Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

21.12.2016/1437

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 3 mom., 13 § 6 mom. och 28 § 3 mom. i elsäkerhetslagen (1135/2016):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de väsentliga säkerhetskraven, förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven, den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om överensstämmelse och om standarder som ger presumtion om överensstämmelse samt om den ordning i vilken de ska tillämpas i fråga om sådan elektrisk utrustning som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning, nedan lågspänningsdirektivet.

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på

1) elektrisk utrustning som omfattas av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016),

2) elektrisk utrustning som omfattas av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010),

3) elektrisk utrustning som omfattas av hissäkerhetslagen (1134/2016),

4) elenergimätare,

5) elstängsel,

6) stickproppar och eluttag som är avsedda för hushållsbruk,

7) specialiserad elektrisk utrustning för användning på sådana vattenfarkoster, luftfartyg eller tåg, som uppfyller sådana säkerhetsbestämmelser som är utarbetade av internationella organ i vilka Finland är representerat,

8) utvärderingsbyggsatser som utformats särskilt för enskilda kunder och används av fackmän endast i forsknings- och utvecklingsanläggningar för sådana ändamål.

3 §
Väsentliga säkerhetskrav

Bestämmelser om de väsentliga säkerhetskraven på elanläggningar finns i bilagan.

4 §
Förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven

Tillverkaren ska genomföra eller låta genomföra ett i 13 § i elsäkerhetslagen (1135/2016) avsett förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven i enlighet med bilaga III till lågspänningsdirektivet (modul A, intern tillverkningskontroll).

5 §
Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation angående elektrisk utrustning som avses i 13 § i elsäkerhetslagen ska göra det möjligt att bedöma om en produkt uppfyller de tillämpliga kraven och den ska innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av risken eller riskerna. På kraven angående innehållet i den tekniska dokumentationen tillämpas bestämmelserna i bilaga III till lågspänningsdirektivet.

6 §
EU-försäkran om överensstämmelse

I EU-försäkran om överensstämmelse enligt 13 § i elsäkerhetslagen ska det anges att de väsentliga säkerhetskraven enligt bilagan har visats vara uppfyllda.

En EU-försäkran om överensstämmelse ska till sin struktur vara förenlig med den mall som ingår i bilaga IV till lågspänningsdirektivet, innehålla de uppgifter om förfarandet för bedömning av överensstämmelse (modul A, intern tillverkningskontroll) som specificeras i bilaga III till lågspänningsdirektivet och ska regelbundet uppdateras.

Om elektrisk utrusning omfattas av fler än en av Europeiska unionens rättsakter där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse, ska endast en EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka av unionens rättsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

7 §
Presumtion om överensstämmelse på grundval av internationella standarder

När sådana harmoniserade standarder som avses i 28 § 1 mom. i elsäkerhetslagen ännu inte utarbetats och offentliggjorts, anses den elektriska utrustningen överensstämma med de väsentliga säkerhetskrav som avses i 12 § i elsäkerhetslagen och i bilagan till denna förordning, om den elektriska utrustningen överensstämmer med sådana säkerhetsbestämmelser som fastställs genom internationella standarder från Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC), för vilkas del förfarandet för offentliggörande enligt artiklarna 13.2 och 13.3. i lågspänningsdirektivet tillämpats.

8 §
Presumtion om överensstämmelse på grundval av nationella standarder

När sådana standarder som avses i 28 § 1 mom. i elsäkerhetslagen eller ovan i 7 § ännu inte har utarbetats och offentliggjorts, kan den elektriska utrustningen anses uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som avses i 12 § i elsäkerhetslagen och i bilagan till denna förordning, om utrustningen har tillverkats i en stat som är part till EES-avtalet och vid tillverkningen har sådana i tillverkningslandet gällande standarder som garanterar motsvarande nivå av säkerhet som krävs i Finland, tillämpats.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU (32014L0035) EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 357

Bilaga

VÄSENTLIGA SÄKERHETSKRAV PÅ ELANLÄGGNINGAR AVSEDDA ATT ANVÄNDAS INOM VISSA SPÄNNINGSGRÄNSER

1. Allmänna villkor

a) För att säkerställa att den elektriska utrustningen används säkert och i tillämpningar som den är avsedd för, ska de väsentliga uppgifterna anges på den elektriska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, i ett medföljande dokument.

b) Den elektriska utrustningen, tillsammans med tillhörande komponenter, ska tillverkas på ett sådant sätt att det finns garantier för att den kan monteras och anslutas till elnätet på ett säkert och korrekt sätt.

c) Den elektriska utrustningen ska konstrueras och tillverkas så att skydd mot sådana risker som anges i punkterna 2 och 3 garanteras, förutsatt att utrustningen används till de ändamål den är avsedd för och underhålls på tillbörligt sätt.

2. Skydd mot risker orsakade av elektrisk utrustning

För skydd mot risker orsakade av elektrisk utrustning ska med åtgärder av teknisk art säkerställas att

a) människor och husdjur är tillräckligt skyddade mot risk för fysisk skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring,

b) temperaturer, ljusbågar eller strålning, som skulle kunna orsaka fara, inte kan uppstå,

c) människor, husdjur och egendom är tillräckligt skyddade mot faror som inte är av elektrisk natur, men som man av erfarenhet vet kan orsakas av den elektriska utrustningen,

d) isoleringen är lämplig för de förhållanden som kan förutses.

3. Skydd mot risker som kan orsakas av yttre påverkan på den elektriska utrustningen

Med tanke på sådana risker som kan orsakas av yttre påverkan på den elektriska utrustningen ska det genom tekniska åtgärder säkerställas att den elektriska utrustningen

a) uppfyller de förväntade mekaniska kraven på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,

b) är motståndskraftig mot påverkan som inte är av mekanisk natur under de förväntade miljöbetingelserna på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara,

c) inte utsätter människor, husdjur och egendom för fara vid överbelastningsförhållanden som kan förutses.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.