Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

29.12.2016/1414

Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 c § 2 mom., 48 § 3 mom. och 67 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001), av dem 13 c § 2 mom. och 67 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1286/2016:

1 §
Deltagande i penningspel

Deltagande i penningspel sker mot vederlag så att deltagaren betalar en avgift som motsvarar spelmarkeringarna eller som Veikkaus Ab (bolaget) fastställt, eller köper en lott.

Spelandet sker på spelplatser, i särskilda spelsalar, i kasinon, på travbanor eller som självbetjäning genom deltagande i penningspel som anordnas av bolaget elektroniskt via telefon, dator eller andra jämförbara tekniska tillämpningar.

2 § (22.12.2021/1299)
De andelar av spelavgifterna för penningautomater, specialautomater, kasinospel, tipsspel, vadhållningsspel och penninglotterier som ska betalas till spelarna som vinst

Av de spelavgifter som inflyter av spel ska varje kalenderår till spelarna som vinst betalas ut

1) i fråga om penningautomater, specialautomater och kasinospel i genomsnitt 70–99,9 procent av den totala omsättningen,

2) vid tips som gäller att gissa resultatet av idrottstävlingar i genomsnitt 60–70 procent av den totala omsättningen,

3) vid stryktips i genomsnitt 45–70 procent av den totala omsättningen,

4) vid siffertips med en eller flera dragningar per dag i genomsnitt 50–70 procent av den totala omsättningen,

5) vid siffertips som anordnas elektroniskt i genomsnitt 55–80 procent av den totala omsättningen,

6) vid multinationella tipsspel med gemensamma vinstklasser i genomsnitt 50 procent av spelets totala multinationella omsättning,

7) vid annat än i 2–6 punkten avsett tips i genomsnitt 40–55 procent av den totala omsättningen,

8) vid vadslagning med rörliga odds i genomsnitt 70–90 procent av den totala omsättningen,

9) vid vadslagning med fasta odds i genomsnitt 70–95 procent av den totala omsättningen,

10) vid penninglotterier i genomsnitt 40–60 procent av den totala omsättningen,

11) vid snabblotterier med penningvinst i genomsnitt 45–70 procent av den totala omsättningen,

12) vid snabblotterier med penningvinst som anordnas elektroniskt i genomsnitt 50–90 procent av den totala omsättningen.

3 §
De andelar av spelavgifterna för totospel som ska betalas till spelarna som vinst

Av de spelavgifter som inflyter av spel ska varje kalenderår betalas ut följande andelar som vinst till spelarna:

1) vid Head-to-head- och Triple-head-spel i genomsnitt 80–90 procent av den totala omsättningen,

2) vid Voittaja- och Sija-spel i genomsnitt 80–88 procent av den totala omsättningen,

3) vid Kaksari-spel i genomsnitt 75–85 procent av den totala omsättningen,

4) vid Eksakta-spel i genomsnitt 70–80 procent av den totala omsättningen,

5) vid Päivän Duo-spel i genomsnitt 70–75 procent av den totala omsättningen,

6) vid Sijapari-spel i genomsnitt 70–80 procent av den totala omsättningen,

7) vid Troikka- och Trio-spel i genomsnitt 70–75 procent av den totala omsättningen,

8) vid Neliveto- och Viisveto-spel i genomsnitt 65–75 procent av den totala omsättningen,

9) vid totospel som avser resultaten för tre eller flera starter i genomsnitt 65–75 procent av den totala omsättningen.

4 § (22.12.2021/1299)
Utjämning av vinstandelarna

Om utbetalningen av vinster i något av de penningspel som bolaget anordnar under ett kalenderår är mindre än det som i genomsnitt ska betalas ut, ska bolaget överföra de medel som inte betalats ut till de i 7 § avsedda outbetalda medlen från spelverksamheten.

Om utbetalningen av vinster i något penningspel under kalenderåret undantagsvis är större än vad som i genomsnitt ska betalas ut som vinst enligt 2 § 1–5 eller 7–12 punkten eller enligt 3 §, betalas skillnaden av de i 7 § avsedda outbetalda medlen från spelverksamheten.

5 § (21.3.2019/355)
Avrundande av vinster

Bolaget har rätt att avrunda vinsterna från penningspel nedåt med en cents noggrannhet.

Bolaget ska överföra de intäkter som inflyter från avrundandet av vinster till de i 7 § avsedda outbetalda medlen från spelverksamheten.

