Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

29.12.2016/1547

Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner (gäller till 31.12.2020)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 § (12.4.2018/228)
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om beviljande, betalning och användning av den kompensation i enlighet med statsbudgeten som Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar för audiovisuella produktioner.

Kompensationen är förenlig med den inre marknaden i enlighet med artikel 54 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen. Bestämmelser om beviljande, betalning och användning av stödet finns i ovannämnda förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kompensation den andel av produktionskostnaderna i enlighet med denna förordning som i efterskott betalas till mottagaren på basis av de faktiska kostnaderna,

2) stödnivå stödets bruttobelopp uttryckt som en relativ andel av de stödberättigande kostnaderna för ett projekt.

3 § (12.4.2018/228)
Allmänna villkor för beviljande av kompensation

Kompensation kan beviljas, betalas och användas för audiovisuella produktioner som genomförs i Finland och för vilka har uppgjorts en produktions- och finansieringsplan som är tillräckligt detaljerad för en tillförlitlig övervakning av genomförandet. Mottagaren av kompensation måste på förhand få Innovationsfinansieringsverket Business Finlands samtycke till väsentligt avvikande från produktions- och finansieringsplanen. Innovationsfinansieringsverket Business Finland kan förutsätta att utländska företag använder en finländsk samordnare.

Kompensation kan inte beviljas företag som är i svårigheter enligt artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Kompensation betalas inte till företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut i vilket ett stöd förklaras olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Kompensation kan beviljas endast för sådan verksamhet som sker efter det att finansieringsansökan inlämnats.

4 §
Mottagare av kompensation

Produktion som berättigar till kompensation ska ha ett avtal om distribution eller spridning.

Kompensation beviljas inte statens, en kommuns eller en församlings myndigheter eller inrättningar, bolag med statlig majoritet, eller sammanslutningar eller inrättningar som kan jämföras med ovannämnda.

Kompensation kan inte reserveras för vissa produktionsåtgärder eller för enskilda delar av produktionsvärdekedjan. Kompensation kan inte beviljas för filmstudioinfrastruktur.

Kompensation beviljas inte fysiska personer.

5 §
Föremål för kompensation

Kompensationen ska riktas till en kulturprodukt. Som stödberättigande kulturprodukt betraktas en film eller ett bildprogram av annat slag, när

1) filmen eller bildprogrammet bildar en konstnärlig helhet,

2) dess innehåll baserar sig på kulturvärden som har sitt ursprung i kulturidentiteten, och

3) skapande upphovsmän och utövande konstnärer har gjort en betydande insats i produktionen, och när de löner och arvoden som betalas dem utgör en betydande del av produktionskostnaderna.

6 §
Godtagbara kostnader

Stödberättigande är sådana direkta kostnader för produktion av audiovisuella verk i sin helhet, inklusive den fas som föregår produktionen samt efterproduktionen, som uppkommit i Finland. Med kostnader som uppkommit i Finland avses köp av varor och tjänster från företag som är skatteskyldiga i Finland samt löner som betalats till arbetstagare som är skatteskyldiga i Finland. Stödberättigande kostnader är också sådana i Finland uppkomna kostnader som föranleds av att verken görs lättillgängligare för personer med funktionsnedsättning. Mervärdesskatt som ingår i kostnaderna är inte en stödberättigande kostnad.

7 § (12.4.2018/228)
Minimikonsumtionen i Finland i fråga om en produktion och minimibeloppet i totalbudgeten

En förutsättning för kompensation är att den produktion som ska stödas uppfyller de krav på minimikonsumtion i Finland och minimibelopp av den totala budgeten för produktionen som Innovationsfinansieringsverket Business Finland bestämmer.

Det kan krävas att miniminivån på produktionen i Finland utgör högst 50 procent av den totala budgeten för produktionen. Maximibeloppet av de godtagbara kostnader som uppkommit i Finland och som avses i 6 § får uppgå till högst 80 procent av den totala budgeten för produktionen.

8 §
Kompensationens maximibelopp

När det gäller produktion, den fas som föregår produktionen samt efterproduktion av audiovisuella verk kan kompensationen utgöra högst 25 procent av de stödberättigande kostnaderna för den i Finland genomförda produktionen eller dess delområde. Om resultatet av den fas som föregår produktionen är ett manuskript eller projekt av vilket det görs en film eller ett annat audiovisuellt verk, ska kostnaderna för den fas som föregår produktionen inkluderas i den totala budgeten och beaktas när stödnivån beräknas.

Om det för produktionen av ett audiovisuellt verk har beviljats annat statligt stöd, får den sammanlagda stödnivån för detta och den kompensation som beviljats med stöd av denna förordning inte överstiga den maximala stödnivå som bestäms enligt artikel 54 i den allmänna gruppundantagsförordningen för samma stödberättigande kostnader. På kumulering av stöd tillämpas i övrigt artikel 8 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2020.

Ikraftträdelsestadganden:

12.4.2018/228:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.