Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

21.12.2016/1440

Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller väsentliga säkerhetskrav, förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven, teknisk dokumentation, EU-försäkran om överensstämmelse samt krav som ställs på märkningar på och anvisningar för explosiva varor som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk, nedan direktivet om explosiva varor för civilt bruk. Dessutom gäller förordningen det praktiska genomförandet av unik identifiering och spårning och systemet för insamling av information samt därmed sammanhängande skyldigheter för företag i sektorn för explosiva varor samt undantag som omfattas av tillämpningsområdet för kommissionens direktiv 2008/43/EG och 2012/4/EU om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG.

På definiering av sådana pyrotekniska artiklar och sådan ammunition som avses i 3 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven (1140/2016) tillämpas det som föreskrivs i bilaga I till direktivet om explosiva varor för civilt bruk.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i 8–11§ tillämpas inte på följande explosiva varor:

1) stubiner, som är trådlika icke-detonerande antändningsanordningar,

2) krutstubiner, som består av en kärna av finkornigt svartkrut omgivet av en böjlig väv med ett eller flera skyddande ytterskikt och som vid antändning brinner med en förutbestämd hastighet utan någon yttre sprängverkan,

3) tändpatroner av tändhattstyp, som består av en kapsel av metall eller plast innehållande en liten mängd tändämne som lätt antänds vid slag och som fungerar som tändelement i patroner för handeldvapen eller i slagtändningar för drivladdningar.

3 §
Väsentliga säkerhetskrav

Utöver det som föreskrivs i 6 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ska explosiva varor uppfylla de väsentliga säkerhetskrav för den explosiva varan som anges i bilaga II till direktivet om explosiva varor för civilt bruk.

4 §
Förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven

När tillverkaren bedömer överensstämmelse med kraven enligt 8 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven, ska tillverkaren iaktta endera av följande bedömningsförfaranden som avses i bilaga III till direktivet om explosiva varor för civilt bruk:

1) EU-typkontroll (modul B), som fastställer typen av den explosiva vara som kontrolleras, och, efter tillverkarens eget val, ett av följande förfaranden:

a) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakade produktkontroller med slumpvisa intervall (modul C2),

b) överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produktionen (modul D),

c) överensstämmelse med typ som grundar sig på kvalitetssäkring av produkter (modul E),

d) överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering (modul F),

2) överensstämmelse med kraven som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G).

5 §
Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen om den explosiva varan ska utarbetas så att det utifrån dokumentationen kan bedömas huruvida varan överensstämmer med de tillämpade kraven.

6 §
EU-försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse enligt 8 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ska följa bilaga IV till direktivet om explosiva varor för civilt bruk och hållas uppdaterad.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska anges att det har visats att de väsentliga säkerhetskraven för den explosiva varan uppfylls. Om flera av Europeiska unionens rättsakter som kräver EU-försäkran om överensstämmelse tillämpas på en explosiv vara, kan för alla EU-rättsakter i fråga upprättas en enda EU-försäkran om överensstämmelse, där de tillämpade rättsakternas identifikationsuppgifter och publikationsreferenser ska nämnas.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska det på ändamålsenligt sätt tas hänsyn till ändringar i en serietillverkad explosiv varas konstruktion eller egenskaper och till ändringar i de harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer i förhållande till vilka den explosiva varans överensstämmelse med kraven anmäls.

7 §
Krav som gäller märkningar och anvisningar

Utöver det som föreskrivs i 10–12 § i lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven ska märkningar på och anvisningar för explosiva varor uppfylla de krav som anges i bilaga II till direktivet om explosiva varor för civilt bruk.

8 §
Unik identifiering

Tillverkaren eller importören av en explosiv vara ska se till att varan och varje förpackningsenhet märks med en unik identifiering. En explosiv vara som genomgår ytterligare steg i tillverkningsprocessen behöver dock inte märkas med en ny unik identifiering, om den ursprungliga identifieringen uppfyller de krav som föreskrivs i denna förordning.

Explosiva varor och förpackningsenheter behöver inte märkas med en unik identifiering om den explosiva varan har tillverkats för export och märkts med en identifiering som möjliggör spårning av varan i enlighet med de krav som gäller i mållandet.

Den unika identifieringen bildas av de komponenter som beskrivs i bilaga I.

En finländsk tillverkare eller, om den explosiva varan har tillverkats utanför Europeiska unionen, en finländsk importör ska av Säkerhets- och kemikalieverket begära ett nummer som identifierar tillverkaren av den explosiva varan.

Den som packar om en explosiv vara ska säkerställa att den unika identifieringen har fästs på den explosiva varan och på den minsta förpackningsenheten.

9 §
Att märka och fästa en unik identifiering

Den unika identifieringen ska märkas eller fästas på den explosiva varan och förpackningen på ett fast och permanent sätt. Identifieringen ska vara fullt läslig. Märkningarna ska göras enligt bilaga II.

Vidare kan en passiv elektronisk etikett användas i enlighet med bilaga II.

10 §
Uppgiftsinsamling

Systemet för uppgiftsinsamling ska göra det möjligt för företagen i sektorn för explosiva varor att spåra en explosiv vara på sådant sätt att det när som helst är möjligt att identifiera den som innehar varan.

Ett företag i sektorn för explosiva varor ska bevara uppgifterna om explosiva varor och unika identifieringar i 10 år från leveransen. Slutanvändaren ska bevara uppgifterna i 10 år.

