Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

21.12.2016/1356

Statsrådets förordning om mervärdesskatten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av mervärdesskattelagen (1501/1993):

Skattefrihet vid internationell handel
1 §

Det belopp som avses i 72 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) ska redas ut genom förtullningsbeslut och därtill hörande handlingar.

2 §

Hemort eller den vanliga vistelseorten för en köpare som avses i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska kontrolleras i köparens pass och uppehålls- eller arbetstillstånd eller i andra handlingar som på ett tillförlitligt sätt klarlägger hemorten eller den vanliga vistelseorten.

Som sådan utredning enligt 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen om att köparen har fört ut varorna ur gemenskapen på det sätt som avses i det momentet betraktas ett verifikat över försäljningen som styrkts av

1) det tullkontor genom vilket varorna förs ut ur gemenskapen, eller

2) en näringsidkare som beviljats verksamhetstillstånd enligt lagen om skyldigheterna för dem som bedriver kontant återbetalning av mervärdesskatten på försäljning till resande (250/2015).

Det verifikat som avses i 2 mom. ska innehålla följande uppgifter på åtminstone finska eller svenska:

1) köparens namn, passnummer och hemort samt vanliga vistelseort, om den är en annan än hemorten,

2) säljarens namn och adress samt företags- och organisationsnummer,

3) varornas antal och slag,

4) datum för leverans av varorna, om det inte är samma som verifikatets datum,

5) det pris som betalats för varorna,

6) beloppet i euro av den skatt som ska betalas, enligt skattesats, eller skattegrunden enligt skattesats,

7) det belopp som ska återbetalas till köparen eller, om det inte är känt, återbetalningens minimi- och maximibelopp,

8) antalet förpackningar.

Om kassakvittot eller ett annat betalningsverifikat inte innehåller alla de uppgifter som avses i 3 mom., ska det upprättas ett separat verifikat över försäljningen. I det verifikatet behöver inte de uppgifter som finns på betalningsverifikatet upprepas. Verifikaten ska antingen vara fast sammanfogade eller det separata verifikatet ska ha en entydig hänvisning till betalningsverifikatet.

I andra fall än de som avses i 6 mom. ska försäljaren när varorna överlåts till köparen försegla dem så att det är möjligt att fastställa vilken affär de härstammar från och att de är oanvända när de förs ut ur gemenskapen.

Om försäljningen sker på en flygplats i avgångshallen för utrikestrafik, betraktas det kontrollkort över utrikesflyg som köparen uppvisar också som utredning om att köparen för ut varorna ur gemenskapen. Försäljaren ska då göra upp ett verifikat över försäljningen med följande uppgifter:

1) köparens namn, passnummer och hemort samt vanliga vistelseort, om den är en annan än hemorten,

2) flygnummer,

3) säljarens namn och företags- och organisationsnummer,

4) varornas antal och slag,

5) datum för leverans av varorna, om det inte är samma som verifikatets datum,

6) det pris som betalats för varorna.

Om varorna har köpts i en annan medlemsstat och köparen i sitt bagage för ut dem ur gemenskapen via Finland, styrker tullkontoret i fråga på köparens begäran med stämpel att varorna förs ut ur gemenskapen.

3 §

I fall som avses i 72 d § 1 och 2 mom. i mervärdesskattelagen ska säljaren av varor och tjänster ha en skriftlig bekräftelse från den behöriga myndigheten i den stat där den diplomatiska beskickningen, en annan beskickning med samma status, ett konsulat som förestås av en utsänd konsul eller en institution inom Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen är placerad, på att sådan försäljning av varorna och tjänsterna är skattefri eller att förvärvet av dem berättigar till återbäring av skatt när försäljningen sker i placeringsstaten. I fråga om förvärv som görs av Europeiska unionens eller Europeiska atomenergigemenskapens institutioner och deras personal ges bekräftelsen av institutionen i fråga.

I fall som avses i 72 d § 3 mom. i mervärdesskattelagen ska säljaren av varor och tjänster ha en skriftlig bekräftelse från den behöriga myndigheten i den stat där den internationella organisationen är placerad, på att sådan försäljning enligt avtalet om grundande av organisationen eller avtalet om organisationens huvudkvarter är skattefri eller att förvärvet berättigar till återbäring av skatt när försäljningen sker i placeringsstaten.

I fall som avses i 72 d § 4 mom. i mervärdesskattelagen ska säljaren av varor och tjänster ha en skriftlig bekräftelse från den behöriga myndigheten i destinationsstaten på att sådan försäljning är skattefri eller att förvärvet berättigar till återbäring av skatt när försäljningen sker i destinationsstaten.

Utrikesministeriet bekräftar på begäran av en i Finland belägen diplomatisk beskickning, en annan beskickning med samma status, ett konsulat som förestås av en utsänd konsul, en internationell organisation eller en medlem av deras personal, då dessa har för avsikt att förvärva varor och tjänster i en annan medlemsstat, att de är berättigade till återbäring av den skatt som ingår i förvärvet eller att sådan försäljning av varorna och tjänsterna är skattefri när försäljningen sker i Finland. Bekräftelsen ges på en blankett som Skatteförvaltningen eller, i fråga om punktskattepliktiga varor, Tullen fastställer.

4 §

I fall som avses i 72 e § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska säljaren av motorfordon ha en skriftlig bekräftelse från utrikesministeriet på att köparen har rätt att skattefritt importera motsvarande fordon med stöd av 94 § 1 mom. 20 punkten i den lagen. I fråga om ett motorfordon som en institution inom Europeiska unionen har förvärvat ska säljaren ha en skriftlig bekräftelse från den institutionen på att denna har rätt till det skattefria förvärvet.

Särskilda bestämmelser
5 §

De kunder som avses i 209 t § i mervärdesskattelagen ska identifieras med hjälp av en tillförlitlig handling enligt 2 och 3 mom.

Näringsidkare och juridiska personer identifieras genom handelsregisterutdrag och andra motsvarande offentliga registerutdrag. Identifieringsuppgifter som ska konstateras är firma, individualiserande registernummer, hemort och adress.

Identiteten hos en fysisk person som är verksam som näringsidkare eller som representerar en näringsidkare eller en juridisk person ska konstateras med hjälp av ett gällande körkort, identitetskort som polisen utfärdat, pass eller med foto försett sjukförsäkringskort eller med hjälp av någon annan motsvarande handling. Identifieringsuppgifter som ska konstateras är namn och personbeteckning samt i fråga om utlänningar medborgarskap. Om en utlänning inte har en personbeteckning, konstateras hans eller hennes födelsetid.

Identifieringen kan också utföras på något annat sätt än med hjälp av en handling enligt 2 och 3 mom., om säljaren kan försäkra sig på ett tillförlitligt sätt om att identifieringsuppgifterna är riktiga.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs mervärdesskatteförordningen (50/1994).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.