Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

21.12.2016/1432

Statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och särskilda tekniska krav

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 b, 6 d och 6 g § i lagen om mätinstrument (707/2011), sådana de lyder i lag 1138/2016:

1 §
Tillämpningen av förordningen

Denna förordning tillämpas på de mätinstrument och mätmetoder som är avsedda att användas för de ändamål som anges i 2 § 1 mom. i lagen om mätinstrument (707/2011) och om vilka det föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument, nedan direktivet om mätinstrument, och i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/13 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU vad gäller flödesområdet för vattenmätare, nedan det ändrade direktivet om mätinstrument.

2 §
Väsentliga krav

Ett mätinstrument ska uppfylla de väsentliga krav som föreskrivs för det i bilaga I till direktivet om mätinstrument.

3 §
Förfaranden för bedömning av mätinstruments överensstämmelse med kraven

Ett mätinstruments överensstämmelse med kraven ska visas genom ett förfarande för bedömning av överensstämmelse (modul) enligt bilaga II till direktivet om mätinstrument. Förfarandet väljs bland de förfaranden som räknas upp i de instrumentspecifika bilagorna III–XII till direktivet om mätinstrument och det ändrade direktivet om mätinstrument.

4 §
Särskilda krav på enskilda mätinstrument

Mätinstrument ska även uppfylla de särskilda kraven på enskilda mätinstrument enligt bilagorna III–XII till direktivet om mätinstrument och det ändrade direktivet om mätinstrument.

5 §
Krav på installationen av förbrukningsmätare

Driftsvärden för en förbrukningsmätare som installeras i enlighet med kraven i bilagorna III–VI till direktivet om mätinstrument ska vara fastställda så att mätaren lämpar sig för en noggrann mätning av förutsedd eller förutsebar förbrukning.

6 §
El- och värmeenergimätarnas noggrannhetsklasser

I boendemiljö ska 1-fasmätningen av elenergi inomhus utföras med en mätare som hör till klass A, B eller C. I boendemiljö kan 3-fasmätningen av energi eller mätningen av elenergi utomhus utföras med en mätare som hör till klass B eller C.

I affärslokaler och i lokaler för lätt industri kan mätningen av elenergi inomhus utföras med en mätare som hör till klass B eller C. Utomhus ska mätningen av energi utföras med en mätare som hör till klass C.

I boendemiljö ska mätningen av värmeenergi utföras med en mätare som hör till klasserna 1−3.

I affärslokaler och i lokaler för lätt industri ska mätningen av värmeenergi utföras med en mätare som hör till klass 1 eller 2.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om väsentliga krav på mätinstrument, visande av överensstämmelse med kraven och speciella tekniska krav (211/2012).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU (32014L0032); EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 149, Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2015/13 (32015L0013): EUT nr L 3, 7.1.2015, s.42

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.