Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

20.10.2016/875

Inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 111 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015):

1 §
Märken och texter på väktares dräkt

På väktares dräkt ska på bröststyckets vänstra sida märkas ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija". Dessutom ska på bröststyckets vänstra sida märkas det namn eller den namnförkortning eller det etablerade firmamärke som används av innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. På ryggsidan på väktarens överrock, overall eller regnrock ska märkas texten "VARTIJA" eller "VÄKTARE" eller ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija". Nämnda text kan även märkas på ryggsidan på något annat klädesplagg. Den huvudbonad som hör till väktares dräkt får märkas med texten "VARTIJA" eller "VÄKTARE", ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija" eller det namn eller den namnförkortning eller det etablerade firmamärke som används av innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

På väktares dräkt eller den huvudbonad som hör till dräkten får utöver texten "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija" eller ordet "VARTIJA" eller "VÄKTARE” märkas ordet väktare också på något annat språk. Eventuella gradbeteckningar som används på väktares dräkt ska fästas på axelklaffarna. På väktares dräkt får märkas det namn eller den namnförkortning eller det etablerade firmamärke som används av innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

Väktarens namn kan märkas på bröststyckets vänstra sida på ett klädesplagg som hör till väktares dräkt.

På väktares dräkt får inte andra märken eller texter än de som nämns ovan i denna paragraf finnas synliga.

Märkena och texterna på väktares dräkt ska vara tydligt urskiljbara.

2 §
Ordningsvakters igenkänningstecken

I de ordningsövervakningsuppgifter som avses i 26 § i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) ska en ordningsvakt som igenkänningstecken använda antingen en funktionsbeteckning eller en väst som anger ordningsvaktstatus. Polisinrättningen på den ort där ordningsvaktens tjänstgöringsområde finns kan vid behov bestämma vilket av de ovannämnda igenkänningstecknen ordningsvakten ska använda.

På igenkänningstecknet ska märkas ordparet "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" eller "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". På igenkänningstecknet får vid behov märkas det engelska ordet "security" som anger ordningsvaktstatus, eller i stället för det vid offentliga idrottstillställningar enligt lagen om sammankomster (530/1999) ordet "steward". Polisinrättningen på den ort där ordningsvaktens tjänstgöringsområde finns kan vid behov bestämma att ordningsvakten på igenkänningstecknet ska använda text på engelska som anger ordningsvaktstatus. På ordningsvaktens igenkänningstecken får inte finnas någon sådan bild eller text som gör att den text som anger ordningsvaktstatus blir svårare att urskilja eller som kan anses olämplig med tanke på tillställningen i fråga. Polisinrättningen på den ort där ordningsvaktens tjänstgöringsområde finns kan vid behov förbjuda användningen av en bild eller text på igenkänningstecknet, om bilden eller texten gör det svårare att urskilja den text som anger ordningsvaktstatus eller om bilden eller texten ska anses olämplig med tanke på tillställningens art.

Ordningsvaktens namn kan märkas på ordningsvaktens funktionsbeteckning eller vänstra bröststycket på ordningsvaktens väst.

Märkena och texterna på ordningsvaktens igenkänningstecken ska vara tydligt urskiljbara.

På ryggsidan på den dräkt som ordningsvakten bär får märkas texten "JÄRJESTYKSENVALVOJA" eller "ORDNINGSVAKT" eller ordparet "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" eller "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja".

3 § (21.12.2016/1224)
Ordningsvakters funktionsbeteckning

Bottenfärgen på funktionsbeteckningen ska vara gul och texten ska märkas med svart eller mörkblå färg. I vänstra nedre hörnet kan ordningsvaktens identifieringsnummer märkas.

Bottenfärgen på funktionsbeteckningen och färgen på texten kan avvika från det som anges i 1 mom., om ordningsvakten i sin uppgift använder en sådan arbetsdräkt som den som ordnar tillställningen eller affärsidkaren bestämmer och bottenfärgen på funktionsbeteckningen samt texten tydligt skiljer sig från dräktens färg. Härvid skall alla ordningsvakter inom samma tjänstgöringsområde använda funktionsbeteckningar som har samma bottenfärg och samma färg på texten.