6 §
Outtagna vinster

Om en vinst inte har lyfts inom den tid som anges i 47 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001), överförs de outbetalda medel som på så sätt uppstår till de i 7 § avsedda outbetalda medlen från spelverksamheten. Dessa medel ska inte beaktas när de vinstandelar som avses i 2 och 3 § räknas ut.

7 §
Användningsändamål för de medel som inte betalats ut i spelverksamheten

Bolaget ska använda de medel som influtit från utjämning av vinstandelar och avrundande av vinster till betalning av vinster i olika penningspel på det sätt som bolaget bestämmer och senast under följande kalenderår.

Bolaget ska använda de medel som influtit från outtagna vinster till betalning av vinster i olika penningspel på det sätt som bolaget bestämmer och senast under kalenderåret efter det år då tiden för lyftande av vinsten har gått ut.

8 §
Multinationella tipsspel med gemensamma vinstklasser

Bestämmelserna i 4–6 § gäller inte multinationella tipsspel med gemensamma vinstklasser.

Vinstsummorna i multinationella tipsspel med gemensamma vinstklasser avrundas nedåt till närmaste 10 cent och de medel som följaktligen inte betalats ut överförs till spelets multinationella vinstfond.

Om en vinst inte har lyfts inom den tid som anges i 47 § 1 mom. i lotterilagen, ska bolaget överföra enskilda outtagna vinster som uppgår till minst tio miljoner euro till spelets multinationella vinstfond och övriga outtagna vinster till de outbetalda medlen från spelverksamheten.

De medel som samlats i den multinationella vinstfonden och i de outbetalda medlen från spelverksamheten ska användas i bolagets penningspel på det sätt som bolaget bestämmer.

8 a § (11.5.2017/280)
Multinationella tipsspel med delvis gemensamma vinstklasser

Bestämmelserna i 5 och 6 § gäller inte multinationella tipsspel med delvis gemensamma vinstklasser i fråga om de vinstklasser som är gemensamma.

Vinstsummorna i de gemensamma vinstklasserna i multinationella tipsspel med delvis gemensamma vinstklasser avrundas nedåt till närmaste 10 cent och de medel som följaktligen inte betalats ut överförs till spelets multinationella vinstfond.

Om en vinst inte har lyfts inom den tid som anges i 47 § 1 mom. i lotterilagen, ska bolaget överföra enskilda outtagna vinster som uppgår till minst tre miljoner euro till spelets multinationella vinstfond och övriga outtagna vinster till de outbetalda medlen från spelverksamheten.

De medel som samlats i den multinationella vinstfonden och i de outbetalda medlen från spelverksamheten ska användas i bolagets penningspel på det sätt som bolaget bestämmer.

9 §
Olika typer av och maximiantalet penningautomater, specialautomater och kasinospel på spelplatser, i särskilda spelsalar och i kasinon

På spelplatserna får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 18 600 penningautomater och specialautomater.

I de särskilda spelsalarna får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 3 900 penningautomater och specialautomater.

På de spelplatser som är belägna i förplägnadsrörelser som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och i särskilda spelsalar får till allmänhetens förfogande ställas högst 500 kasinospel och därmed jämförbara spel som kan ge spelaren vinst i form av pengar.

I kasinona får till allmänhetens förfogande ställas sammanlagt högst 800 penningautomater och specialautomater samt högst 120 kasinospel och därmed jämförbara spel som kan ge spelaren vinst i form av pengar.

10 §
Maximiantalet särskilda spelsalar

Antalet särskilda spelsalar får vara högst 120.

11 §
Antalet kasinon och deras placeringsort

Bolaget får bedriva kasinoverksamhet vid ett kasino inom Helsingfors stads område och vid ett kasino inom Tammerfors stads område.

12 §
Kasinonas öppettider

Kasinona får hålla öppet för allmänheten alla veckodagar från klockan 12 till 04.

13 §
Uppgifter på lotterna i penninglotterier

På varje lott i ett penninglotteri eller på ett meddelande som ges gratis i samband med lottförsäljningen ska antecknas

1) vem som anordnar penninglotteriet,

2) lotternas försäljningstid,

3) priset på en lott,

4) antalet lotter,

5) antalet vinster och deras värde,

6) ett löpande nummer eller någon annan identifieringsuppgift, och

7) var och när vinsterna kan tas ut.

