Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

7.7.2016/601

Statsrådets förordning om rökrum och ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 76 § 3 mom. och 77 § 3 mom. i tobakslagen (549/2016):

1 §
Rökrums konstruktion

Konstruktionerna i ett rökrum ska vara täta. Avståndet mellan rökrummets tak och dörrens övre kant ska vara minst 400 millimeter.

Ingången till rökrummet ska byggas så att tobaksrök inte sprids utanför rökrummet.

2 §
Rökrums ventilation

Det ska vara undertryck i rökrummet. Tilluften i rökrummet ska ledas från omgivande rum genom en dörr eller en strömningsanordning för överluft.

Frånluftsflödet i ett rökrum ska vara minst 30 kubikdecimeter i sekunden per kvadratmeter golvyta, i dörröppningen dock minst 180 kubikdecimeter i sekunden per kvadratmeter dörröppning. Strömningsanordningen för överluft ska placeras så att luften avlägsnas effektivt från alla delar av rökrummet.

Frånluften ska ledas ut ovanför byggnadens yttertak via en separat kanal.

3 §
Övervakningen av rökrum

Rökrummet eller frånluftskanalen ska förses med en fast mätanordning med vilken frånluftsflödet i rummet kan kontrolleras från utsidan.

Ventilationen i rökrummet ska kontrolleras regelbundet och det ska föras bok över iakttagelserna.

Rökrummet i en förplägnadsrörelse ska byggas så att det kan övervakas från utsidan, eller så ska övervakningen ordnas på något annat sätt.

4 §
Rökrummets yta i en förplägnadsrörelse

Rökrummet i en förplägnadsrörelse ska ha en yta på minst 7 kvadratmeter.

4 a § (8.12.2016/1113)
Ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar

Den ansökan som avses i 79 § 1 mom. i tobakslagen (549/2016) ska innehålla följande:

1) som bilaga bostadssammanslutningens beslut som utvisar bostadssammanslutningens rätt att göra ansökan,

2) en redogörelse över objektet för det ansökta rökförbudet indelat i lokaler, balkonger och utomhusområden,

3) de kontaktuppgifter till innehavarna av utrymmena och områdena i det objekt som ansökan gäller och som bostadssammanslutningen har kännedom om samt uppgift om sådana spärrmarkeringar som avses i 36 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) och som bostadssammanslutningen har kännedom om, (19.12.2019/1335)

4) en redogörelse över de förfaranden som använts vid hörandet av innehavarna av utrymmena och områdena samt de ställningstaganden för och emot som har framförts vid hörandet,

5) en byggnadsteknisk eller någon annan utredning över att det från de utrymmen och områden som avses i 2 punkten på grund av deras konstruktioner eller andra omständigheter är möjligt att tobaksrök annat än i undantagsfall sprider sig till en annan balkong, till de ställen där man vistas på ett utomhusområde som hör till en annan lägenhet eller in i en annan lägenhet.

Om en ansökan gäller meddelande av rökförbud i ett bostadsrum i en lägenhet ska det i ansökan dessutom ingå en redogörelse över att

1) spridningen av rök inte genom en reparation eller ändring av konstruktionerna skäligen kan förhindras,

2) bostadsrummets innehavare har getts möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder.

Om bostadssammanslutningen får kännedom om att innehavaren av ett utrymme eller område som avses i ansökan har bytts innan kommunen har fattat beslut i saken ska bostadssammanslutningen uppdatera de uppgifter som lämnats med stöd av 1 mom. 3 punkten.

4 b § (8.12.2016/1113)
Ansökan om återkallande av rökförbud i bostadssammanslutningar

I en ansökan om återkallande av rökförbud ska

1) specificeras det myndighetsbeslut som ansökan gäller,

2) läggas fram en byggnadsteknisk eller någon annan utredning över de förändrade omständigheter som har gjort förbudet onödigt på det sätt som avses i 79 § 3 mom. i tobakslagen.

Om sökanden är en bostadssammanslutning ska ansökan utöver de uppgifter som avses i 1 mom. dessutom innehålla de uppgifter som avses i 4 a § 1 mom. 1–3 punkten.

Om sökanden är innehavare av utrymmet eller området ska utöver de uppgifter som avses i 1 mom. ansökan dessutom innehålla de uppgifter som avses i 4 a § 1 mom. 2–3 punkten samt en redogörelse över att bostadssammanslutningen trots väsentligt förändrade omständigheter inte har ansökt om återkallande av rökförbudet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

Bestämmelserna i 2 § 3 mom. tillämpas inte på byggnader som har godkänts att tas i bruk senast den 20 maj 2018. I fråga om förplägnadsrörelser tillämpas 2 § 3 mom. dock inte på byggnader som har byggts före den 1 juni 2007.

Ikraftträdelsestadganden:

8.12.2016/1113:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

19.12.2019/1335:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.