Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

18.11.2016/986

Lag om ordningsbotsförseelser

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på användning av ordningsbot som straff för vissa förseelser, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

2 § (10.8.2018/733)

2 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

3 § (10.8.2018/733)

3 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

4 § (10.8.2018/733)

4 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

5 § (10.8.2018/733)

5 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

6 § (10.8.2018/733)

6 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

7 § (10.8.2018/733)

7 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

8 § (10.8.2018/733)

8 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

9 § (10.8.2018/733)

9 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

10 § (10.8.2018/733)

10 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

11 § (10.8.2018/733)

11 § har upphävts genom L 10.8.2018/733.

12 § (19.6.2019/788)

12 § har upphävts genom L 19.6.2019/788.

13 §
Förseelser som gäller fiskevårdsavgift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet fiskar utan att ha betalat staten fiskevårdsavgift enligt 79 § i lagen om fiske (379/2015) föreläggs en ordningsbot på 100 euro. Också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet fiskar utan att medföra bevis över betald fiskevårdsavgift föreläggs en ordningsbot på 100 euro, om han eller hon inte inom sju dygn uppvisar beviset för polisen.

14 §
Ordningsförseelser

För uppsåtliga förseelser mot ordningslagen (612/2003) föreläggs ordningsbot som följer:

1) för störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten enligt 3 §, 70 euro,

2) för intagande av berusningsmedel i strid med förbudet i 4 § 1 mom., 40 euro,

3) ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion eller en företrädare för dem för försummelse av aktsamhetsplikten för förhindrande av fara enligt 5 §, 100 euro,

4) för användning av ljus eller reklam i strid med förbudet i 6 § 1 mom. eller för sådant olovligt avlägsnande eller skadande av kungörelse eller meddelande som avses i 2 mom. i den paragrafen, 70 euro,

5) för köp eller erbjudande mot betalning av sexuella tjänster i strid med förbudet i 7 § 1 mom., 100 euro,

6) för tömning av tarmen eller urinering i strid med förbudet i 7 § 2 mom., 40 euro,

7) för ordnande av föreställningar i strid med förbudet i 7 § 3 mom., 70 euro,

8) ägaren eller innehavaren av en byggnad eller en företrädare för dem för försummelse av skyldigheten att enligt 8 § säkerställa tillträde till byggnad, 70 euro,

9) för innehav av ämnen som lämpar sig för klottring i strid med förbudet i 13 §, 40 euro,

10) för försummelse enligt 14 § 1 mom. av skyldigheten i samband med djurhållning, 40 euro,

11) för ridning eller körning i strid med förbudet i 15 § 1 mom., 40 euro.

15 §
Föremål och ämnen som lämpar sig för att skada andra med

För ringa innehav enligt 41 kap. 6 § i strafflagen (39/1889) av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada andra med och för ringa överlåtelse enligt 7 § i det kapitlet till en minderårig av sådana föremål föreläggs en ordningsbot på 70 euro.

16 §
Ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet

För en uppsåtligen eller av grov oaktsamhet begången ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet i 72 § i avfallslagen (646/2011) föreläggs den som skräpat ned en ordningsbot på 100 euro.

17 § (28.12.2017/1106)
Alkoholförseelser

För uppsåtliga överträdelser mot alkohollagen (1102/2017) föreläggs ordningsbot som följer:

1) för förtäring av alkoholdrycker i strid med förbudet enligt 85 § 1 mom., 40 euro,

2) för förtäring av alkoholdrycker på allmän plats i strid med förbud som med stöd av 85 § 2 mom. har meddelats av polisen, 40 euro,

3) för innehav av alkoholdrycker i strid med 83 § 2 mom. såsom person som inte har fyllt 18 år, 40 euro,

4) för innehav av starka alkoholdrycker i strid med 83 § 2 mom. såsom person som fyllt 18 men inte 20 år, 40 euro,

5) för införsel av alkoholdrycker i strid med 33 § såsom person som inte har fyllt 18 år, 40 euro,

6) för införsel av starka alkoholdrycker i strid med 33 § såsom person som fyllt 18 men inte 20 år, 40 euro.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

Genom denna lag upphävs lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010).

RP 115/2016, LaUB 12/2016, RSv 129/2016

Ikraftträdelsestadganden:

2.11.2017/729:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

RP 81/2017, FiUB 7/2017, RSv 101/2017

28.12.2017/1106:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

RP 100/2017, ShUB 24/2017, StoUB 1/2017, RSv 186/2017

4.5.2018/346:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

10.8.2018/733:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 180/2017, KoUB 16/2018, RSv 65/2018

29.3.2019/389:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

19.6.2019/788:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 197/2018, KoUB 41/2018, RSv 260/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.