Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

21.12.2016/1373

Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 2 mom., 4 § 3 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016):

1 § (30.12.2019/1593)
Understödens användningsändamål

Understöd för åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016), nedan reparationsunderstödslagen, kan beviljas för åtgärder i bostäder där hushållet omfattar minst en i bostaden stadigvarande bosatt person som har fyllt 65 år eller en person som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom långvarigt har särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Understöd för åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas för undersökning av skicket på bostadsbyggnader och bostäder med fukt- och mikrobskador eller andra inomhusluftproblem och för planering av grundlig förbättring av sådana bostadsbyggnader och bostäder.

2 § (30.12.2019/1593)
Godtagbara kostnader

Till de godtagbara kostnaderna för de åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten i reparationsunderstödslagen får hänföras kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för åtgärden och av fasta anordningar som installeras i en byggnad, avgifter för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenät samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, besiktning, justering, mätning och rivning samt för övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller för arbete som har utförts utan ersättning.

Till de godtagbara kostnaderna för de undersökningar av bostadsbyggnaders och bostäders skick som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen får hänföras kostnader för planering av undersökningarna, för undersökningsarbetet, för behövlig provtagning, för analys av prover och för utarbetande av en undersökningsrapport. Till de godtagbara kostnaderna får hänföras även andra kostnader som väsentligen anknyter till undersökningen av skicket.

Till de godtagbara kostnaderna för den planering av grundliga förbättringar som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen får hänföras kostnader för utarbetandet av planer, för besiktning och för andra åtgärder som väsentligen anknyter till planeringen.

3 §
Särskilda skäl som berättigar till förhöjd maximiandel

Som särskilda skäl som avses 4 § 1 mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen kan betraktas att hushållet omfattar en äldre person eller en person med funktionsnedsättning som utan reparationsåtgärder vore tvungen att omedelbart och varaktigt flytta ut ur bostaden på grund av hinder för tillgängligheten eller på grund av att sådana social- och hälsovårdstjänster som personen behöver inte kan ges i bostaden. Som särskilda skäl kan även betraktas att hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande maken till en frontveteran och det med beaktande av hushållets ekonomiska situation är särskilt befogat att bevilja ett högre understöd än normalt.

Med frontveteran avses en person som har beviljats frontmanna-, fronttjänst-, front- eller veterantecken eller som i övrigt visar att han eller hon uppfyller kriterierna för erhållande av ett sådant tecken.

4 § (13.6.2018/462)
Inkomstgränser

När understöd beviljas för ändamål som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i reparationsunderstödslagen kan hushållets inkomster anses vara ringa om de fasta inkomsterna per månad för medlemmarna i hushållet inte sammanlagt överskrider följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Bruttoinkomster, euro per månad 2 000 3 400 4 200 5 000

Om hushållet omfattar en frontveteran eller den efterlevande maken till en frontveteran, tillämpas i stället för inkomstgränserna i 1 mom. följande inkomstgränser:

Antalet personer 1 2 3 4
Bruttoinkomster, euro per månad 2 600 4 420 5 460 6 500

Om fler än fyra personer hör till hushållet höjs inkomstgränserna med 875 euro för varje ytterligare person. Som inkomst betraktas inte bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) eller inkomster som avses i 15 § i den lagen.

5 §
Hur förmögenhet beaktas

Som förmögenhet beaktas den sammanlagda förmögenheten för medlemmarna i hushållet, om inte förmögenheten är nödvändig för att hushållets medlemmar genom närings- eller yrkesutövning ska kunna skaffa sig en skälig utkomst. Den bostad som hushållet använder för stadigvarande boende beaktas inte vid uppskattningen av förmögenheten.

5 a § (30.12.2019/1593)
Förutsättningar för beviljande av understöd för undersökningar av bostadsbyggnaders och bostäders skick och för planering av grundliga förbättringar

De undersökningar av bostadsbyggnaders och bostäders skick som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen ska genomföras och de planer för grundlig förbättring som avses i den bestämmelsen utarbetas av en behörig person.

Understöd för planering av grundliga förbättringar kan beviljas endast om det har gjorts en undersökning av bostadsbyggnadens eller bostadens skick.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Ikraftträdelsestadganden:

13.6.2018/462:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

30.12.2019/1593:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.