden för bedömning av överensstämmelse

De protokoll och den korrespondens som hänför sig till förfarandena för bedömning av överensstämmelse ska upprättas på finska eller svenska eller på något annat språk som det anmälda organet godtar.

10 §
EU-försäkran om överensstämmelse

I EU-försäkran om överensstämmelse ska anges att det har visats att de väsentliga säkerhetskraven enligt bilaga I till direktivet om enkla tryckkärl som gäller den tryckbärande anordningen uppfylls.

Om flera av Europeiska unionens rättsakter som kräver EU-försäkran om överensstämmelse tillämpas på ett enkelt tryckkärl, upprättas för alla EU-rättsakter i fråga en enda EU-försäkran om överensstämmelse, där de tillämpade rättsakternas identifikationsuppgifter och publikationsreferenser ska nämnas.

EU-försäkran om överensstämmelse ska till sin uppbyggnad överensstämma med den mall som finns i bilaga IV till direktivet om enkla tryckkärl och den ska också innehålla de faktorer som specificeras i bilaga II till det direktivet. Försäkran ska kontinuerligt hållas uppdaterad.

11 §
Tröskelvärden för överensstämmelse med kraven

På definitioner och kvantiteter av tillåtna tröskelvärden för material i enkla tryckkärl och material vid tillverkning av enkla tryckkärl finns tillämpas bestämmelserna i bilaga III till direktivet om enkla tryckkärl.

3 kap

Särskilda bestämmelser

12 §
CE-märkning och andra märkningar

På CE-märkning och andra märkningar på enkla tryckkärl tillämpas bestämmelserna i bilaga III till direktivet om enkla tryckkärl.

13 §
Instruktioner och säkerhetsinformation

På bruksanvisningar och säkerhetsinformation tillämpas bestämmelserna i bilaga III till direktivet om enkla tryckkärl.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU (32014L0029); EUT nro L 96 29.3.2014, s. 45

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.