På funktionsbeteckningen för en ordningsvakt som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska märkas näringstillståndsinnehavarens namn eller namnförkortning. Ordningsvakten ska bära funktionsbeteckningen på vänstra sidan på dräktens bröststycke. När det gäller funktionsbeteckningens material och fastsättning ska faktorer som inverkar på ordningsvaktens säkerhet i arbetet beaktas.

4 §
Väst som anger ordningsvaktstatus

Bottenfärgen på västen som anger ordningsvaktstatus ska vara gul och texten ska märkas med svart eller mörkblå färg. På västens bröststycke samt på nedre delen på ryggsidan kan ordningsvaktens identifieringsnummer märkas. Polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnas kan vid behov bestämma att ordningsvakten ska använda identifieringsnummer på västen som anger ordningsvaktstatus.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. kan polisinrättningen på den ort där tillställningen ordnas vid behov bestämma att den ordningsvakt som har förmansställning i ordningsvaktsorganisationen ska använda en väst med orange bottenfärg. På högra sidan på västens bröststycke samt på nedre delen på ryggsidan ska då märkas ordparet "ESIMIES – förman" eller "FÖRMAN – esimies".

På vänstra bröststycket på en väst som bärs av en ordningsvakt som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen ska märkas näringstillståndsinnehavarens namn eller namnförkortning eller etablerade firmamärke.

5 §
Märken och texter på dräkt för ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet

I ordningsövervakningsuppgifter som avses i 28 § i lagen om privata säkerhetstjänster ska på bröststyckets vänstra sida på ordningsvaktens dräkt märkas ordparet ”JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" eller "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Dessutom ska på bröststyckets vänstra sida märkas det namn eller den namnförkortning eller det etablerade firmamärke som används av innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. På ryggsidan av den överrock, overall eller regnrock som ordningsvakten bär ska märkas texten "JÄRJESTYKSENVALVOJA" eller "ORDNINGSVAKT" eller ordparet "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" eller "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja". Nämnda text kan även märkas på ryggsidan på något annat klädesplagg. På den huvudbonad som hör till ordningsvaktsdräkten får märkas texten "JÄRJESTYKSENVALVOJA" eller "ORDNINGSVAKT” eller ordparet "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" eller "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja" eller det namn eller den namnförkortning eller det etablerade firmamärke som används av innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

På ordningsvaktsdräkten eller på den huvudbonad som hör till dräkten får, med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom., utöver texten "JÄRJESTYKSENVALVOJA – ordningsvakt" eller "ORDNINGSVAKT – järjestyksenvalvoja" eller ordet "JÄRJESTYKSENVALVOJA" eller "ORDNINGSVAKT" märkas den engelska texten "security" som anger ordningsvaktstatus. Eventuella gradbeteckningar som används på ordningsvaktsdräkten ska fästas på axelklaffarna.

Ordningsvaktens namn kan märkas på bröststyckets vänstra sida på ett klädesplagg som hör till ordningsvaktsdräkten.

På ordningsvaktsdräkten får inte andra märken eller texter än de som nämns ovan i denna paragraf finnas synliga.

Märkena och texterna på ordningsvaktsdräkten ska vara tydligt urskiljbara.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

En ordningsvakt som är anställd hos en innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen får använda en ordningsvakts funktionsbeteckning utan de märken som det föreskrivs om i 3 § 2 mom. eller en väst som anger ordningsvaktstatus utan de märken som det föreskrivs om i 4 § 3 mom. till och med den 31 december 2017.

Efter det att denna förordning har trätt i kraft får den i 9 § 2 mom. i statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster (534/2002) och 4 § 2 mom. i inrikesministeriets förordning om ordningsvakters kännetecken (848/2003) avsedda bokstaven A som visar att yrkesexamen för väktare har avlagts och som fästs på axelklaffarna på väktares och ordningsvakters dräkter användas på väktares och ordningsvakters dräkter fram till den 1 april 2017.

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1224:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.