Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

27.9.2016/826

Justitieministeriets förordning om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 § 3 mom., 16 § 2 mom. och 21 § 1 mom. i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016):

1 §

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet ska särskilt

1) leda och utveckla rättshjälps- och intressebevakningsdistriktets verksamhet samt rättshjälps- och intressebevakningstjänsterna i enlighet med den strategi justitieministeriet uppgjort,

2) svara för att resultatmålen för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet uppnås och att resurserna fördelas ändamålsenligt på rättshjälps- och intressebevakningsdistriktets område,

3) vara chef för förvaltningssekreterarna, ekonomi- och personalsekreterarna, de ledande offentliga rättsbiträdena och de ledande allmänna intressebevakarna,

4) årligen föra resultatförhandlingar med justitieministeriet,

5) företräda rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet vid upphandlingsförfaranden som gäller lokaler,

6) svara för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktets upphandlingsförfarande i övrigt och ingå upphandlingskontrakt.

2 §

Ledande offentliga rättsbiträdet ska särskilt

1) utarbeta ett förslag till resultatmål och resursbehov för rättshjälpsbyrån,

2) svara för uppföljning av målen för verksamheten för det innevarande året,

3) vara rättshjälpsbyråns chef,

4) övervaka att den praxis som tillämpas i rättshjälpsbesluten är enhetlig,

5) fastställa de grunder enligt vilka ärenden delas mellan de offentliga rättsbiträdena,

6) bemöta klagomål som gäller rättshjälp,

7) ge statskontoret utlåtanden i skadeståndsärenden som gäller rättshjälp.

3 §

Ledande allmänna intressebevakaren ska särskilt

1) utarbeta ett förslag till resultatmål och resursbehov för intressebevakningsbyrån,

2) svara för uppföljning av målen för verksamheten för det innevarande året,

3) vara intressebevakningsbyråns chef,

4) föra intressebevakningsbyråns talan i de ärenden som anges i 16 § 4 mom. i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt,

5) fastställa de grunder enligt vilka huvudmän fördelas mellan de allmänna intressebevakarna,

6) bemöta klagomål som gäller intressebevakning,

7) ge statskontoret utlåtanden i skadeståndsärenden som gäller intressebevakning.

4 §

Bestämmelser om hur verksamheten i distriktet ska ordnas och om tjänstemännens beslutanderätt finns i arbetsordningen för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet. I arbetsordningen bestäms det särskilt om fördelningen av intressebevakningsförordnandena mellan tjänsteproducenterna inom rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet.

Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet ska lämna in arbetsordningen för kännedom till justitieministeriet samt den bilaga till arbetsordningen som gäller fördelningen av intressebevakningsförordnandena till tingsrätterna och förmyndarmyndigheterna inom sitt område.

5 §

Vid rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet finns en ledningsgrupp till stöd för direktören vid ledningen och utvecklandet av rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet. Till gruppen hör direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet som ordförande, de ledande offentliga rättsbiträdena, de ledande allmänna intressebevakarna och en förvaltningssekreterare som sekreterare. Ledningsgruppen kan också ha andra ledamöter enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet,

2) förslag till resultatmål för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet,

3) förslag till budget för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet,

4) övriga ärenden som bestäms i arbetsordningen.

6 §

Ledande offentliga rättsbiträdet vid Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå utnämner personalen vid byrån efter att ha förhandlat om saken med direktören för Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.