11 §
Företagens skyldigheter

Ett företag i sektorn för explosiva varor ska

1) föra register över identifieringar av explosiva varor, tillsammans med annan relevant information, inbegripet typ av explosiv vara och det företag eller den person som varan levererats till,

2) föra register över var en vara befinner sig, om varan innehas av företaget eller företaget ansvarar för den, till dess att varan överförs till ett annat företag eller används,

3) regelbundet testa sitt uppgiftsinsamlingssystem,

4) skydda de uppgifter som samlas in mot oavsiktlig eller avsiktlig skada och förstörelse,

5) på begäran av Säkerhets- och kemikalieverket till verket lämna information om en explosiv varas ursprung och var varan befinner sig i sin livscykel till den del som varan innehas eller har innehafts av en ekonomisk aktör,

6) förse medlemsstaternas ansvariga myndigheter med namnet på och kontaktuppgifter till en person som kan ge den information som avses i 6 punkten utanför tjänstetid,

7) när verksamheten upphör lämna in registret i läsbar form till Säkerhets- och kemikalieverket.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven (1384/1994).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU (32014L0028); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 1, Kommissionens direktiv 2008/43/EG(32008L0043); EUT L 94, 5.4.2008, s. 8, Kommissionens direktiv 2012/4/EU (32012L0004); EUT L 50, 23.2.2012, s. 18

Bilaga I

UNIK IDENTIFIERING AV EN EXPLOSIV VARA

Den unika identifieringen består av följande:

1. En läsbar del av identifieringen som innehåller följande uppgifter:

a) tillverkarens namn,

b) en alfanumerisk kod som i Finland består av medlemsstatens kod FI, tre siffror som identifierar tillverkningsplatsen (denna kod tilldelas av de nationella myndigheterna) och den unika produktkod som tillverkaren ger produkten samt tillverkarens logistikinformation.

Exempel: FI 001 123456 B 23456 789111

2. En maskinläsbar del som streckkod och/eller matriskod som motsvarar den alfanumeriska id-koden.

3. För explosiva varor som är för små för att rymma både tillverkarens produktkod och logistikinformationen ska den alfanumeriska koden och id-koden som nämns under 1 b samt den information som avses under 2 anses tillräcklig.

För explosiva varor som är för små för att rymma den information som avses i föregående stycke eller om det på grund av deras form eller konstruktion är omöjligt att inrymma en unik identifiering, ska varje minsta förpackningsenhet märkas med en unik identifiering.

Varje minsta förpackningsenhet ska förseglas med en plombering.

Varje stubinsprängkapsel eller sekundärsprängämne som omfattas av undantaget i andra stycket i denna punkt ska märkas på ett beständigt, tydligt läsbart sätt med den alfanumeriska koden och id-koden som nämns under 1 b. Antalet stubinsprängkapslar och sekundärsprängämnen i förpackningen ska tryckas på den minsta förpackningsenheten.

Varje detonerande stubin som omfattas av undantaget i andra stycket i denna punkt ska märkas med den unika identifieringen på rullen och i förekommande fall på den minsta förpackningsenheten.

Bilaga II

MÄRKNING AV EXPLOSIVA VAROR

Explosiva varor i form av patroner och i säckar

För explosiva varor i form av patroner och i säckar ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på patronen eller säcken. Varje låda med patroner ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje patron eller säck med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med patroner.

Tvåkomponentssprängämnen

För förpackade tvåkomponentssprängämnen ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på varje minsta förpackningsenhet som innehåller de två komponenterna.

Stubinsprängkapslar

För stubinsprängkapslar ska den unika märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck eller stämpel på hylsan. Varje låda med sprängkapslar ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje sprängkapsel med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med sprängkapslar.

Elektriska sprängkapslar, icke-elektriska (Nonel) sprängkapslar och elektroniska sprängkapslar

För elektriska sprängkapslar, icke-elektriska sprängkapslar och elektroniska sprängkapslar ska den unika märkningen bestå av antingen ett klistermärke som fästs på ledarna eller slangen eller på sprängkapselns hylsa eller direkt tryck eller stämpel på hylsan. Varje låda med sprängkapslar ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje sprängkapsel med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med sprängkapslar.

Primär- och sekundärsprängämnen

För primär- och sekundärsprängämnen som omfattas av bestämmelserna om unik identifiering av explosiva varor (11–13 a §) i denna förordning ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck eller stämpel på sprängämnet. Varje låda med sprängämnen ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje sådant sprängämne med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med sprängämnen.

Detonerande stubiner

För detonerande stubiner ska den unika märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på rullen. Den unika märkningen ska finnas var femte meter antingen på det yttre höljet eller på det inre plasthöljet direkt under stubinens yttre fiber. Varje låda med stubiner ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje detonerande stubin med en passiv elektronisk etikett och på samma sätt märka varje låda med stubiner.

Kärl och behållare som innehåller explosiva varor

För kärl och behållare som innehåller explosiva varor ska märkningen bestå av ett klistermärke eller direkt tryck på kärlet eller behållaren.

Vidare kan företagen välja att märka varje kärl eller behållare med en passiv elektronisk etikett.

Kopior av originaletiketten

Företagen kan på varan fästa självhäftande och löstagbara kopior av originaletiketten som deras kunder kan använda. För att förhindra missbruk ska det tydligt framgå att det rör sig om kopior.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.