Om lottningen har förrättats innan lottförsäljningen inleds, ska en anteckning om vinst finnas på lotten.

14 §
Lottning och blandande av lotter vid penninglotterier

Vid penninglotterier ska lottningen förrättas på ett tillförlitligt sätt. Om lottningen förrättas innan försäljningen av lotterna inleds, ska lotterna blandas före inledandet av försäljningen. Lotterna ska blandas så att vinstlotterna fördelar sig bland de övriga lotterna.

Över blandandet av lotterna ska det upprättas ett protokoll (protokoll över blandande av penninglotter), som undertecknas av en officiell övervakare eller av notarius publicus enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen.

15 §
Lottningsprotokoll för penninglotterier

Över lottningen vid penninglotterier och fastställandet av resultatet av lottningen ska det upprättas ett protokoll (lottningsprotokoll), som undertecknas av en officiell övervakare eller av notarius publicus enligt 43 § 2 mom. lotterilagen. I lottningsprotokollet ska anges

1) vem som förrättar lottningen,

2) tiden, platsen och sättet för lottningen,

3) antalet vinster samt värdet av varje vinst, och

4) andra behövliga uppgifter.

Om lottningen förrättas efter det att försäljningstiden för lotterna har gått ut, ska i lottningsprotokollet dessutom anges identifieringsuppgifter för vinstlotterna.

16 § (22.12.2021/1299)
Protokoll över fastställandet av resultaten vid tippnings-, vadhållnings- och totospel

Över fastställandet av resultaten vid tippnings-, vadhållnings- och totospel ska det upprättas ett protokoll (fastställelseprotokoll), som fastställs av en officiell övervakare.

I fastställelseprotokollet ska anges

1) vilken spelomgång eller hästtävling fastställandet gäller,

2) vilka nummer eller märken som lottats i spelomgången samt resultaten för tippnings-, vadhållnings- och totospel,

3) antalet vinster enligt vinstklass,

4) antalet vinster eller vinsternas eurobelopp.

17 §
Ansökan om rekommendation till avgörande

En rekommendation till avgörande enligt 48 § i lotterilagen ska begäras inom 30 dagar

1) från det att resultatet av dragningen fastställts eller från utgången av den försäljningstid som antecknats på lotten,

2) från det att resultaten av tippnings-, vadhållnings- och totospel har fastställts enligt spelreglerna för dessa spel,

3) från det att ett resultat som berättigar till vinst har uppnåtts i penningautomat-, specialautomat- och kasinospel,

4) från det att ett resultat som berättigar till vinst enligt spelreglerna har uppnåtts i kombinationsspel.

Fastställelsedagen, den dag försäljningstiden går ut eller den dag då resultatet har uppnåtts beaktas inte när den i 1 mom. föreskrivna tidsfristen räknas.

I ansökan ska anges

1) sökandens namn och adressuppgifter,

2) det penningspel vars vinstbetalning är föremål för meningsskiljaktighet,

3) det fastställda resultatet för det penningspel som meningsskiljaktigheten gäller, och

4) motiveringen till ansökan.

Den penninglott som är föremål för meningsskiljaktighet, samt spelverifikatet för penningspelet eller en kopia av verifikatet ska fogas till ansökan. Om meningsskiljaktigheten gäller ett penningspel som förmedlas elektroniskt, ska till ansökan fogas identifieringsuppgifterna för penningspelet samt sökandes spelarkod.

18 §
Rekommendation till avgörande

En rekommendation till avgörande ska innehålla

1) de uppgifter som avses i 17 § 2 mom. 1–3 punkten, och

2) rekommendationen till avgörande av meningsskiljaktigheten om vinstbetalning jämte motivering.

I en rekommendation till avgörande ska dessutom anges att ändring inte får sökas i rekommendationen och att rekommendationen inte hindrar att ärendet förs till domstol för avgörande.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. (21.3.2019/355)

Genom denna förordning upphävs

1) statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel (1286/2011),

2) statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel (1287/2011),

3) statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel (1288/2011), samt

4) 1 kap. i statsrådets förordning om lotterier (1345/2001).

Ikraftträdelsestadganden:

11.5.2017/280:

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2017.

13.6.2018/452:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

19.12.2018/1179:

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2018.

21.3.2019/355:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

22.12.2021/1299:

Denna förordning träder i kraft den 11 januari 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.