Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

17.6.2016/471

Lag om trafiksäkerhetsavgift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

För främjande av trafiksäkerheten ska till staten betalas en trafiksäkerhetsavgift enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) avgiftsskyldig ett försäkringsbolag som bedriver i trafikförsäkringslagen (460/2016) avsedd trafikförsäkringsverksamhet i Finland,

2) avgiftsperiod en period av tre kalendermånader som börjar den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober.

3 § (23.11.2018/981)
Behörig myndighet

Trafiksäkerhetsavgiften tas ut av Transport- och kommunikationsverket. Verket får vid behov meddela mera detaljerade föreskrifter om betalningsförfarandet och de utredningar som ska sändas till verket för påförande av avgiften.

2 kap

Påförande och uttag av avgiften

4 § (26.8.2022/793)
Grunderna för bestämmande av trafiksäkerhetsavgiften

Trafiksäkerhetsavgiften är 1,3 procent av den avgiftsskyldiges totala premieinkomster av trafikförsäkringen under avgiftsperioden, vilka bestäms på samma grunder som premieinkomsterna enligt resultaträkningen i försäkringsbolagets bokslut.

4 § har ändrats genom L 793/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

4 §
Grunderna för bestämmande av trafiksäkerhetsavgiften

Trafiksäkerhetsavgiften är en procent av den avgiftsskyldiges totala premieinkomster av trafikförsäkringen under avgiftsperioden, vilka bestäms på samma grunder som premieinkomsterna enligt resultaträkningen i försäkringsbolagets bokslut.

5 § (23.11.2018/981)
Uppgifter som ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket

Den avgiftsskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Transport- och kommunikationsverket för varje avgiftsperiod senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer närmast efter avgiftsperioden. Deklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för bestämmande av avgiften.

Den avgiftsskyldige ska dessutom till Transport- och kommunikationsverket årligen lämna in sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse.

6 § (23.11.2018/981)
Påförande av avgift

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål fastställa trafiksäkerhetsavgiftens belopp på grundval av den utredning som verket fått.

7 § (23.11.2018/981)
Betalning av avgiften

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas senast den 30 dagen i den kalendermånad som följer närmast efter avgiftsperioden.

Om den avgiftsskyldige inte har fått del av avgiftsbeslutet före utgången av den tid som avses i 1 mom., ska avgiften betalas enligt den avgiftsskyldiges bokföring.

Om den avgiftsskyldige inte har betalat avgiften inom föreskriven tid eller har betalat den till lägre belopp än vad som fastställts i avgiftsbeslutet, ska Transport- och kommunikationsverket utan dröjsmål debitera den avgiftsskyldige för den avgift som ska betalas.

8 § (23.11.2018/981)
Betalningsställen

Trafiksäkerhetsavgiften ska betalas till en penninginrättning. Betalaren svarar för kostnaderna för betalningen.

Penninginrättningarna ska betala in de trafiksäkerhetsavgifter som de har mottagit på Transport- och kommunikationsverkets konto senast den vardag som följer närmast efter betalningsdagen.

9 §
Dröjsmålspåföljder

Om den avgiftsskyldige inte har betalat trafiksäkerhetsavgiften inom föreskriven tid, ska dröjsmålspåföljder beräknas för den obetalda avgiften. Bestämmelser om beräkning av dröjsmålspåföljder finns i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995).

10 §
Förhöjd avgift

Om den avgiftsskyldige utan giltig orsak har lämnat in en deklaration, någon annan handling eller uppgift som är felaktig eller väsentligt bristfällig eller om deklarationsskyldigheten har försummats helt eller delvis, kan trafiksäkerhetsavgiften höjas med högst 30 procent.

Om den avgiftsskyldige uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat en bristfällig, missvisande eller felaktig deklaration, någon annan handling eller uppgift eller försummat sin deklarationsskyldighet och detta förfarande har varit ägnat att leda till att den avgiftsskyldige eventuellt inte skulle ha påförts någon trafiksäkerhetsavgift, kan avgiften höjas med högst 50 procent.

11 §
Efteruppbörd

Om den avgiftsskyldige har försummat sin deklarationsskyldighet helt eller delvis eller lämnat en bristfällig, missvisande eller felaktig deklaration eller annan uppgift eller handling, och avgiften eller en del av den därför inte har påförts, ska den avgiftsskyldige påföras den icke uttagna trafiksäkerhetsavgiften samt en föreskriven förhöjning. Efteruppbörden kan verkställas inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

3 kap

Ändringssökande

12 §
Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut om påförande av trafiksäkerhetsavgift får begäras på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

13 § (23.11.2018/981)
Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel vid bestämmandet av trafiksäkerhetsavgiften har påförts en för stor avgift, ska Transport- och kommunikationsverket rätta avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldiges fördel, om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär eller begäran om omprövning. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes.

14 § (23.11.2018/981)
Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den avgiftsskyldige på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag inte har påförts trafiksäkerhetsavgift eller en del av den, ska Transport- och kommunikationsverket rätta avgiftsbeslutet, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär eller begäran om omprövning. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

15 § (30.12.2019/1532)
Sökande av ändring i förvaltningsdomstol

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

16 § (23.11.2018/981)
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Den avgiftsskyldige har besvärsrätt till högsta förvaltningsdomstolen. Transport- och kommunikationsverket har besvärsrätt i det fall att förvaltningsdomstolen har ändrat ett avgiftsbeslut som verket har fattat eller upphävt beslutet.

17 §
Ränta på belopp som återbetalas

Om trafiksäkerhetsavgiften eller en del av den återbetalas på grund av rättelse av debiteringen eller sökande av ändring, betalas på det återbetalade beloppet ränta enligt lagen om skatteuppbörd (609/2005) från betalningsdagen till återbetalningsdagen.

4 kap

Ikraftträdande

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 125/2015, KoUB 5/2016, RSv 43/2016

Ikraftträdelsestadganden:

23.11.2018/981:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 981/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

30.12.2019/1532:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

26.8.2022/793:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 86/2022, KoUB 8/2022, RSv 89/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.